kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Giải đề thi Công pháp quốc tế P3

1. Mọi Quan hệ pháp luật có sự tham gia của Quốc gia thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Quốc tế?
SAI=>chỉ nhung quan he quoc te nao phat sinh giua cac chu the cua LQT voi nhau thi moi xem la doi tuong dieu chinh cua LQT.Co 1 so quan he quoc te thuoc su dieu chinh cua luat trong nuoc hoac la tư pháp quoc te
ex:QUAN HE DAN SU CO YEU TO NUOC NGOAI

2. Thoả thuận là con đường duy nhất để hình thành Luật Quốc tế?
ĐÚNG=>nhin vao ban chat cua LQT thi thoa thuan chinh la con duong duy nhat hinh thanh lqt,moi su ep buoc, cuong ep deu vi pham luat quoc te

3. Trong Luật Quốc tế không có các biện pháp chế tài?
SAI=> LQT không co cơ quan cuong che nhung van co nhung bien phap cuong che nhu;cuong che ca the, tap the, thong qua dau tranh hoa binh cua luc luong yeu hoa binh tren the gioi.

4. Nguồn của Luật Quốc tế là sự thể hiện bằng văn bản những thoả thuận giữa các chủ thể của Luật Quốc tế?
SAI=> nguon cua lqt bao gom nguon thanh van va không thanh van.Nguon thanh van dc the hien duoi dang van ban, do la cac dieu uoc QT co su thoa thuan giua cac chu the cua LQT, ben canh do con la nguon không thanh van la cac tap quan QT dc thua nhan va tro thanh tap quan quoc te, không the hien duoi hinh thuc bang van ban.

5. So với Tập quán Quốc tế, Điều ước Quốc tế có ưu thế hơn?
Đúng=> thuc tien hien nay ca ben uu tien ap dung dieu uoc quoc te vi no the hien nhieu uu the hon.
6. Tất cả đại diện của các Quốc gia khi ký kết Điều ước Quốc tế, bắt phải có thư uỷ quyền?
SAI=> co 2 loai dai dien do la theo uy quyen va dai dien duong nhien.theo thong le quoc te, trong truong hop dai dien duong nhien thi không can thu uy nhiem bao gom: nguyen thu quoc gia, nguoi dung dau co quan dai dien ngoai giao, nguoi thay mat cho quoc gia minh tai 1 hoi nghi quoc te…..
ngoai ra con co nhung nguoi dung dau cac bộ, co quan ngang bộ có quyen ky ket nhung dieu uoc QT thuoc linh vuc cua bo nghanh ma không can thu uy nhiem.
7, Mọi sự thoả thuận giữa các chủ thể Luật Quốc tế đều là các Điều ước Quốc tế?
SAI=> nhung thoa thuan nao phu hop voi cac nguyen tac cua LQT thi moi xem la dieu uoc QT

8. Mọi Điều ước Quốc tế đều là sự thoả thuận?
ĐÚNG=>bản chất của lqt chính la sự thoả thuận,

9.Tất cả các Điều ước Quốc tế đều phải trải qua các giai đoạn ký kết giống nhau?
SAI=> thong qua su thoa thuan giua cac ben ma moi dieu uoc se quy dinh cach thuc va trinh tu ky ket la khac nhau.

10.Quốc gia đã ký kết Điều ước Quốc tế có nghĩa vụ phải phê chuẩn Điều ước Quốc tế đó?
SAI=>phê chuẩn là quyền chứ không phải là nghĩa vụ.điều ước quốc tế chưa phát sinh hiệu lực khi ký kết mà phải trải qua các giai doạn phê chuẩn, nếu các quốc gia không phê chuẩn thì họ không bị xem là vi phạm LQT

11.Điều ước Quốc tế cần phải phê chuẩn là những Điều ước Quốc tế đa phương?
SAI=>
12.Việc phê chuẩn Điều ước Quốc tế chỉ phát sinh hiệu lực nếu như tất cả quốc gia đã ký kết phê chuẩn Điều ước Quốc tế đó?

13.Phê duyệt là bước tiếp theo của phê chuẩn?[/DOWN]

 

1/ So sánh ĐƯQT và TQQT.

Giống:

  • đối tượng điều chỉnh là các chủ thể của luật quốc tế
  • giá trị pháp lý ngang nhau
  • Là sự thỏa thuận, công nhận của các QG
  • Áp dụng đối với các chủ thể của LQT
  • Là nguồn cơ bản của LQT
  • Phải phù hợp với nguyên tắc cơ bản của LQT
Điều ước quốc tế Tập quán quốc tế
–         Nội dung được quy định rõ ràng, chặt chẽ bằng văn bản

 

–         Hình thành từ tập quán quốc tế

 

 

–         Hầu hết ra đời trễ

 

–         Nội dung không được quy định cụ thể rõ ràng, chỉ là các tập quán được thừa nhận và thực hiện bởi các quốc gia

 

–         Hình thành từ các phong tục lâu đời được thừa nhận rộng rãi, cũng có khi hình thành từ chính việc thực hiện các điều ước quốc tế

 

–         Hầu hết ra đời sớm

2/ Trình bày các yếu tố cấu thành quốc gia. Tại sao nói quốc gia là chủ thể cơ bản và chủ yếu nhất của LQT?

Yếu tố cấu thành: một chính phủ, lãnh thổ xác định và có dân cư

1/ Quốc gia là chủ thể xuất hiện đầu tiên của Luật quốc tế, là hạt nhân của hệ thống pháp luật quốc tế, là cơ sở hình thành, tồn tại và phát triễn của Luật quốc tế.
2/ Quốc gia là chủ thể đầu tiên xây dựng nên pháp luật quốc tế. Quan hệ pháp lý quốc tế trước tiên và chủ yếu là quan hệ giữa các quốc gia. Và chỉ khi có quan hệ giữa các quốc gia phát triễn thì mới xuất hiện các quy phạm điều ước quốc tế và quy phạm tập quán quốc tế. Do vậy, có thể khẳng định không có quốc gia thì không thể có pháp luật quốc tế.
3/ Quốc gia là chủ thể duy nhất của LQT có khả năng tạo ra các chủ thể khác của LQT. Lịch sử hình thành, tồn tại và phát triễn của LQT cho thấy, các tổ chức quốc tế liên chính phủ xuất hiện vào giữa thế kỷ 19 do các quốc gia xây dựng nên. Cũng chính các quốc gia là chủ thể có quyền quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức quốc tế liên chính phủ.
4/ Quốc gia là chủ thể cơ bản và chủ yếu thực hiện các nguyên tắc và các quy phạm pháp luật quốc tế cũng như áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành luật quốc tế khi có hành vi vi phạm pháp luật quốc tế.

3/

Công nhận:

  • Chính phủ mới
  • Quốc gia mới

Công nhận De jure: hợp hiến, hợp pháp => thiết lập QH ngoại giao

Công nhận De Facto: bất hợp hiến, hợp pháp => thiết lập QH lãnh sự

Công nhận Ad hoc: công nhận tạm thời

HaiChauBK

Leave a Reply