kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Tổng hợp hình thức phân loại đất

Tổ chức Hộ gia đình Cá nhân Cộng đồng dân cư Cơ sở tôn giáo Tổ chức ngoại giao Người VN định cư nn Tổ chức, cá nhân nn
Khác TCKT TCKT
Giao đất Không Khoản 1 Điều 9, Điều 34, 33 Luật Đất đai Khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai Khoản 3, 4 Điều 9, Khoản 6, 7 Điều 33 Luật Đất đai
Khoản 7 Điều 34 Luật Đất đai
Thuê đất 1 lần Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai
Hằng năm Điều 35 Luật Đất đai Điểm g Khoản 1 Điều 35 Luật Đất đai Điểm e Khoản 1 Điều 35 Luật Đất đai Điểm e Khoản 1 Điều 35 Luật Đất đai
Chuyển nhượng Khoản 1 Điều 9 Luật Đất đai
Công nhận Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 9 Luật Đất đai
Quyền chọn (Đ108) Chọn trả tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê hằng năm 1 or hằng Giao, 1, hằng 1 or hằng
  1. Câu hỏi: Tại sao tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức ngoại giao không có quyền được công nhận quyền sử dụng đất

Trả lời:  Vì quyền được công nhận quyền sử dụng đất có bản chất là để hợp pháp quyền sử dụng đất của chủ thể sử dụng đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ được công nhận quyền sử dụng đất là thông qua giấy tờ hợp lệ mà chủ thể có được trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

HaiChauBK

Leave a Reply