kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi kế toán quản trị sưu tầm – ABC, đề này là phần kế toán về cách tính ABC (activity based costing)

 

  1. Alex là chủ sở hữu công ty Interwood – một thương hiệu đồ nội thất. Interwood có tổng ngân sách sản xuất phụ trội hiện tại là $4,170,406 và tổng giờ lao động là 20,000. Alex đã sử dụng phương pháp chi phí truyền thống và dựa trên tỷ lệ phân bổ chi phí dựa trên số giờ lao động

Bộ ghế sofa của công ty bao gồm 3 loại: bộ 2, bộ 3 và bộ 6. Loại nội thất bạch kim hiện tại được đặt hàng với số lượng là 150 cái – bộ 6. Đơn hàng sẽ được giao trong vòng 1 tháng. Việc chuyển hàng đi là yêu cầu của khách nên loại hàng nội thất bạch kim sẽ cộng thêm 25% chi phí vào hóa đơn

Bạn là một kế toán viên được Alex thuê về để tính chi phí sản phẩm và bạn tin tưởng rằng lợi ích từ phương pháp phân bổ chi phí theo hoạt động (ABC) sẽ giúp công ty xác định chi phí tốt hơn vì thế bạn đã cùng 1 kỹ sư xuống xưởng sản xuất để xác định các hoạt động (cost pool) trong việc sản xuất ghê sofa. Tiếp đến bạn đã tính toán tổng chi phí cho từng bộ phận hoạt động, xác định chi phí dẫn dắt (cost driver) thích hợp nhất cho từng hoạt động đó và tính được tỷ lệ chi phí.

 

 

Hoạt động A ($) Chi phí dắt B Rate = A ÷ B ($)
Phần sản xuất $2,313,132 Thời gian máy 25,000 $93
Phần lắp ráp $1,231,312 Số giờ lao động 20,000 $62
Đóng gói $213,123 Số sản phẩm 5,000 $43
Chuyển hàng $231,230 Số sản phẩm 5,000 $46
Thiết lập hệ thống $34,243 Số hệ thống 240 $143
Thiết kế $123,132 Số giờ thiết kế 1,000 $123
Kiểm tra sản phẩm $24,234 Số giờ kiểm tra 500 $48

 

Khi đơn hàng được sẵn sàng để đóng gói, người kỹ sư đã đưa cho bạn bản tổng kết chi phí hiện hữu và hóa đơn thanh toán cho các hoạt động như sau:

Mã số đơn hàng: 15X2013

Khách hàng: Sofa bạch kim

Số lượng: 150

Loại: bộ 6

Mệnh giá: U.S Dollar

Chi phí vật liệu trực tiếp $25,000

$35,000

$15,600

Chi phí linh kiện được mua
Chi phí lao động
Hoạt động Chi phí dắt thích hợp Tỷ lệ
Phần sản xuất Thời gian máy 320
Phần lắp ráp Số giờ lao động 250
Đóng gói Số sản phẩm 150
Chuyển hàng Số sản phẩm 150
Thiết lập hệ thống Số hệ thống 15
Thiết kế Số giờ thiết kế 70
Kiểm tra sản phẩm Số giờ kiểm tra 22

 

YÊU CẦU:

  1. Tính tổng chi phí cho đơn hàng và giá trị hóa đơn cho đơn hàng đó dựa trên phương pháp truyền thống
  2. Bạn nhận thấy rằng phương pháp phân bổ chi phí theo hoạt động (ABC) là cách tiếp cận chính xác hơn. Dựa trên những thông tin đã được cung cấp, tính chi phí cho đơn hàng bằng phương pháp ABC.

 

  1. Doanh nghiệp IT sản xuất ra 2 dòng sản phẩm là: linh kiện chính máy vi tính, điện thoại di động. Doanh nghiệp sử dụng hệ thống chi phí thông thường và chi phí chung được phân bổ bằng việc sử dụng tỷ lệ chi phí chung toàn doanh nghiệp dựa trên giờ lao động trực tiếp. Những nhà tư vấn được mời về đã đề nghị doanh nghiệp sử dụng phương pháp phân bổ chi phí trên hoạt động (ABC)

Doanh nghiệp kỳ vọng sản xuất ra 4,000 linh kiện máy ví tính và 2,000 điện thoại di động trong năm 20×4. Mỗi linh liện máy tính đòi hỏi 2 giờ lao động trực tiếp để sản xuất và mỗi điện thoại đòi hỏi nữa giờ để sản xuất

 

Chi phí vật liệu trực tiếp và lao động trực tiếp cho 2 dòng sản phẩm như sau:

Linh kiện máy vi tính Điện thoại di động
Vật liệu trực tiếp (mỗi sp) $30 $17
Lao động trực tiếp (mỗi sp) $16 $4

 

Ngân sách dự kiến:

Hoạt động Ngân sách chi phí chung Dự kiến mức độ tiêu thụ
Thiết lập sản xuất $80,000 20 lần thiết lập
Xử lý vật liệu $70,000 5,000 nguyên liệu
Đóng gói & chuyển hàng $120,000 6,000 hộp
Tổng chi phí chung $270,000

 

Dựa trên phân tích của 3 hoạt động phát sinh chi phí, doanh nghiệp đã ước lượng 2 dòng sản phẩm đòi hỏi những mức độ hoạt động cho năm 20×4 như sau:

Hoạt động Linh kiện máy tính Điện thoại di động Tổng
Thiết lập sản xuất 5 lần 15 lần 20 lần
Xử lý vật liệu 1,000 nguyên liệu 4,000 nguyên liệu 5,000 nguyên liệu
Đóng gói & chuyển hàng 4,000 hộp 2,000 hộp 6,000 hộp

 

YÊU CẦU:

  1. Tính toán chi phí cho mỗi dòng sản phẩm sử dụng chi phí chung dựa trên giờ lao động trực tiếp
  2. Tính tỷ lệ chi phí cho (i) thiết lập sản xuất, (ii) xử lý vật liệu, (iii) đóng gói và chuyển hàng
  3. Chi phí đưa vào 2 dòng sản phẩm, sử dụng hệ thống tính chi phí trên hoạt động (ABC)

HaiChauBK

Leave a Reply