kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Đề cương thảo luận Luật Doanh nghiệp – công ty hợp danh

CÂU HỎI THẢO LUẬN CÔNG TY HỢP DANH

 

 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CƠ BẢN

 

 1. Đặc điểm pháp lý của loại hình công ty hợp danh

–           So sánh đặc điểm pháp lý của công ty hợp danh với các loại hình doanh nghiệp đã học (Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân)?

 1. Quy chế pháp lý về các loại thành viên trong công ty hợp danh

 

 • Điều kiện trở thành thành viên công ty hợp danh (thành viên hợp danh và thành viên góp vốn)
 • Các trường hợp xác lập tư cách thành viên trong công ty hợp danh
 • Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên trong công ty hợp danh
 • Các quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh (lưu ý: các hạn chế quyền của thành viên hợp danh)
 • Các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

à So sánh thành viên hợp danh trong công ty hợp danh với thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

à So sánh quy chế về thành viên góp vốn trong công ty hợp danh với thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

à So sánh quy chế pháp lý về thành viên hợp danh và thành viên góp vốn trong công ty hợp danh

à Nêu và phân tích những hạn chế quyền của thành viên hợp danh, vì sao thành viên hợp danh bị hạn chế những quyền này?

 1. Các vấn đề tài chính trong công ty hợp danh

 

 • Tài sản của công ty hợp danh
 • Nghĩa vụ góp vốn và trách nhiệm của các thành viên trong việc thực hiện nghĩa vụ góp vốn
 • Quyền định đoạt phần vốn góp của các thành viên trong công ty hợp danh (lưu ý: quyền rút vốn trực tiếp của thành viên hợp danh (Điểm a Khoản 1 Điều 138 LDN))
 • Phân chia lợi nhuận trong công ty hợp danh

à Nêu và phân tích những cơ sở hình thành tài sản của công ty hợp danh (Điều 132 LDN)? Từ đó nêu sự khác biệt về nguồn hình thành tài sản của công ty hợp danh so với công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

à Phân tích cơ sở phân chia lợi nhuận của thành viên hợp danh và thành viên góp vốn?

 1. Cơ cấu tổ chức, quản lý trong công ty hợp danh

 

 • Cơ cấu tổ chức, cơ chế làm việc, quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy tổ chức, quản lý của công ty hợp danh
 • Vấn đề đại diện trong công ty hợp danh

à So sánh Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh và hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên?

à Sự khác biệt về quyền đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh với các loại hình công ty khác, tại sao có sự khác biệt đó?

 1. NHẬN ĐỊNH VÀ GIẢI THÍCH

 

 1. Tất cả những cá nhân thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp đều không thể trở thành thành viên công ty hợp danh.

Sai, TV góp vốn thì dc

 1. Tất cả những cá nhân thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp đều không thể trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

ĐÚNG ( chưa tìm ra cơ sở PL ) >.<

 1. Mọi thành viên trong công ty hợp danh đều là người quản lý công ty.

SAI, vì TVGV ko dc quyền quản lý CT k1-137

 1. Mọi thành viên trong công ty hợp danh đều là người đại diện theo pháp luật của công ty trong mọi trường hợp.

SAI, TRONG QH VỚI CQNN NHƯ BỊ ĐƠN THÌ PHẢI LÀ GD, TGD 4đ-137

 1. Công ty hợp danh không được huy động vốn.

ĐÚNG, K3-130

 1. Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh không được đồng thời làm chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân.

SAI, nếu các TVHD còn lại ok thì ok k1-133

 1. Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh không được quyền rút vốn khỏi công ty.

Sai, 3d-135+k2-138

 1. Thành viên chỉ có thể rút vốn ra khỏi công ty hợp danh khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

SAI, nó chỉ đúng với TVHD, còn TVGV thì không k1-138

 1. Trong các loại hình công ty theo LDN 2005, chỉ có thành viên công ty hợp danh mới bị khai trừ khỏi công ty.

ĐÚNG, 1d-138

 1. Trong các loại hình công ty theo LDN 2005, chỉ có thành viên công ty hợp danh mới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ tài chính của công ty.
 1. Trong các loại hình doanh nghiệp, chỉ có thành viên công ty hợp danh mới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ tài chính của công ty.

ĐÚNG

 1. Trong công ty hợp danh, chỉ có thành viên hợp danh mới có quyền biểu quyết tại Hội đồng thành viên.

SAI, 1a-140

 1. Công ty hợp danh không được thuê giám đốc (hoặc tổng giám đốc).

SAI, nếu điều lệ ko quy định khác k1-135

 1. Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh không được tham gia quản lý công ty.

SAI, nếu ko thuoc TH ko bị cấm TGQL thì vẫn dc TGQL ( chưa kiếm dc CSPL )

HỎI LẠI BẠN COI TVGV CÓ DC QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ KO? VIỆC BIỂU QUYẾT TẠI HĐTC CÓ DC COI LÀ QUẢN LÝ CT HAY KO???

 1. BÀI TẬP

 

 1. Bài 1

Dự định cùng góp vốn thành lập công ty hợp danh của các chủ thể sau đây có được không, vì sao?

 1. Ông A, bà B và Doanh nghiệp tư nhân C

Dc, but if DNTN C muốn là TVHD thì không vì TVHD phải là cá nhân K1 Điều 133

 1. Ông A, bà B và công ty TNHH 1 thành viên D

Dc, but if CT TNHH C muốn là TVHD thì không vì TVHD phải là cá nhân K1 Điều 133

 1. Ông A, bà B và Chủ Doanh nghiệp tư nhân C

Dc if ông A và bà B ok  K1 Điều 133

 1. Ông A, Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên D và công ty TNHH 1 thành viên D

Dc, if ông A ok cho csh of CT TNHH làm TVHD, còn  CT TNHH D là TVGV, K1 130

(Các chủ thể trên đều có quyền được thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của LDN)

 

 1. Bài 2

Trong công ty Luật hợp danh A có năm thành viên hợp danh là B, C, D, E và F và hai thành viên góp vốn là G và  H. Công ty này xảy ra các sự kiện sau:

 1. B muốn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại công ty cho C, việc chuyển nhượng này đã được Hội đồng thành viên công ty hợp danh A họp và đồng ý.

Việc này có phù hợp với quy định của pháp luật không? Vì sao?

Sai chuyển nhượng thì phải dc các TVHD còn lại OK

 1. Hội đồng thành viên A họp và quyết định bổ nhiệm G làm giám đốc công ty.

Việc này có phù hợp với quy định của pháp luật không? Vì sao?

Dc if điều lệ ko quy định CT HĐTP phải là GĐ or TGĐ K1 135

=> TVGV vẫn dc bầu làm GĐ

 1. Năm 2009 công ty này bị phá sản. Các thành viên hợp danh này yêu cầu I, là thành viên hợp danh cũ của công ty đã bị khai trừ khỏi công ty vào năm 2008 phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty

Việc này có phù hợp với quy định của pháp luật không? Vì sao?

Có,K5 138

 1. Luật sư D (thành viên hợp danh của công ty này) đã ký kết hai hợp đồng tư vấn pháp luật: một hợp đồng ký nhân danh công ty với mức phí là 500 triệu đồng và một hợp đồng ký với tư cách luật sư D với mức phí 300 triệu đồng.

Việc làm của luật sư D có phù hợp với quy định của pháp luật không? Xử lý như nào đối với các tài sản được nêu trong tình huống này?

Ko,K2 133+ 2d 134

D phải hoàn trả 300tr đã nhận, đồng thời phải BTTH

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply