Đề thi Luật – Tổng hợp đề thi chưa được phân loại. Các môn trong đây bao gồm các môn học chung thường học vào các năm đầu hoặc năm cuối.

Đề dễ dàng trong việc tìm kiếm, các bạn ấn Ctrl+F và gõ tên đề thi bạn cần tìm nhé, khuyến khích sử dụng  Chrome để khỏi phải gõ dấu 😀

 1. Đề thi Quyền nhân thân
 2. Đề thi xã hội học
 3. Đề thi Mác – Lê Nin
 4. Đề thi Mác – Lê Nin sưu tầm
 5. Tổng hợp đề thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sưu tầm
 6. Đề thi lịch sử nhà nước và pháp luật
 7. Tổng hợp đề thi lịch sử nhà nước và pháp luật P2
 8. Tổng hợp đề thi môn Lịch sử nhà nước và pháp Luật Việt Nam và Lý luận nhà nước pháp luật kèm đáp án
 9. Đề thi logic học
 10. Giải đề môn Luật so sánh
 11. Đề thi luật so sánh
 12. Tổng hợp nhận định luật so sánh
 13. Đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật
 14. Tổng hợp đề thi môn xây dựng văn bản pháp luật sưu tầm
 15. Giải đề môn xây dựng văn bản pháp luật
 16. Tổng hợp nhận định môn xây dựng văn bản pháp luật
 17. Đề thi kỹ năng nghiên cứu và lập luận
 18. Đề thi Đảng cộng sản
 19. Đề thi kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng
 20. Tổng hợp đề thi tin học
 21. Tổng hợp đề thi Legal reasoning
 22. Tổng hợp đề thi Luật môn lịch sử văn minh thế giới
 23. Tổng hợp đề thi Luật môn lịch sử văn minh thế giới sưu tầm
 24. Đề thi nghiệp vụ thư ký tòa án sưu tầm
 25. Tổng hợp đề thi Luật an sinh xã hội
 26. Tổng hợp đề thi Customary and precedent
 27. Tổng hợp đề thi đại cương văn hóa

HaiChauBK