kienthuc2share xin gửi tới các bạn đề thi luậtTổng hợp đề thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sưu tầm

Đề thi điều kiện tốt nghiệp khóa V cơ sở phía Bắc

Câu 1: Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa phương pháp luận với đường lối Cách mạng Việt Nam? Lấy 2 ví dụ minh họa?

Câu 2: Phân tích cơ sở hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Đảng ta đã vận dụng trong công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào? Lấy 2 ví dụ để minh họa.

Câu 1: Trình bày những nội dung cơ bản của TTHCM về cách mạng giải phóng dân tộc. HCM đã kế thừa và phát triển sáng tạo CN Mac_Leenin về vấn đề này như thế nào? Lấy 2 ví dụ chứng minh sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng VN.

Câu 2: Nêu và phân tích những nội dung cơ bản của TT HCM về xây dựng Đảng CS Việt Nam. Đảng CS VN vận dụng trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay như thế nào? Lấy 2 ví dụ minh họa.

lớp KH9A9
câu 1: nêu những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc? sự kế thừa và phát triển về vấn đề này của HCM đối với CN MLN? lấy 2 ví dụ minh họa ?
câu 2: nội dung chủ yếu của vấn đề xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân? sự kế thừa và phát triển? 2 ví dụ minh họa ?

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2010
Hệ đào tạo: Cử nhân hành chính. Khóa KS7
Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian chép đề)
Ghi chú: Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm


Câu 1:

Nêu và phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vi dân. Hồ Chí Minh đã kế thừa, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề này như thế nào? Lấy 2 ví dụ minh họa cho sự vận dụng của Đảng ta hiện nay?

Câu 2:

Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Lấy 2 ví dụ chứng minh sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Liên hệ cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay?

KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN 20% TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đề 1: (Kh10A3)
Phân tích luận điểm:
“Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới, có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.”
Từ đó rút ra ý nghĩa đối với cách mạng nước ta.

Đề 2: (Kh10A4)
Phân tích luận điểm:
“Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng chống lại bạo lực phản cách mạng giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền.”
trong tư tưởng bạo lực Hồ Chí Minh.
Ý nghĩa đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

KIỂM TRA
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Thời gian: 120′ – Đề mở


Buổi sáng, lớp Kh10A3
Đề bài:
Câu hỏi:
Phân tích TT HCM về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân?
Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội, Nhà nước Việt Nam hiện nay như thế nào? Cho ví dụ minh họa.

Buổi chiều, lớp Kh10A4
Đề bài:
Câu 1: Tại sao theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc”?
Vận dụng quan điểm trên của Người đối với khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam hiện nay.
Câu 2: Tại sao theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phong trào yêu nước là một yếu tố cơ bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam”?
Ý nghĩa quan điểm trên của Người đối với vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM THỨ NHẤT – NĂM HỌC 2010-2011
Hệ đào tạo: Cử nhân hành chính. Khóa KS11
Môn thi: Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian chép đề)
Ghi chú: Thí sinh được sử dụng tài liệu.

Câu 1. Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
Ý nghĩa cho Cách mạng ở Việt Nam.


Câu 2. Vì sao chúng ta cần phải kiên trì con đường Chủ nghĩa xã hội. Nêu những nội dung cơ bản của con đường Chủ nghĩa xã hội hiện nay. Cho ví dụ minh họa.

Đề thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lớp QLNN về Kinh tế KH11
2/6/2011 *13h55 – 15h55* ĐỀ MỜ

Trong buổi nói chuyện tại Đại hội Mạt trận Liên Việt toàn quốc tháng 1 năm 1955 , chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho chỉ rõ : “Đoàn kết trước hết là đoàn kết đa số nhân dân mà đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân, tầng lớp nhân dân lao động khác. Dố là nền tảng của đoàn kết. Nó là nền của cái nhà,gốc của cây.Nền đã bền vừng mà còn phải đoàn kết với các tầng lớp nhân dân khác”.Anh(chị) hãy phân tích quan điểm trên của Người.

Anh ( chị ) hãy vẫn dụng các luận điểm trên của Người cào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay ở Việt Nam.

ĐỀ THI HẾT MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
LỚP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ K11
Hà Nội, sáng ngày 2 tháng 6 năm 2011


Đề bài: Anh (chị) hãy phân tích con đường và biện pháp mà Hồ Chí Minh đã vạch ra trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã vận dụng như thế nào trong thời điểm hiện nay. Cho ví dụ.

PS: Không nhớ rõ đề bài từng từ cụ thể nhưng nội dung là như vậy.

Đề thi hết môn tư tưởng Hồ Chí Minh
lớp k11QLC
Buổi sáng ngày 2/6/2011

Đề bài:
Trong cuốn “Đường cách mệnh” của Hồ Chí Minh xuất bản năm 1927 có viết: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên kết các dân tộc áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”
Bằng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam hãy phân tích luận điểm trên và liên hệ với vai trò của đảng trong giai đoạn đổi mới hiện nay ở việt nam.
(phân tích 6d, liên hệ 4d)

Click để xem thêm tổng hợp đề thi Luật tại kienthuc4share bạn nhé

HaiChauBK

Leave a Reply