kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi Luật Ngân sách nhà nước sưu tầm

Đề thi Luật ngân sách nhà nứoc lớp TM32B – DS32B – QT32B
Thời gian làm bài 75 ph
sinh viên đựoc use tài liệu

I/LÝ THUYẾT
1. – Kết dư ngân sách nhà nứơc là gì? Quỹ dự trữ tài chính đựoc tạo lập từ 1 phần kết dư ngân sách nhà nứoc sẽ đựoc ué như thế nào?
2 – Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nứoc là gì? Việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nứoc đựoc thực hiện trong những trừong hợp nào?
3- Nguồn vốn vay nợ của chính phủ có được sử dụng để đảm bảo hoạt động thường xuyên của bộ máy nhà nước không? Vì seo?
4- Đơn vị dự toán ngân sách là j? Lúc nào thi đơn vị dự toan được chuyển khoản chi của năm trước chưa chi sang năm sau chi tiếp? Khoản chi này được hạch toán như thế nào?

II/BÀI TẬP
Trong dự toán ngân sách của tỉnh H có những nội dung sau:
a. Trích 3% tổng chi ngân sách huyện để đưa vào quỹ dự trữ tài chính Tỉnh.

Sai, khoản này phải trích từ chi NS cấp tỉnh, not cấp huyện

CSPL: k2-58 ND60
b. Giao cho UBND tỉnh tiến hành phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để xây dựng phần đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh( con đường này thuộc nhiệm vụ chi của NS trung ương)

TH này cần phải thỏa mãn các điều kiện (i) thuộc danh mục đầu tư KH 5 năm dc HDND tỉnh qd và (ii)vượt quá khả năng cân đổi NS cấp tỉnh năm dự toán. Khi này mới dc phát hành TPCQDP đề huy động vốn

CSPL: k3-8 LNS
c. Sử dụng 20% số tiền thưởng do thu vượt dự toán thuộc khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách trung ương và địa phương để lập quỹ xoá đói giảm nghèo của tỉnh.

Sai, việc sử dụng tiền thưởng phải để đầu tư xay dựng công tình kết cấu hạ tầng, các nhiệm vụ quan trọng…

CSPL: k5-59 LNSNN
d. vay 2 tỷ đồng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi khhi ngân sách tỉnh chưa tập trung kịp nguồn thu.

Sai, khi chưa kịp tập trung nguồn thi thì dùng quỹ dự trữ tài chính chứ ko có vay

CSPL: k2-9 LNS, 3d-58 ND60
Các anh, chị cho biết theo quy định của pháp luật hiệnn hành, những nội dung trên trong dự toán của NS tỉnh H là đúng hay sai? Tại sao?

Đề 01

Câu 1 (6 điểm)
Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
1) Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ PL NSNN.
2) UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế họach thu chi tài chính của ngân sách cấp mình trong quá trình điều hành NSĐP.
3) Chính phủ, Bộ tài chính, HĐND cấp Tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quy định về tất cả các loại phí ở nước ta hiện nay.
4) Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị.
5) Kinh phí họat động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội do NSNN đảm bảo.
6) Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN.

Câu 2 (2 điểm)
Chức năng tư vấn của cơ quan kiểm toán NN được thể hiện như thế nào? Việc thực hiện chức năng này của cơ quan kiểm toán NN có ảnh hưởng đến họat động quản lý NN và điều hành họat động quản lý NSNN không?

Câu 3 (2 điểm)
Vì sao Luật NSNN ngày 15/02/2002 cho phép HĐND Tỉnh, thành phố thuộc TW quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương?

Đề 02:

Câu 1:
a) Vốn vay trong và ngoài nước chỉ được dùng cho đầu tư phát triển và không dùng cho tiêu dùng (k2-Đ8 Luật NSNN)?

b) Dự toán chi tiêu của Bộ GD-ĐT trong 1 năm dương lịch do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định ? Tại sao?

c) Kiểm soát chi là gì? Ý nghĩa của nó đối với họat động chấp hành NSNN?

d) Việc quản lý NSNN của KBNN phải đảm bảo yêu cầu: “hoặc phải bằng, hoặc nhỏ hơn khả năng thanh toán”. Hiểu như thế nào về yêu cầu này?

e) Thế nào là đơn vị dự toán cấp I? Trường ĐH Luật Tp>HCM là đơn vị dự toán cấp mấy và thuộc ngân sách cấp nào?

Câu 2:
Bộ X trong năm ngân sách 2005 được cấp kinh phí họat động là 10 tỷ đồng để thực hiện các công việc cần thiết. Hãy điền số tiền trên vào tài khoản của đơn vị tại KBNN.
Bộ X đã quyết định rút ra 3 tỷ đồng để cấp cho doanh nghiệp B vay (B là doanh nghiệp cho Bộ X quản lý). Anh chị hãy cho biết:
a) Việc cho vay của Bộ X đối với doanh nghiệp B như vậy là đúng hay sai? Tại sao?
b) Hãy giải quyết vụ việc trên theo qui định của PL hiện hành.
Đề thi môn : Luật Ngân sách Nhà nước – Lần 1 – Lớp 5C
Thời gian : 75 phút
Được sử dụng tài liệu

Câu 1 (4 điểm)
Các nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?
1- Hiệp định AFTA (Asian Free Tariffs Area) về xây dựng khu vực mậu dịch tự do ASEAN giữa 11 quốc gia trong khu vực Đông nam á là nguồn của PL – NSNN.
2- Thuế GTGT phát sinh trên địa bàn quận Thủ Đức, do kho bạc NN quận TĐ thu, là khoản thu của ngân sách quận Thủ Đức.
3- Tổng kiểm toán nhà nước là người đứng đầu cơ quan kiểm toán NN, do QH bầu, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của QH.
4- Việc qui định cơ quan kiểm toán NN là đơn vị dự toán cấp I của NS trung ương (Điều 67 Luật KTNN) là điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo nguyên tắc họat động “độc lập và chỉ tuân theo PL” của kiểm toán nhà nước.

Câu 2 (6 điểm)
Trả lời các câu hỏi sau:
1- Họat động kiểm dịch động-thực vật trước khi đưa động-thực vật ra thị trường có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Cho biết phí kiểm dịch động-thực vật là khoản thu phí hay lệ phí của NSNN? Hãy giải thích tại sao?

2- Thế nào là khoản thu 100% của NSĐP? Giải thích tại sao những khoản thu 100% của NSĐP chủ yếu là những khoản thu liên quan đến nhà và đất? (điều 32 Luật NSNN).

3- Việc điều chỉnh kế họach thu-chi của ngân sách cấp Tỉnh được thực hiện trong các trường hợp nào? Cơ quan nào có thẩm quyền điều chỉnh dự toán tài chính của NS cấp Tỉnh trong các trường hợp này?

4- Chi NSNN cho hoạt động của Hội LHPN thành phố HCM được cấp phát theo phương thức chi nào? Tại sao? Trình bày thủ tục chi trong trường hợp này?

ĐỀ THI LUẬT NGÂN SÁCH

ĐỀ THI NGÀY 27/3/2009 THẦY PHƯƠNG NAM

1) Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
a/ UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.?
b/ Mọi khoản chi trong năm ngân sách đều được xem là hợp pháp và đưa vào quyết toán?
c/ Thuế GTGT là khoản thu thuộc 100% của Ngân sách địa phương?
2) Anh chị hãy cho biết
a/ Bội chi NSNN là gì? Tại sao không có bội chi NS cấp địa phương ? Các phương thức bù đắp bội chi NSNN?
B/ NSNN còn được gọi với tên là gì? Tại sao NSNN được gọi với tên gọi đó?
3) Để khắc phục hậu quả cho cơn bão số 2 năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh A đã quyết định tiến hành đồng thời 4 họat động sau:
• Lấy toàn bộ dự phòng NS tỉnh ra sử dụng
• Yêu cầu trích 40% quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh ra sử dụng
• Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động tiền khắc phục hậu quả thiên tai.
• Yêu cầu Cục thuế tỉnh tăng thuế TNDN nhắm tăng cường thu vào NS cấp tỉnh để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai
Theo anh, chị quyết định của chủ tịch UBND tỉnh A là đúng hay sai? Tại sao?

ĐỀ THI MÔN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Lớp Q5D – Lần 2
—&—

Câu 1: (6 điểm)
Anh (chị) trả lời các câu hỏi sau:
1. Việc trích lập quỹ dự phòng của các cấp ngân sách có bị giới hạn bởi một mức tối đa do pháp luật ngân sách nhà nước quy định hay không? Tại sao?
2. Các khoản chi lương cho cán bộ, công chức nhà nước được thực hiện theo phương thức chi nào? Tại sao?
3. Cơ quan Kiểm toán nhà nước có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật ngân sách nhà nước được thực hiện trong quá trình hoạt động kiểm toán tại các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước hay không? Tại sao?
4. Quỹ dự phòng ngân sách được tạo lập nhằm mục đích gì? Những chủ thể nào được quyền quyết định việc sử dụng quỹ dự phòng ngân sách?

Câu 2: (2 điểm)
Theo dự toán ngân sách năm 2008, số thu của ngân sách trung ương trong khoản thu điều tiết với tỉnh X là 540 tỷ đồng. Tuy nhiên số thực thu là 640 tỷ. Chính phủ quyết định thưởng cho ngân sách địa phương. Hỏi:
a. Chính phủ có thể thưởng tối đa là bao nhiêu?
b. Số tiền thưởng ấy ngân sách địa phương sẽ chi như thế nào?

Câu 3: (2 điểm)
Phân tích địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành? Địa vị pháp lý đó có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của cơ quan Kiểm toán nhà nước?

Câu 1:

A) Vốn vay trong và ngoài nước chỉ được dùng cho đầu tư phát triển và không dùng cho tiêu dùng (k2-Đ8 Luật NSNN)?

B) Dự toán chi tiêu của Bộ GD-ĐT trong 1 năm dương lịch do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định ? Tại sao?

C) Kiểm soát chi là gì? Ý nghĩa của nó đối với họat động chấp hành NSNN?

D) Việc quản lý NSNN của KBNN phải đảm bảo yêu cầu: “hoặc phải bằng, hoặc nhỏ hơn khả năng thanh toán”. Hiểu như thế nào về yêu cầu này?

E) Thế nào là đơn vị dự toán cấp I? Trường ĐH Luật Tp>HCM là đơn vị dự toán cấp mấy và thuộc ngân sách cấp nào?

Câu 2: Bộ X trong năm ngân sách 2005 được cấp kinh phí họat động là 10 tỷ đồng để thực hiện các công việc cần thiết. Hãy điền số tiền trên vào tài khoản của đơn vị tại KBNN.

Bộ X đã quyết định rút ra 3 tỷ đồng để cấp cho doanh nghiệp B vay (B là doanh nghiệp cho Bộ X quản lý). Anh chị hãy cho biết:

A) Việc cho vay của Bộ X đối với doanh nghiệp B như vậy là đúng hay sai? Tại sao?

B) Hãy giải quyết vụ việc trên theo qui định của PL hiện hành.

Câu 1 (6 điểm): Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

1) Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ PL NSNN.

2) UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế họach thu chi tài chính của ngân sách cấp mình trong quá trình điều hành NSĐP.

3) Chính phủ, Bộ tài chính, HĐND cấp Tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quy định về tất cả các loại phí ở nước ta hiện nay.

4) Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị.

5) Kinh phí họat động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội do NSNN đảm bảo.

6) Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN.

Câu 2 (2 điểm): Chức năng tư vấn của cơ quan kiểm toán NN được thể hiện như thế nào?

Việc thực hiện chức năng này của cơ quan kiểm toán NN có ảnh hưởng đến họat động quản lý NN và điều hành họat động quản lý NSNN không?

Câu 3 (2 điểm) Vì sao Luật NSNN ngày 15/02/2002 cho phép HĐND Tỉnh, thành phố thuộc TW quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương?

Đề thi Luật NSNN lớp QT31A và QT31B
Thời gian: 75′
Được use tài liệu

Câu 1 (1.5 điểm)

Hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên trường ĐH Luật TP HCM có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không? Tại sao? Tổng mức chi cho hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên ĐH Luật TP HCM do chủ thể nào quyết định? Tại sao?

Câu 2 (1.5 điểm)

Đ2 PL 38/2001/PL-UBTVQH10 về Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001 quy định: “Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ”. Đồng thời, tại Danh mục Phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí quy định: Án phí là một loại phí thuộc lĩnh vực tư pháp. Cho biết hay quy định này có gì mâu thuẫn với nhau không? Giải thích rõ tại sao?

Câu 3 (2 điểm)

Chi trả lương cho cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước là khoản chị nào trong kết cấu chi ngân sách nhà nước? Tại sao? Trình bày khái quát phương thức cấp phát tiền từ kho bạc Nhà nước để thực hiện các khoản chi này.

Câu 4 (2 điểm)

Giải thích tại sao các khoản thu thuế được áp dụng thống nhát trong phạm vi cả nước, trong khi đó phí và lệ phí mang tính địa phương? Cho biết các khoản thu về phí, lệ phí hiện nay đang được áp dụng tài TP HCM có thể do những cơ quan nào quy định? Cho VD cụ thể.

Câu 5 (2 điểm)

Tại sao thanh tra tài chính là một hoạt động quan trọng trong quá trình quản lý thu, chi ngân sách nhà nước? Phân tích các ưu điểm và hạn chế của thanh tra tài chính trong việc đảm bảo hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.
(to be continue…)
Đón xem đề thi Luật hôn nhân và gia đình vào kỳ sau.

Đề thi Luật NSNN lớp TM31B
Thời gian: 75′
Được use tài liệu

Câu 1: 6 điểm.
Anh chị hãy cho biết:

A. Thế nào là phân cấp quản lý NSNN? Ý nghĩa của phân cấp quản lý NSNN đối với hoạt động quản lý NSNN?
B. Thế nào là khoản thu 100%? Thế nào là khoản thu điều tiết? Tại sao thuế XK, NK là khoản thu 100% của NSTW?
C. Kết dư NSNN là gì? Quỹ dự trữ tài chính được tạo lập từ 1 phần kết dư ngân sách sẽ được sử dụng như thế nào?
D. Trong trường hợp NSNN thu không kịp đáp ứng nhu cầu chi, NN sẽ áp dụng những biện pháp nào để khắc phục tình trạng này.

Câu 2: 4 điểm

TRong quá trình lập quyết toán NSNN năm 2008 của tỉnh B, giám đốc sở tài chính tỉnh B đã ra 1 số quyết định như sau:
A. Tổng hợp vào quyết toán NS của tỉnh toàn bộ các khoản chi mà tỉnh đã thực hiện trên thực tế, bao gồm cả những khoản chi do NSTW uỷ quyền cho tỉnh B thực hiện.
B. CHuyển toàn bộ số dư từ dự phòng NS tỉnh đưa vào quỹ xoá đói giảm nghèo của tỉnh.
C. Sử dụng toàn bộ số tăng thu NS của tỉnh đề tài trợ cho cuộc thi tài năng trẻ do tỉnh tổ chức.
D. Yêu cầu kho bạc NN tỉnh trích 5% số thu từ thuế chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để mua quà tết cho các vị lão thành cách mạng của tỉnh.

Hỏi: Anh chị hãy cho biết các quyết định trên của giám dốc sở tài chính tỉnh B là đúng hay sai? Tại sao? Giải quyết các tình huống trên theo PLNSNN hiện hành.

Đề thi NSNN – Lớp Hành Chính 31A
Thời gian: 75′
Được use tài liệu

câu 1: so sánh trường hợp bội chi NSNN và trường hợp tạm thời thiếu hụt nguồn NSNN ?(khái niêm, đặc điểm, ảnh hưởng của từng trường hợp đối với việc thực hiện kế hoạch NSNN, các biện pháp khắc phục).

câu 2: phân tích vai trò điều tiết giá cả hàng hóa, dịch vụ, góp phần ổn định thị trường của NSNN? ví dụ?

câu 3: trong kết cấu chi NSNN, những khoản chi nào nhằm đảm bảo hoạt động của BMNN? những khoản chi này dc cấp phát cho đối tượng thụ hưởng theo phương thức chi nào?

câu 4: thế nào là 1 cấp NS trong hệ thống NSNN? trình bày mối quan hệ giữa cấp NS và các đơn vị dự toán NSNN?

Câu 5: phân tích các yếu tố có thể tác động đến tính độc lập trong hoạt động của cơ quan kiểm toán nhà nước? nêu các giải pháp nhằm đảm bảo tính độc lập, từ đó nâng cao hiệu wa hoạt động của cq kiểm toán nhà nước ở nước ta hiện nay.

Đề thi NSNN – Lớp Hành Chính 31A
Thời gian: 75′
Được use tài liệu

câu 1: so sánh trường hợp bội chi NSNN và trường hợp tạm thời thiếu hụt nguồn NSNN ?(khái niêm, đặc điểm, ảnh hưởng của từng trường hợp đối với việc thực hiện kế hoạch NSNN, các biện pháp khắc phục).

câu 2: phân tích vai trò điều tiết giá cả hàng hóa, dịch vụ, góp phần ổn định thị trường của NSNN? ví dụ?

câu 3: trong kết cấu chi NSNN, những khoản chi nào nhằm đảm bảo hoạt động của BMNN? những khoản chi này dc cấp phát cho đối tượng thụ hưởng theo phương thức chi nào?

câu 4: thế nào là 1 cấp NS trong hệ thống NSNN? trình bày mối quan hệ giữa cấp NS và các đơn vị dự toán NSNN?

Câu 5: phân tích các yếu tố có thể tác động đến tính độc lập trong hoạt động của cơ quan kiểm toán nhà nước? nêu các giải pháp nhằm đảm bảo tính độc lập, từ đó nâng cao hiệu wa hoạt động của cq kiểm toán nhà nước ở nước ta hiện nay.

Đề thi Luật NSNN lớp TM31A
Thời gian: 75′
Được use tài liệu

Câu 1 : (5 điểm) : Nhận định:
a/ Kết dư ngân sách TW được chuyển toàn bộ sang nguồn thu của NS năm sau.
b/ Quỹ dự trữ tài chính NSTW và NS cấp tỉnh được sử dụng để tạm ứng nhằm bù đắp những khoản thiếu hụt tạm thời và phải hoàn trả trong năm ngân sách.
c/ Khoản thủ từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu là khoản thu 100% vào NSTW.
d/ HĐND cấp tỉnh là cơ quan quyết định tỷ lệ phân bổ các khoản thu điều tiết (khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm) giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.
e/ Kiểm toán là cơ quan trực thuộc Chính Phủ.

Câu 2 : (5 điểm)
Theo thông tin từ wbsite : http://cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=103180
“Chiều 8/11, với sự nhất trí cao, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. Theo đó, Quốc hội đặt mục tiêu thu cân đối ngân sách năm 2009 là 389.900 tỉ đồng, bằng 21,5% GDP, nếu tính gộp cả số thu chuyển nguồn năm 2008 sang thì tổng thu của cả năm 2009 là 404.000 tỉ đồng; tổng chi năm 2009 cũng được Quốc hội xác định là 491.300 tỉ đồng.

Như vậy, bội chi được Quốc hội cho phép là 87.300 tỉ đồng. Quốc hội cũng tán thành các giải pháp được Chính phủ và các ủy ban của Quốc hội đề xuất để thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2009. Trong đó, tiếp tục thực hiện chính sách tài chính thắt chặt, tiết kiệm chi, giảm bội chi trong năm 2009.”

Qua thông tin trên, hãy cho biết :
1/ Thế nào là bội chi NSNN, vì sao trang thông tin trên không đề cập đến số liệu bội chi NS các tỉnh, thành phố?
2/ Theo quy định của pháp luật NSNN thì để bù đắp bội chi là 87.300 tỷ đồng trong năm 2009 sẽ lấy từ đâu, sử dụng chúng vào mục đích gì?

Đề 01

Câu 1 (6 điểm)
Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
1) Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ PL NSNN.
2) UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế họach thu chi tài chính của ngân sách cấp mình trong quá trình điều hành NSĐP.
3) Chính phủ, Bộ tài chính, HĐND cấp Tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quy định về tất cả các loại phí ở nước ta hiện nay.
4) Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị.
5) Kinh phí họat động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội do NSNN đảm bảo.
6) Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN.

Câu 2 (2 điểm)
Chức năng tư vấn của cơ quan kiểm toán NN được thể hiện như thế nào? Việc thực hiện chức năng này của cơ quan kiểm toán NN có ảnh hưởng đến họat động quản lý NN và điều hành họat động quản lý NSNN không?

Câu 3 (2 điểm)
Vì sao Luật NSNN ngày 15/02/2002 cho phép HĐND Tỉnh, thành phố thuộc TW quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương?

Đề 02:

Câu 1:
a) Vốn vay trong và ngoài nước chỉ được dùng cho đầu tư phát triển và không dùng cho tiêu dùng (k2-Đ8 Luật NSNN)?

b) Dự toán chi tiêu của Bộ GD-ĐT trong 1 năm dương lịch do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định ? Tại sao?

c) Kiểm soát chi là gì? Ý nghĩa của nó đối với họat động chấp hành NSNN?

d) Việc quản lý NSNN của KBNN phải đảm bảo yêu cầu: “hoặc phải bằng, hoặc nhỏ hơn khả năng thanh toán”. Hiểu như thế nào về yêu cầu này?

e) Thế nào là đơn vị dự toán cấp I? Trường ĐH Luật Tp>HCM là đơn vị dự toán cấp mấy và thuộc ngân sách cấp nào?

Câu 2:
Bộ X trong năm ngân sách 2005 được cấp kinh phí họat động là 10 tỷ đồng để thực hiện các công việc cần thiết. Hãy điền số tiền trên vào tài khoản của đơn vị tại KBNN.
Bộ X đã quyết định rút ra 3 tỷ đồng để cấp cho doanh nghiệp B vay (B là doanh nghiệp cho Bộ X quản lý). Anh chị hãy cho biết:
a) Việc cho vay của Bộ X đối với doanh nghiệp B như vậy là đúng hay sai? Tại sao?
b) Hãy giải quyết vụ việc trên theo qui định của PL hiện hành.
Đề thi môn : Luật Ngân sách Nhà nước – Lần 1 – Lớp 5C
Thời gian : 75 phút
Được sử dụng tài liệu

Câu 1 (4 điểm)
Các nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?
1- Hiệp định AFTA (Asian Free Tariffs Area) về xây dựng khu vực mậu dịch tự do ASEAN giữa 11 quốc gia trong khu vực Đông nam á là nguồn của PL – NSNN.
2- Thuế GTGT phát sinh trên địa bàn quận Thủ Đức, do kho bạc NN quận TĐ thu, là khoản thu của ngân sách quận Thủ Đức.
3- Tổng kiểm toán nhà nước là người đứng đầu cơ quan kiểm toán NN, do QH bầu, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của QH.
4- Việc qui định cơ quan kiểm toán NN là đơn vị dự toán cấp I của NS trung ương (Điều 67 Luật KTNN) là điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo nguyên tắc họat động “độc lập và chỉ tuân theo PL” của kiểm toán nhà nước.

Câu 2 (6 điểm)
Trả lời các câu hỏi sau:
1- Họat động kiểm dịch động-thực vật trước khi đưa động-thực vật ra thị trường có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Cho biết phí kiểm dịch động-thực vật là khoản thu phí hay lệ phí của NSNN? Hãy giải thích tại sao?

2- Thế nào là khoản thu 100% của NSĐP? Giải thích tại sao những khoản thu 100% của NSĐP chủ yếu là những khoản thu liên quan đến nhà và đất? (điều 32 Luật NSNN).

3- Việc điều chỉnh kế họach thu-chi của ngân sách cấp Tỉnh được thực hiện trong các trường hợp nào? Cơ quan nào có thẩm quyền điều chỉnh dự toán tài chính của NS cấp Tỉnh trong các trường hợp này?

4- Chi NSNN cho hoạt động của Hội LHPN thành phố HCM được cấp phát theo phương thức chi nào? Tại sao? Trình bày thủ tục chi trong trường hợp này?

ĐỀ THI LUẬT NGÂN SÁCH

ĐỀ THI NGÀY 27/3/2009 THẦY PHƯƠNG NAM

1) Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
a/ UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định tỷ lệ phần trăm  phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.?
b/ Mọi khoản chi trong năm ngân sách đều được xem là hợp pháp và đưa vào quyết toán?
c/ Thuế GTGT là khoản thu thuộc 100% của Ngân sách địa phương?
2) Anh chị hãy cho biết
a/ Bội chi NSNN là gì? Tại sao không có bội chi NS cấp địa phương ? Các phương thức bù đắp bội chi NSNN?
B/ NSNN còn được gọi với tên là gì? Tại sao NSNN được gọi với tên gọi đó?
3) Để khắc phục hậu quả cho cơn bão số 2 năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh A đã quyết định tiến hành đồng thời 4 họat động sau:
• Lấy toàn bộ dự phòng NS tỉnh ra sử dụng
• Yêu cầu trích 40% quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh ra sử dụng
• Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động tiền khắc phục hậu quả thiên tai.
• Yêu cầu Cục thuế tỉnh tăng thuế TNDN nhắm tăng cường thu vào NS cấp tỉnh để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai
Theo anh, chị quyết định của chủ tịch UBND tỉnh A là đúng hay sai? Tại sao?

ĐỀ THI MÔN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Lớp Q5D – Lần 2
—&—

Câu 1: (6 điểm)
Anh (chị) trả lời các câu hỏi sau:
1. Việc trích lập quỹ dự phòng của các cấp ngân sách có bị giới hạn bởi một mức tối đa do pháp luật ngân sách nhà nước quy định hay không? Tại sao?
2. Các khoản chi lương cho cán bộ, công chức nhà nước được thực hiện theo phương thức chi nào? Tại sao?
3. Cơ quan Kiểm toán nhà nước có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật ngân sách nhà nước được thực hiện trong quá trình hoạt động kiểm toán tại các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước hay không? Tại sao?
4. Quỹ dự phòng ngân sách được tạo lập nhằm mục đích gì? Những chủ thể nào được quyền quyết định việc sử dụng quỹ dự phòng ngân sách?

Câu 2: (2 điểm)
Theo dự toán ngân sách năm 2008, số thu của ngân sách trung ương trong khoản thu điều tiết với tỉnh X là 540 tỷ đồng. Tuy nhiên số thực thu là 640 tỷ. Chính phủ quyết định thưởng cho ngân sách địa phương. Hỏi:
a. Chính phủ có thể thưởng tối đa là bao nhiêu?
b. Số tiền thưởng ấy ngân sách địa phương sẽ chi như thế nào?

Câu 3: (2 điểm)
Phân tích địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành? Địa vị pháp lý đó có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của cơ quan Kiểm toán nhà nước?

HaiChauBK

 

Leave a Reply