kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật sưu tầm

Thời gian : 60 phút
Được sử dụng tài liệu

Đề 1:

I- Trình bày vai trò của phòng tư pháp trong quá trình ban hành văn bản QPPL của UBND cấp huyện (2 điểm)

II- Các nhận định sau đây đúng hay sai, vì sao? (5 điểm)

1. Chủ thể có quyền xử lý văn bản QPPL thì có quyền ban hành văn bản QPPL.

2. Quyết định của UBND Tỉnh luôn luôn có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND Tỉnh ký hoặc muộn hơn.

3. Nghị quyết 71/2006/QH11 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới (WTO) có giá trị như văn bản luật.

4. Tất cả văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp huyện phải được gửi đến sở tư pháp để kiểm tra trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày ký văn bản.

5. Hoạt động thẩm định của cơ quan tư pháp là hoạt động bắt buộc đối với tất cả qui trình xây dựng văn bản QPPL của chính quyền địa phương.

III- Anh chị hãy soạn thảo văn bản chỉ thị của UBND cấp tỉnh nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng điện lãng phí (3 điểm).

Đề 2

Phần I: lý thuyết:

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?

1. Nghị quyết là VBQPPL được ban hành bởi các chủ thể làm việc theo chế độ tập thể.

2. Mọi dự thảo VBQPPL đều phải trình cơ quan ban hành bằng tờ trình.

3. Hủy bỏ VBPL khiếm khuyết luôn đặt ra trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn đối với chủ thể ban hành văn bản đó.

4. VĂn bản hành chính được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Thẩm định là thủ tục bắt buộc đối với tât cả các VBQPPL.

Phần II:

Soạn thảo văn bản của chủ thể có thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng phòng tư pháp huyện A, tỉnh B cho ông Nguyễn Văn A hiện đang là Phó chánh văn phòng UBND huyện A.

Câu 1: Những nhận định sau đây đúng hay sai? vì sao?

a. Trưởng phòng Tư pháp tổ chức kiểm tra VBQPPL do HĐND, UBND cấp xã ban hành.

b. Văn phòng Chính phủ hướng dẫn hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày ấn phẩm Công báo.

c. Bản gốc văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản được cơ quan tổ chức ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

 

Câu 2: Hãy soạn thảo một văn bản của UBND huyện X, nội dung hướng dẫn UBND xã T cách thức thực hiện chương trình mục tiêu xây dụng nông thôn mới. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND huyện X ban hành.

Click để xem thêm tổng hợp đề thi Luật tại kienthuc4share bạn nhé

HaiChauBK

2 COMMENTS

Leave a Reply