kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Phân biệt các loại hình thương mại

HOẠT ĐỘNG DỊCH  VỤ TM

LOGISTICS QUÁ CẢNH  HHOÁ GIÁM ĐỊNH TM
Khái niệm Đ233 Đ241   Dvụ QC: Đ249 Đ254
Đặc điểm –     Thnhân kd Logistics.

–      Đkiện do qui định, Đ234.

–       Ndung gồm 1 or nhiều hđộng hỗ trợ liên quan hhoá.

–       Thông qua hđồng cung ứng dvụ.

–       quá cảnh hhoá nước ngoài qua lảnh thổ VN.

–       Đk là DN đký kd dvụ vận tải ,dvụ Logistics (theo qui định), Đ250,234.

–       Thông qua hđồng dvụ, lập = vbản or tđương, Đ251.

–  hưởng thù lao , điểm đ K2 Đ252.

–       Thnhân kd Dvụ giám định hhoá.

–       Đk gồm:thành lập theo qui định,gđịnhviên đủ tchuẩn,có knăng thực hiện theo chuẩn.

–       nhằm xđịnh tình trạg  thực tế hhoá,kquả cung ứng dvụ và ycầu khác.

Quyền –       làm dvụ : Đ235,239

–       khách hàng: Đ236

–       làm dvụ : Đ253

–       khách hàng: Đ252

–       làm dvụ : Đ263

–       khách hàng: Đ264

Nghĩa vụ –       làm dvụ : Đ235,240

–       khách hàng: Đ236

–       làm dvụ : Đ253

–       khách hàng: Đ252

–       làm dvụ : Đ263

–       khách hàng: Đ265

Hoạt động Các trhợp miễn trách nhiệm: Đ237.

Giớihạn TN: Đ238

Quyền QC hhoá: Đ242.

Tuyến đườg QC: Đ243.

Thgian QC: 30 ngày, K1 Đ246.

Cấm: Đ248

Gíam định hhoá:

–       nguyên tắc:theo qui trình phù hợp,bđảm độc lập,khoa học.

–       chứng thư gđịnh hhoá và giá trị plý

HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN TM

ĐẠI DIỆN THNHÂN MÔI GIỚI TM UỶ THÁC MUABÁN  HHOÁ ĐẠI LÝ TM
Khái niệm Đ141 Đ150 Đ155 Đ166
Đặc điểm –   là dạng qhệ uỷquyền

–   chủ thể: bên đd cho thnhân,bên giao đdiện.

–   ndung:1 phần or toàn bộ phạm vi hđ.

–   hưởng thù lao, Đ147.

–   chủ thể:bên mgiới và bên đc mgiới.

–   bên mgiới là thnhân có đkkd và thhiêng trung gian thuần tuý.

–   hưởg thù lao,khi các bên đã ký HĐ.

–   theo sự uỷ nhiệm,vì lợi ích người khác.

–   Bên nhận uỷthác nhân danh chính mình.

–   Hvi trung gian TM nhưng bên nhân uỷthác trực tiếp ký ,thực hiện HĐ.

–   hưởng thù lao.

chủ thể:

–   bên giao đlý là thnhân giao hh cho đlý bán or giao tiền mua hàng cho đlý mua or uỷ quyền thực hiện dvụ đlý cung ứng dvụ.

–   Bên đlý là thnhân nhận.

Quyền – bên đdiện: Đ147,148,149

 

– bên mgiới: Đ153,154 – bên uthác: Đ162

– bên nhận ut: Đ164

– bên giao đlý:Đ172

– bên đlý:Đ174

Nghĩa vụ – bên đdiện: Đ145

– bên giao đd:Đ146

– bên đc mgiới :Đ152

– bên mgiới: Đ151

– bên ut: Đ163

– bên nhận ut: Đ165

– bên giao đlý:Đ173

– bên đlý:Đ174 ?

Hoạt động HĐ đdiện thnhân:

–   giữa thnhân nhận uỷ nhiệm của thnhân khác,với danh nghĩa và chỉ dẫn của thnhân uỷ nhiệm.

–   lập =vbản or tđương.

Thời hạn đdiện và hậu quả plý : Đ144

 

HĐ môi giới TM:

–   giữa thnhân hđ mgiớiTM và các bên mua bán hhoá ,cung ứng dvụ TM.

–   hưởng thù lao theo HĐ mgiới.

HĐ uỷ thác MB hhoá :

–   chủ thể: bên uỷthác : Đ157 ,bên nhận uỷthác: Đ156

–   lập=vbản or plý tđươg.

HĐ đại lý:lập=vbản or tđươg.

Thời hạn đlý:Đ177

Thù lao:

–   hoa hồng (do bên giao đlý ấn định).

–   chênh lêch giá (chỉ ấn định giá giao đlý)

T2k2b2@Page 1      6/20/2015

 

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TM

KHUYẾN MẠI QUẢNG CÁO TM TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU HHOÁ ,DVỤ HỘI CHỢ,TRIỂN LÃM TM
Khái niệm Đ88 Đ102 Đ117 Đ129
Đặc điểm –   dùng lợi ích kkhích khhàng,thường là kinh tế.

–   trực tiếp or thuê.

–   KM hhoá ,dvụ hợp pháp.

–   qúatrình thôngtin gthiệu về hhoá,dvụ.

–   trực tiếp or thuê.

–   chủ yếu trên ptiện thôg tin đại chúng, nơi công cộng.

–   dùng chính hh,dvụ .Là dạng đặc thù QCTM.

–   thường tiến hành đthời các hđ muabán ,triển lãm,hội chợ.

–   Là hh,dvụ hợp pháp và theo qui định chất lượng,nhãn hhoá.

–   chung:mở rông thị trường,thúc đẩy tiêu thụ hhoá,dvụ.

–   đặc thù: họp chợ trong thgian và đđiểm xác định.

–   tổ chức theo chủ đề,thgian ngắn.

Hình thức Đ92 Sản phẩm:Đ105

Phương tiện:Đ106

Đ120 Tổ chức:Đ132  ?.

Nước ngoài:Đ133

Hoạt động – Chỉ cần thông báo cho Sở TM trước 7ngày.

– KM có tính may rủi phải được chấp thuận :Sở (trong tỉnh) ,Bộ( nhiều tỉnh, hthức khác).

Kdoanh dvụ QCTM:

–   chủ thể:bên thuê, bên cung ứng dvụ và bên phát hành QC ?.

–   HĐ : . ?

–   quyền :Đ111,113.

–   nvụ:Đ112,114.

Kdoanh dvụ :

–   chủ thể:bên thuê, bên thực hiện.

–   HĐ : lập=vbản or tđươg ,Đ124.

–   quyền:Đ125,127

–   nvụ:Đ126,128

Kdoanh dvụ :Đ130 ?

–   chủ thể: thnhân kdoanh dvụ,tchức cánhân tham gia.

–   HĐ : lập=vbản or tđươg . ?

–   quyền :Đ138.

–   nvụ:Đ140.   ?

 

Cấm Đ100 Đ109  Đ123  

HOẠT ĐỘNG TM KHÁC

ĐẤU GIÁ  HHOÁ ĐẤU THẦU HH CHO THUÊ HH NHƯỢNG QUYỀN TM GIA CÔNG TRONG TM
Khái niệm Đ185 Đ214 Đ269 Đ284 Đ178
Đặc điểm HĐ dvụ dấu giá:

–    chủ thể:bên thuê, bên kdoanh (là thnhân chuyên kd dvụ đấu giá)

–    hình thức HĐ: = vbản or tđươg.

–    Bên kdoanh dvụ nhận thù lao.

–    Chủ thể:bên mời thầu, bên dự thầu.

–    đối tuợg:hh,dvụ

–    hình thức mua sắm nhiều lợi ích,cạnh tranh.

 

–    Chuyển rủi ro của bên cho thuê. Đ270

–    Lợi ích phát sinh. Đ282

–    Chuyển quyền SH trong thời hạn thuê.Đ283

–    Bên NQ cho phép kd theo phthức kd của mình.

–    Bên nhận NQ chịu k/soát.

–    Đối tượng hđ NQ là tổ hợp quyền SH trí tuệ

Hhoá GC ,Đ180:

–    tất cả hhoá đc GC ,trừ thuộc diện cấm kd.

–     Gc hhoá cấm cho  nước ngoài, có thể đc phép.

Phương thức –    trả giá lên: giá cao nhất so với giá khởi điểm.

–    đặt giá xuống: người đầu tiên chấp nhận giá kh điểm or thấp hơn.

Hình thức: rộng rãi ,hạn chế. Đ215

Phg thức: 1 túi ,2 túi hồ sơ. Đ216

Ng tắc:

–    coi trọng tính hiệu quả ,ktế.

–    cạnhtranhđkiện ngang nhau

–    thông tin đầy đủ

–    đgiá khách quan ,công bằng

  HĐ : lập=vbản or tđươg ,Đ285. HĐ : lập=vbản or  plý tđươg ,Đ179.

 

Thù lao , Đ183

–    =tiền or sphẩm

–    = sphầm theo qui đinh ,nếu GC nước ngoài .

Quyền Đ189,191   Đ270,271 Đ286,288 Đ181,182
Nghĩa vụ Đ190,192   Đ270,271 Đ287,289 Đ181,182
Hoạt động Thủ tục Đ196-Đ208 Thủ tục: Đ217-232      

T2k2b2@Page 2      6/20/2015

HaiChauBK

Leave a Reply