kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Giải đề môn xây dựng văn bản pháp luật

Nhận định

1.Sai, do 2 vb này do 2 CQ khác nhau ban hành nên ko áp dụng nguyên tắc này mà sẽ phải xem xét TH văn bản QPPL mới không quy định TNPL or quy định TNPL nhẹ hơn với hành vi xảy ra trước thì áp dụng văn bản mới

CSPL: k4-83 L2008

 1. Sai, TH cần phải sử dụng mà ko cớ TC thay thế thì được sử dụng

CSPL: k2-18 TT25

3.Sai, phải có hiệu lực cùng thời điểm

CSPL: Điều 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

———–

Số: 01/NQ-HĐND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

————–

Thành phố Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi bỏ một số nội dung của nghị quyết Số 23/2011/NQ-HĐND

ban hành ngày 23 tháng 12 năm 2011

———————

 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ Luật cư trú năm 2006 ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2007;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 về việc bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 02 nội dung sau tại nghị quyết Số 23/2011/NQ-HĐND ban hành ngày 23 tháng 12 năm 2011, bao gồm các nội dung sau:

 1. Tạm giữ phương tiện 60 ngày đối với học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy.
 2. Tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú mới vào khu vực nội thành đối với các trường hợp chỗ ở nhà thuê, mượn, ở nhờ mà không có nghề nghiệp hoặc có tiền án, tiền sự.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết
 2. Thường trực Hội đồng nhân đân kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

–          Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

–          Lưu: VT, phòng hành chính.

 

CHỦ TỊCH

(chữ ký, dấu)

 

 

 

Phạm Văn Trần Trụi

 

 

 

 

1.Sai, còn có UBND

CSPL: k2-1 L2004

2.Sai, ví dụ CT UBND có quyền xử lý VB trái PL but ko có quyền ban hành (quyền ban hành là của UBND)

CSPL: ĐIều 18 NĐ 40

3.Sai

CSPL: k2-49 L2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ X

PHÒNG VĂN THƯ

———–

Số: 01/UBND-VT

V/v hướng dẫn việc thực hiện một số biện pháp chấn chỉnh vi phạm giao thông đường bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

————–

Thành phố X, ngày 12 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện X

Căn cứ Chỉ thị số 42/2014/CT-UBND về việc thực hiện một số biện pháp chấn chỉnh vi phạm giao thông đường bộ, Ủy ban nhân dân thành phố X hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện X triển khai thực hiện như sau:

 1. Về xử lý hành vi vi phạm của người đi bộ
 2. Không phạt tiền quá 250.000 đồng
 3. Không phạt người đi bộ trên vỉa hè đeo tai nghe
 4. Về xử lý hành vi vi phạm của người đi xe máy
 5. Không phạt tiền quá 300.000 đồng
 6. Không phạt phụ nữ mang thai

Nhận được công văn này, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện X nghiêm túc triển khai thực hiện theo hướng dẫn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Ủy ban nhân dân huyện X;

–          Lưu: VT, phòng hành chính.

 

CHỦ TỊCH

(chữ ký, dấu)

 

 

 

Phạm Văn Trần Trụi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận định

 1. Đúng

CSPL: k3-8 L2008

 1. Sai, việc sửa đổi chỉ được thực hiện bởi chính cơ quan ban hành (tức bộ trưởng)

CSPL: k1-9 L2008

 1. Sai, NQ liên tịch giữa CP với cơ quan TW của TCCTXH; ngoài ra NQ của CP ban hành trước khi L2008 có hiệu lực

CSPL: k11-2, k2-95 L2008

 1. Sai, Thông tư liên tich (not thông tư)

CSPL:k11-2 L2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH X

———–

Số: 01/CT-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

————–

Thành phố X, ngày 12 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

Về việc chấn chỉnh tình trạng an toàn thực phẩm tại huyện A

—————–

Hiện nay trên địa bàn huyện A xảy ra tình trạng các hộ dân kinh doanh mặt hàng không đảm bảo vệ sinh thực phẩm gây lo lắng và bức xúc cho người dân.

Nay UBND tỉnh đề nghị UBND huyện A triển khai thực hiện việc kiểm soát nguồn hàng của các hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường việc giám sát hoạt động của các hộ đang kinh doanh trên địa bàn nhằm giảm thiểu tối đa lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Đề nghị UBND huyện A nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị này ./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Ủy ban nhân dân huyện A;

–          Lưu: VT, phòng hành chính.

 

CHỦ TỊCH

(chữ ký, dấu)

 

 

 

Phạm Văn Trần Trụi

 

HaiChauBK

 

 

Leave a Reply