kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Tổng hợp đề cương thảo luận Luật Doanh nghiệp – Công ty TNHH

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN CÔNG TY TNHH

 

 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CẦN NẮM

 

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 1. Đặc điểm pháp lý

à Nêu và phân tích các đặc điểm pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

à Nêu và phân tích các đặc điểm pháp lý của công ty TNHH 1 thành viên

à So sánh (Phân biệt) đặc điểm pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên và công ty TNHH 1 thành viên

à So sánh (Phân biệt) công ty TNHH 1 thành viên và Doanh nghiệp tư nhân

à Vì sao công ty TNHH không được quyền huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần

à Vì sao nói thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm trong số vốn cam kết góp vào công ty

 

 1. Vấn đề tài chính trong công ty

* Vấn đề 1: Góp vốn vào  công ty

Yêu cầu nắm được:

 • Cơ cấu vốn điều lệ trong công ty
 • Các trường hợp góp vốn vào công ty
 • Loại tài sản góp vốn
 • Định giá và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn
 • Nội dung của một cam kết góp vốn
 • Việc thay đổi loại tài sản góp vốn
 • Hậu quả pháp lý của việc không góp được vốn như cam kết và xử lý trường hợp đó
 • Ý nghĩa của giấy chứng nhận phần vốn góp

* Vấn đề 2: Chuyển nhượng và mua lại Phần vốn góp của thành viên công ty

+ Quyền chuyển nhượng của thành viên

 • Thủ tục chuyển nhượng
 • Trường hợp ngoại lệ
 • Hậu quả pháp lý

+ Quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp

 • Các trường hợp mua lại
 • Thủ tục
 • Điều kiện mua lại PVG
 • Hậu quả pháp lý khi công ty mua lại PVG của thành viên
 • Quyền của thành viên không được công ty mua lại PVG
 • Ý nghĩa của quy định về quyền yêu cầu công ty mua lại PVG

à So sánh (phân biệt) chuyển nhượng PVG và mua lại PVG trong công ty

à Có ý kiến cho rằng quy định thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại PVG trong một số trường hợp góp phần bảo vệ quyền của thành viên nhỏ trong công ty, anh (chị) có đồng ý với ý kiến trên không, tại sao?

* Vấn đề 3: Tăng, giảm vốn điều lệ

+ Tăng vốn điều lệ

 • Các cách thức tăng
 • Điều kiện
 • Thủ tục
 • Hậu quả pháp lý

+ Giảm vốn điều lệ

 • Cách thức giảm
 • Điều kiện
 • Thủ tục
 • Hậu quả pháp lý

à So sánh (phân biệt) các trường hợp tăng vốn điều lệ trong công ty

à So sánh (phân biệt) các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty

à Tại sao luật quy định trong trường hợp tăng vốn bằng cách tiếp nhận thêm thành viên mới phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác

* Vấn đề 4: Phân chia lợi nhuận

 • Điều kiện chia
 • Nguyên tắc chia
 • Hậu quả pháp lý trong việc chia lợi nhuận không đúng
 1. Vấn đề thành viên công ty

* Vấn đề 1: Xác lập và chấm dứt  tư cách thành viên

 • Điều kiện trở thành thành viên
 • Các cách thức trở thành thành viên
 • Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên
 • Thủ tục và hậu quả pháp lý trong trường hợp không thực hiện đúng thủ tục theo quy định

à Nêu và phân tích các trường hợp trở thành thành viên công ty TNHH

à Nêu và phân tích các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên công ty TNHH

à So sánh (phân biệt) các cách thức trở thành thành viên công ty TNHH được quy định tại Điều 45 LDN 2005

à Nếu không trở thành thành viên theo một trong những cách thức được quy định tại Điều 45 LDN 2005, chủ sở hữu PVG trong công ty TNHH có quyền gì? Nhận xét về những quy định đó

* Vấn đề 2: Quyền và nghĩa vụ của thành viên

 • Cơ sở xác định quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty
 • Các quyền của thành viên
 • Các nghĩa vụ của thành viên
 1. Vấn đề cơ cấu tổ chức, quản lý công ty
 • Các cơ quan phải có trong bộ máy tổ chức, quản lý công ty
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Hội đồng thành viên: vị trí; thành phần; thẩm quyền; cơ chế làm việc; cuộc họp Hội đồng thành viên (thời gian họp, thẩm quyền triệu tập họp, những vấn đề được thông qua tại cuộc họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp, điều kiện thông qua quyết định tại cuộc họp); Lấy ý kiến bằng văn bản
 • Chủ tịch HĐTV: Vị trí, nhiệm kỳ, quyền hạn
 • Giám đốc: Vị trí; tiêu chuẩn và điều kiện; nhiệm vụ và quyền hạn

à So sánh vị trí của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong LDN 1999 với LDN 2005, nhận xét về sự khác nhau đó

à Nêu và phân tích các điều kiện tiến hành họp hợp lệ Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

à Nêu sự khác nhau về tiêu chuẩn làm giám đốc theo quy định tại LDN 2005 và Nghị định 139, hãy nhận xét về sự khác nhau đó

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 1. Cơ sở ra đời
 2. Đặc điểm pháp lý

à So sánh (phân biệt) với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

à So sánh (phân biệt) với doanh nghiệp tư nhân

 1. Vấn đề chủ sở hữu công ty
 • Điều kiện trở thành chủ sở hữu
 • Các trường hợp trở thành chủ sở hữu
 • Các trường hợp chấm dứt tư cách chủ sở hữu
 • Các quyền của chủ sở hữu
 • Các hạn chế quyền của chủ sở hữu
 • Các nghĩa vụ của chủ sở hữu, hậu quả pháp lý trong việc vi phạm nghĩa vụ

à Nêu và phân tích các quyền định đoạt của chủ sở hữu đối với PVG của mình trong công ty

à So sánh các quyền năng của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên với các quyền của chủ sở hữu DNTN, tại sao có sự khác nhau đó?

à So sánh trách nhiệm hữu hạn của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên với trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

à Khi chủ sở hữu bán toàn bộ phần vốn góp của mình trong công ty có làm chấm dứt tư cách pháp lý của công ty không, vì sao?

 1. Vấn đề tài chính trong công ty
 • Cơ cấu vốn điều lệ trong công ty
 • Các quyền của chủ sở hữu đối với vốn điều lệ: Chuyển nhượng, tăng, giảm
 • Giao dịch tư lợi và kiểm soát giao dịch tư lợi

à So sánh quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên đối với PVG của mình trong công ty với quyền của chủ sở hữu DNTN với vốn đầu tư vào công ty, có nhận xét gì về sự khác nhau đó?

à So sánh các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 1 thành viên với trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

à Tại sao nói những giao dịch được quy định tại Điều 75 LDN 2005 là giao dịch tư lợi, vì sao phải kiểm soát những giao dịch này?

 

 1. Vấn đề tổ chức, quản lý công ty
 • Tổ chức, quản lý của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức: Những cơ quan phải có; Đại diện theo pháp luật; Các cơ quan trong cơ cấu tổ chức, quản lý công ty (Hội đồng thành viên, chủ tịch, giám đốc, kiểm soát viên)
 • Tổ chức, quản lý công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân: Cơ quan phải có, đại diện theo pháp luật

à Nêu sự khác biệt (so sánh) hai mô hình tổ chức, quản lý trong công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức

à So sánh (nêu sự khác biệt) giữa mô hình tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân với DNTN, tại sao có sự khác nhau đó?

à So sánh (nêu sự khác biệt) giữa HĐTV trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên với HĐTV trong công ty TNHH 1 thành viên

 


 1. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

BÀI TẬP 1

A, B, C cùng góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn X kinh doanh thương mại và dịch vụ. Ngày 05/07/2010, Công ty được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phần vốn góp của các bên vào vốn điều lệ được xác định như sau:

 • A góp bằng một căn nhà trị giá 400 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ.
 • B góp vốn bằng một số máy móc xây dựng trị giá 300 triệu đồng, chiếm 30% vốn điều lệ.
 • C góp 300 triệu đồng bằng tiền mặt, chiếm 30% vốn điều lệ.

Sau khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các thành viên đã thực hiện thủ tục góp vốn vào Công ty theo đúng thỏa thuận và quy định của Luật doanh nghiệp 2005.

Công ty xảy ra các sự kiện sau:

Tình tiết bổ sung 1:

Tháng 8/2011 công ty thế chấp căn nhà vay của ngân hàng 200 triệu đồng. Hãy cho biết vốn điều lệ của công ty tại thời điểm này là bao nhiêu?

 

Tình biết bổ sung 2:

Để tổ chức bộ máy quản lý nội bộ Công ty, các thành viên đang cân nhắc giữa việc bổ nhiệm A làm Chủ tịch Hội đồng thành                                                                                                                                     viên và thuê D làm giám đốc với việc thuê D làm giám đốc và kiêm luôn chủ tịch Hội đồng thành viên.

à Theo bạn công ty nên làm theo phương án nào, vì sao?
Tình tiết bổ sung 3:

Do sự biến động trên thị trường bất động sản nên giá trị thực tế của căn nhà mà A mang ra góp vốn đã lên tới 1 tỷ đồng. Với lý do trước đây không có tiền mặt để góp vốn nên phải góp bằng căn nhà, nay đã có tiền mặt, A yêu cầu rút lại căn nhà trước đây đã mang góp vốn, và góp thế bằng 500 triệu đồng tiền mặt. B và C đồng ý.

à Yêu cầu của A có phù hợp với quy định của pháp luật không, vì sao?

à B và C đồng ý thì A có thể rút căn nhà không, vì sao?

Tình tiết bổ sung 4:

Theo quyết định của Hội đồng thành viên, A đã được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng thành viên và công ty X đã thuê D làm giám đốc điều hành (Giám đốc là người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ công ty)

Vì cho rằng giám đốc D có nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, A với cương vị chủ tịch Hội đồng thành viên và là người góp nhiều vốn nhất vào công ty, đã ra quyết định bãi nhiệm chức danh giám đốc của D và yêu cầu D bàn giao toàn bộ công việc cùng con dấu lại cho công ty. Sau đó, A ký quyết định bổ nhiệm C làm giám đốc công ty

D chẳng những không đồng ý với các quyết định nói trên mà còn tiếp tục sử dụng con dấu và danh nghĩa Công ty TNHH X để ký kết hợp đồng với các đối tác khác, trong đó có hợp đồng vay 200 triệu của ông Y là anh ruột của mình.

à Việc làm của A trong tình huống này có phù hợp với quy định của pháp luật không, vì sao?

à D thay mặt công ty X ký hợp đồng vay của ông Y và công ty Z như vậy có đúng không, vì sao?

 

BÀI TẬP 2

Ngày 20/10/2007, A,B,C và D cùng góp vốn thành lập công ty TNHH X, các thành viên cam kết góp vốn như sau:

A góp 800 triệu đồng bằng tiền mặt ngay sau khi công ty được cấp GCN ĐKDN

B góp vốn bằng giấy nhận nợ của công ty cổ phần Y với số tiền là 1,2 tỷ đồng ngay sau khi công ty được cấp GCN ĐKDN

C góp vốn bằng ngôi nhà của mình được các thành viên thỏa thuận định giá 1,5 tỷ đồng, do tin chắc con đường trước nhà đó sẽ được mở rộng (theo mặt bằng giá hiện tại ngôi nhà đó chỉ khoảng 700 triệu đồng) ngay sau khi công ty được cấp GCN ĐKKD

D góp vốn bằng 1,5 tỷ đồng bằng tiền mặt, nhưng lúc đầu chỉ góp 500 triệu đồng, số còn lại thỏa các thành viên khác đồng ý sẽ góp bất kỳ khi nào công ty có yêu cầu bằng văn bản.

(Sau khi công ty được thành lập, các thành viên đã thực hiện việc góp vốn đúng theo cam kết)

 

Anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình về tình huống sau:

Sau 1 năm hoạt động công ty có lãi 1 tỷ. Tuy nhiên các thành viên không thống nhất thể thức phân chia nên đã phát sinh mâu thuẫn

– B cho rằng D chưa góp đủ vốn nên lợi nhuận phải chia trên số vốn thực tế góp là 500 triệu.

– D không đồng ý và phản bác rằng: B góp vốn bằng giấy nợ với số tiền nợ là 1,2 tỷ. Tuy nhiên, công ty Y đã phá sản và chỉ trả nợ được 800 triệu. Như vậy, B chưa góp đủ số vốn thỏa thuận là 1,2 tỷ. Vì vậy, B phải góp đủ số vốn này thì mới được chia lợi nhuận.

– A cho rằng vốn góp của C cao hơn giá trị thực tế nên C chỉ được chia lãi trên giá trị thực tế của căn nhà góp vốn của C là 700 triệu.

Lập luận của các thành viên như trên là đúng không, vì sao?

Công ty TNHH X sẽ phải chia lợi nhuận như thế nào?

 

BÀI TẬP 3

Công ty TNHH A có các thành viên với phần vốn góp cụ thể như sau:

B: 10%; C: 20%, D: 30%, E: 30%, F: 5%; G: 5%

D được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty

(Giả sử điều lệ công ty không quy định gì khác so với LDN và các văn bản hướng dẫn thi hành)

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình trong các tình huống phát sinh sau:

Tình tiết bổ sung 1

Hội đồng thành viên công ty A muốn bổ nhiệm G làm giám đốc nhưng B phản đối vì cho rằng G không làm giám đốc được vì vốn của G ít (chỉ có 5%) mà G hiện nay lại đang là giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân khác.

à G có làm giám đốc được không, các lý do B đưa ra có phù hợp không, vì sao?

Dc, ND 102 Đ15 vì nó quy định là ng` khác chứ ko quy định là ng` ko phải tv

Tình tiết bổ sung 2

Công ty đang muốn quyết định hai vấn đề (i) Thay người đại diện theo pháp luật và (ii) thành lập thêm chi nhánh. Công ty dự định thực hiện một trong những phương án sau

 1. Gửi văn bản lấy ý kiến của tất cả các thành viên về hai quyết định trên
 2. Chỉ cần gửi văn bản lấy ý kiến của C, D, E về hai quyết định trên (vì đủ tỷ lệ vốn thông qua quyết định rồi)
 3. Tổ chức họp để thông qua hai quyết định trên.

à Các phương án mà công ty dự định có phù hợp với quy định của LDN không, vì sao?

 1. (i) dc if điều lệ ko quy định, (ii) thì ok theo điều 52 ( cái ii là tổ chức lại ).
 2. Sai vì phải gửi hết cho all ng` of HĐTV => thiếu G điều 54 K2

Tình tiết bổ sung 3

 1. Đúng, Đ52

Giả sử công ty triệu tập họp HĐTV để thông qua hai quyết định nêu tại tình huống số 3 nhưng B không đi họp, và tại cuộc họp E bỏ phiếu không tán thành.

à Hai quyết định trên có thông qua được không, vì sao?

B ko họ => 80% >75% => vẫn họp dc Điều 51

 • 60/90 > 65% => ok 2a điều 52
 • 60/90 < 75% => ko ok 2b điều 52


III. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

 1. Công ty TNHH không được phát hành chứng khoán để huy động vốn

SAI, chỉ ko dc phát hình cổ phần k1-38

 1. Người bị mất năng lực hành vi dân sự không thể trở thành thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

SAI, K2-45

 1. Người bị mất năng lực hành vi dân sự không thể làm thành viên sáng lập của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

ĐÚNG, 2đ-13

 1. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không thể làm chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
 2. Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác

SAI,  44

 1. Người thừa kế phần vốn góp của thành viên công ty TNHH luôn trở thành thành viên của công ty đó

SAI, K4-45

 1. Người được trả nợ bằng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên không thể trở thành thành viên của công ty đó

SAI, if HĐTV OK 6a-45

 1. Người mù không thể làm giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên

SAI vì người mù ko thuộc TH nào trong k2-13

 1. Người nghiện ma túy không thể làm chủ tịch công ty kiêm giám đốc của công ty TNHH 1 thành viên

ĐÚNG, k2-13+K3-70 (XEM SƠ WA ĐIỀU 49 !)

 1. Hội đồng thành viên công ty TNHH 1 thành viên quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền không trên cơ sở vốn góp của thành viên

ĐÚNG, k5-68

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply