kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật họcCâu hỏi ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Trình bày nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các nguồn gốc đó, nguồn gốc nào chủ yếu nhất, quyết định bước phát triển về chất của tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?

2. Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những giai đoạn đó, giai đoạn nào tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh.

3. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc? Để thực hiện luận điểm: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì?

4. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc? Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh rằng, luận điểm: CMGPDT cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở “chính quốc” là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh?

5. Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất và động lực của chủ nghĩa xã hội? Theo anh (chị) trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay, động lực nào là quan trọng nhất? Để phát huy động lực đó chúng ta phải làm gì?

6. Phân tích những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? Để xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay đòi hỏi chúng ta phải làm gì?

7. Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại? Để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại một cách hiệu quả trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi chúng ta phải chú ý những vấn đề gì?

8. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất giai cấp công nhân và nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam? Làm rõ sự sáng tạo của Người trong quan điểm về sự ra đời của Đảng?

9. Phân tích những nguyên tắc xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của những nguyên tắc này trong cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay?

10. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước? Để xây dựng Nhà nước ngang tầm với nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay chúng ta phải làm gì?

11. Trình bày những chuẩn mực đạo đức mới của người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới của Người vào việc rèn luyện đạo đức của bản thân?

12. Trình bày những nội dung chủ yếu của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong việc xây dựng con người Việt Nam mới?

13. Trình bày những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hóa. Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà.

Câu hỏi:
1. Phân tích khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh (TT HCM);
2. Phân tích cơ sở hình thành TT HCM;
3. Phân tích quá trình hình thành và phát triển TT HCM;
4. Phân tích TT HCM về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;
5. Phân tích TT HCM về chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
6. Phân tích TT HCM về Đảng cộng sản Việt Nam;
7. Phân tích TT HCM về dân chủ và nhà nước của dân, do dân, vì dân;
8. Phân tích TT HCM về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế;
9. Phân tích TT HCM về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

Lưu ý: Mỗi nội dung câu hỏi trên đều yêu cầu nêu ít nhất 2 ví dụ minh hoạ và liên hệ thực tiễn về sự vận dụng TT HCM của Đảng ta vào thời kỳ đổi mới.

1. Phân tích khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh (TT HCM)
2. Phân tích cơ sở hình thành Tư tưởng HCM
3. Phân tích quá trình hình thành và phát triển TT HCM
4. Phân tích TT HCM về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
5. Phân tích TT HCM về chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
6. Phân tích TT HCM về Đảng cộng sản Việt Nam
7. Phân tích TT HCM về dân chủ và nhà nước của dân, do dân, vì dân.
8. Phân tích TT HCM về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.
9. Phân tích TT HCM về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới
Lưu ý: Mỗi nội dung đều có ít nhất 2 ví dụ minh hoạ và liên hệ thực tiễn về sự vận dụng TT HCM của Đảng ta vào thời kỳ đổi mới. Chúc các bạn chuẩn bị tốt, thi đạt kết quả cao!

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply