Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ cho kienthuc4share

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại http://kienthuc4share.com/lien-he/.

Giới thiệu

Các điều khoản và điều kiện chi phối việc bạn sử dụng trang web này; Bằng cách sử dụng trang web này, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện đầy đủ và không có bảo lưu. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, bạn không được sử dụng trang web này.

Bạn phải ít nhất 18 (mười tám) tuổi để sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này và bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn đảm bảo và cho biết rằng bạn ít nhất 18 tuổi.

Giấy phép sử dụng website

Trừ khi có quy định khác, http://kienthuc4share.com và / hoặc người cấp phép sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ được xuất bản trên trang web này và các tài liệu được sử dụng trên http://kienthuc4share.com. Theo giấy phép dưới đây, tất cả những quyền sở hữu trí tuệ này đều được bảo lưu.

Bạn chỉ có thể xem, tải xuống mục đích dành cho bộ nhớ đệm và in các trang, các tệp tin hoặc nội dung khác từ trang web để sử dụng cho riêng mình, tuân theo các hạn chế nêu dưới đây và ở những nơi khác trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Tái xuất bản tài liệu từ trang web này bằng các phương tiện truyền thông hoặc tài liệu không phải là ấn bản in (bao gồm cả việc tái bản trên một trang web khác);
 • Bán, thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ trang web;
 • Hiển thị bất kỳ tài liệu nào từ trang web công khai;
 • Sao chép, sao chép hoặc sử dụng tài liệu trên trang web này vì mục đích thương mại;
 • Chỉnh sửa hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web;
 • Phân phối lại tài liệu từ trang web này – ngoại trừ nội dung cụ thể và rõ ràng sẵn có để phân phối lại; hoặc là
 • Tái xuất bản hoặc sao chép bất kỳ phần nào của trang web này thông qua việc sử dụng iframes hoặc màn chắn.

Trường hợp nội dung được cung cấp sẵn để phân phối lại, nó chỉ có thể được phân phối lại trong tổ chức của bạn.

Sử dụng được chấp nhận

Bạn không được sử dụng trang web này trong bất kỳ cách nào gây ra, hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc làm suy yếu tính sẵn có hoặc khả năng tiếp cận của http://kienthuc4share.com hoặc trong bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại, hoặc Liên quan đến bất kỳ hoạt động hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.

Bạn không được sử dụng trang web này để sao chép, lưu trữ, lưu trữ, truyền tải, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc liên quan đến) bất kỳ phần mềm gián điệp, vi rút máy tính, Trojan horse, sâu, keystroke logger, rootkit Phần mềm máy tính độc hại.

Bạn không được thực hiện bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu có hệ thống hoặc tự động nào trên hoặc liên quan đến trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của http: //kienthuc4share.com.

Điêu nay bao gôm:

 • Cào
 • khai thác dữ liệu
 • Trích xuất dữ liệu
 • Thu thập dữ liệu
 • ‘Khung’ (iframe)
 • Bài báo ‘Spinning’

Bạn không được sử dụng trang web này hoặc bất kỳ phần nào của nó để truyền tải hoặc gửi các thông tin thương mại không mong muốn.

Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích liên quan đến tiếp thị mà không có sự đồng ý bằng văn bản của http://kienthuc4share.com.

Giới hạn truy cập

Truy cập vào các khu vực nhất định của trang web này bị hạn chế. Http://kienthuc4share.com có ​​quyền hạn chế truy cập vào các khu vực nhất định của trang web này, hoặc theo ý của chúng tôi, toàn bộ trang web này. Http://kienthuc4share.com có ​​thể thay đổi hoặc sửa đổi chính sách này mà không cần thông báo.

Nếu http://kienthuc4share.com cung cấp cho bạn một ID người dùng và mật khẩu để cho phép bạn truy cập các khu vực hạn chế của trang web này hoặc nội dung hoặc dịch vụ khác, bạn phải đảm bảo rằng ID người dùng và mật khẩu được giữ bí mật. Bạn một mình chịu trách nhiệm về mật khẩu và bảo mật ID người dùng của mình ..

Http://kienthuc4share.com có ​​thể vô hiệu ID người dùng và mật khẩu của bạn theo ý của http: //kienthuc4share.com mà không cần thông báo hoặc giải thích.

Nội dung người dùng

Trong các điều khoản và điều kiện này, “nội dung người dùng của bạn” có nghĩa là tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video và tài liệu nghe nhìn) mà bạn gửi tới trang web này cho bất cứ mục đích nào.

Bạn cấp cho http://kienthuc4share.com một giấy phép trên toàn thế giới, không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, tái sản xuất, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung người dùng của bạn trong bất kỳ phương tiện truyền thông hiện tại hoặc tương lai. Bạn cũng cấp cho http://kienthuc4share.com quyền cấp phép lại các quyền này và quyền đưa ra hành động vi phạm các quyền này.

Nội dung người sử dụng của bạn không được là bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, không được vi phạm các quyền hợp pháp của bên thứ ba và không được có khả năng dẫn đến hành động pháp lý cho dù bạn hoặc http://kienthuc4share.com hoặc bên thứ ba (trong mỗi trường hợp theo Bất kỳ luật áp dụng nào).

Bạn không được gửi bất kỳ nội dung người dùng nào đến trang web đó hoặc đã từng là chủ đề của bất kỳ thủ tục pháp lý bị đe doạ hoặc thực tế hoặc khiếu nại tương tự nào khác.

Http://kienthuc4share.com có ​​quyền chỉnh sửa hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu nào được gửi tới trang web này, hoặc được lưu trữ trên các máy chủ của http://kienthuc4share.com, hoặc được lưu trữ hoặc xuất bản trên trang web này.

Quyền của http: //kienthuc4share.com theo các điều khoản và điều kiện này liên quan đến nội dung người sử dụng, http://kienthuc4share.com không chịu trách nhiệm theo dõi việc đệ trình các nội dung đó lên, hoặc việc xuất bản nội dung trên trang web này.

Không có bảo đảm

Trang web này được cung cấp “như hiện tại” mà không có bất kỳ đại diện hoặc đảm bảo, thể hiện hay ngụ ý. Http://kienthuc4share.com không đại diện hay đảm bảo liên quan đến trang web này hoặc thông tin và tài liệu được cung cấp trên trang web này.

Không ảnh hưởng đến tính chung của đoạn trên, http://kienthuc4share.com không bảo đảm rằng:

 • Trang web này sẽ được liên tục có sẵn, hoặc có sẵn ở tất cả; hoặc là
 • Thông tin trên trang web này là hoàn chỉnh, đúng sự thật, chính xác hoặc không gây hiểu nhầm.

Không có gì trên trang web này tạo thành, hoặc là để tạo thành, lời khuyên của bất cứ loại nào. Nếu bạn cần lời khuyên liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý, tài chính hoặc y tế bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia thích hợp.

Hạn chế trách nhiệm pháp lý

Http://kienthuc4share.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn (dù là theo luật pháp liên lạc, pháp luật về những hành vi sai trái hay nói cách khác) liên quan đến nội dung hoặc sử dụng hoặc liên quan đến trang web này:

 • Đến mức trang web được cung cấp miễn phí, cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp;
 • Cho bất kỳ tổn thất gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả; hoặc là
 • Đối với bất kỳ tổn thất kinh doanh, mất doanh thu, thu nhập, lợi nhuận hoặc dự kiến ​​tiết kiệm, mất hợp đồng hoặc các mối quan hệ kinh doanh, mất uy tín hoặc thiện chí, hoặc mất mát hoặc tham nhũng của thông tin hoặc dữ liệu.

Những giới hạn trách nhiệm pháp lý này được áp dụng ngay cả khi http://kienthuc4share.com đã được thông báo rõ ràng về những tổn thất có thể xảy ra.

Ngoại lệ

Không có điều khoản nào trong tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web này sẽ loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ bảo đảm nào hàm ý theo pháp luật rằng việc loại trừ hay giới hạn sẽ là bất hợp pháp; Và không có gì trong tuyên bố từ chối trang web này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của kienthuc4share đối với bất kỳ:

 • Tử vong hoặc thương tích cá nhân do sự cẩu thả của http://kienthuc4share.com hoặc các đại lý, nhân viên hoặc cổ đông / chủ sở hữu;
 • Gian lận hoặc giả mạo gian lận trên một phần của http://kienthuc4share.com; hoặc là
 • Vấn đề mà http://kienthuc4share.com là bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp để loại trừ hoặc giới hạn, hoặc để cố gắng hoặc có ý định loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của mình.

Tính hợp lý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng các loại trừ và giới hạn trách nhiệm được đưa ra trong tuyên bố từ chối trách nhiệm trang web này là hợp lý.

Nếu bạn không nghĩ rằng đó là hợp lý, bạn không được sử dụng trang web này.

Các bên khác

Bạn chấp nhận rằng, với vai trò là một công ty trách nhiệm hữu hạn, http://kienthuc4share.com có ​​quan tâm đến việc giới hạn trách nhiệm cá nhân của nhân viên và nhân viên. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với nhân viên hoặc nhân viên http: //kienthuc4share.com về bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu trong kết nối với trang web.

Không ảnh hưởng đến khoản nêu trên, bạn đồng ý rằng những hạn chế của bảo đảm và trách nhiệm pháp lý được đưa ra trong tuyên bố từ chối trang web này sẽ bảo vệ các nhân viên, nhân viên, đại lý, công ty con, nhân viên kế nhiệm, nhà thầu phụ, http: //kienthuc4share.com : //kienthuc4share.com.

Các điều khoản không thể thi hành

Nếu bất kỳ điều khoản nào của tuyên bố từ chối trách nhiệm trang web này, hoặc được coi là không thể thực thi được theo luật áp dụng, sẽ không ảnh hưởng đến tính khả thi của các điều khoản khác của tuyên bố từ chối trang web này.

Bồi thường

Bằng cách này, bạn phải bồi thường cho http://kienthuc4share.com và cam kết giữ cho http://kienthuc4share.com bồi thường thiệt hại, chi phí, trách nhiệm và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và bất kỳ khoản thanh toán nào được thanh toán bằng http: // kienthuc4share. Com cho bên thứ ba trong việc giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp theo lời khuyên của các chuyên gia pháp lý http: //kienthuc4share.com) phát sinh hoặc bị ảnh hưởng bởi http://kienthuc4share.com phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản này Và các điều kiện, hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào mà bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này.

Vi phạm các điều khoản và điều kiện này

Không ảnh hưởng đến các quyền khác của http: //kienthuc4share.com theo các điều khoản và điều kiện này, nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này bằng bất cứ cách nào, http://kienthuc4share.com có ​​thể thực hiện hành động như http://kienthuc4share.com cho là thích hợp Để ngăn chặn truy cập của bạn vào trang web, cấm bạn truy cập vào trang web, chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn truy cập vào trang web, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để yêu cầu họ chặn truy cập của bạn vào trang web và / Đưa vụ kiện ra tòa với bạn.

Biến thể

Http://kienthuc4share.com có ​​thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian. Các điều khoản và điều kiện được sửa đổi sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web này kể từ ngày công bố điều khoản và điều kiện sửa đổi trên trang web này. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo bạn đã quen thuộc với phiên bản hiện tại.

Chuyển nhượng

Http://kienthuc4share.com có ​​thể chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc khác đi đối với các quyền và / hoặc nghĩa vụ của http: //kienthuc4share.com theo các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo cho bạn hoặc có sự chấp thuận của bạn.

Bạn không thể chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc giải quyết các quyền và nghĩa vụ theo các điều khoản và điều kiện này.

Khả năng phân chia

Nếu điều khoản và điều kiện được xác định bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào là bất hợp pháp và / hoặc không thể thi hành, các quy định khác sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nếu bất kỳ điều khoản bất hợp pháp và / hoặc không thể thi hành được sẽ hợp pháp hoặc có hiệu lực thi hành nếu một phần của nó bị xóa, phần đó sẽ bị coi là bị xóa và phần còn lại của điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận

Các điều khoản và điều kiện này cùng với Chính sách Bảo mật của http://kienthuc4share.com là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và http://kienthuc4share.com liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và thay thế cho tất cả các thỏa thuận trước đó liên quan đến việc sử dụng của bạn Trang web này.

Luật và thẩm quyền

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được quản lý và giải thích theo luật của NEVADA, Hoa Kỳ, và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của tòa án NEVADA, Hoa Kỳ.

Chi tiết của http: //kienthuc4share.com

Tên đầy đủ của http://kienthuc4share.com là kienthuc4share.

Bạn có thể liên hệ với http://kienthuc4share.com bằng email tại liên kết địa chỉ email của chúng tôi ở đầu văn bản điều khoản dịch vụ.