Tổng hợp câu hỏi lý thuyết ôn tập môn luật thuế kèm đáp án

đề thi luật thuế

kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học

Tổng hợp câu hỏi lý thuyết ôn tập môn luật thuế kèm đáp án

 

Câu hỏi lý thuyết ôn tập luật thuế

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1.So sánh thuế với phí và lệ phí ? Tại sao có những khác nhau đó ?

 

 

 1. Giống nhau:

 

 

 • Đều là những nguồn thu của ngân sách nhà nước. +Do các cơ quan quản lý tài chính tiến hành

 

 • Căn cứ để tiến tiến hành thu đều là văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm

 

quyền ban hành.

 

 

 1. Phân biệt thuế với phí và lệ phí:

 

 

-Các khái niệm

 

 

Thuế là khoản thu bắt buộc mang tính cưỡng chế bằng sức mạnh của nhà nước mà các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định. Các khoản thu này không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế.

 

Lệ phí là khoản thu vừa mang tính chất phục vụ cho đối tượng nộp lệ phí về việc thực hiện một số thủ tục hành chính vừa mang tính chất động viên sự đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

 

Phí là khoản thu mang tính chất bù đắp chi phí thường xuyên hoặc bất thường như phí về xây dựng, bảo dưỡng, duy tu của Nhà nước đối với những hoạt động phục vụ người nộp phí. Thuế

Page 1

 

và lệ phí, phí đều là nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và đều mang tính pháp lý nhưng giữa

 

chúng có sự khác biệt như sau:

 

 

 

 

 

Tiêu chí Thuế Phí, lệ phí
phân biệt
sở Được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật Được điều chỉnh bởi những văn bản dưới
pháp lý có hiệu lực pháp lý cao (Luật, Pháp luật (Nghị định, quyết định), do Uỷ ban
lệnh, Nghị quyết), do cơ quan quyền Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng
lực nhà nước cao nhất ban hành là Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Quốc hội hoặc Uỷ ban Thường vụ có thẩm quyền ban hành.
Quốc hội. trình tự ban hành một luật
thuế phải tuân theo một trình tự chặt
chẽ
Vai trò Là khoản thu chủ yếu, quan trọng, Là khoản thu phụ, không đáng kể, chỉ đủ chi
trong hệ chiếm trên 90% các khoản thu cho dùng cho các hoạt động phát sinh từ phí.
thống Ngân sách nhà nước.=>Nhằm điều nguồn thu này không phải dùng đáp ứng
Ngân chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh nhu cầu chi tiêu mọi mặt của Nhà nước, mà
sách nhà doanh, quản lý và định hướng phát triển trước hết dùng để bù đắp các chi phí hoạt
nước kinh tế và đảm bảo sự bình đẳng giữa động của các cơ quan cung cấp cho xã hội
những chủ thể kinh doanh và công bằng một số dịch vụ công cộng như: dịch vụ công
xã hội. chứng, dịch vụ đăng ký quyền sở hữu hoặc
Như vậy,thuế có tác động lớn đến toàn quyền sử dụng tài sản, dịch vụ hải quan…
bộ qúa trình phát triển kinh tế – xã hội
của một quốc gia, đồng thời thuế là một 2
Page

 

bộ phận rất quan trọng cấu thành chính
sách tài chính quốc gia.
Tính đối Không mang tính đối giá và hoàn trả Mang tính đối giá rõ ràng và hoàn trả trực
giá trực tiếp tiếp.
Tính bắt Mang tính bắt buộc đối với cả người Chỉ bắt buộc khi chủ thể nộp lệ phí, phí thừa
buộc nộp thuế và cơ quan thu thuế hưởng trực tiếp những dịch vụ do Nhà nước
cung cấp
Tên gọi Mỗi luật thuế đều có mục đích riêng,tên Mục đích của từng loại phí,lệ phí rất rõ
và   mục gọi các sắc thuế thường phản ánh đối ràng, tên gọi của loại phí,lệ phí phản ánh
đích tượng tính thuế đầy đủ mục đích sử dụng của loại phí,lệ phí
đó
Phạm vi – Không có giới hạn, không có sự khác – Mang tính địa phương, địa bàn rõ ràng.
áp dụng biệt giữa các đối tượng, các vùng lãnh – Chỉ những cá nhân tổ chức có yêu cầu
thổ.
“Nhà nước” thực hiện một dịch vụ nào đó.
– Áp dụng hầu hết đối với các cá nhân,
tổ chức.

 

 

 

 

c.Thuế không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp.

 

 

Trong quan hệ pháp luật thuế không có mối liên hệ trực tiếp giữa số tiền thuế mà các

 

đối tượng nộp thuế đã nộp cho nhà nước và các quyền, lợi ích hợp pháp mà đối tượng nộp thuế nhận được từ nhà nước.

 

Page 3

 

Không mang tính đối giá: người nộp thuế nhiều và người nộp thuế ít đều được hưởng lợi ích như nhau.

 

Không hoàn trả trực tiếp: Thuế không phải là khoản phải trả khi các đối tượng nộp thuế đã nhận được một lợi ích hay quyền lợi cụ thể nào từ phía nhà nước. Công dân phải đóng thuế khi đủ điều kiện và họ không nhận được bất cứ lợi ích trực tiếp gì từ việc đóng thuế, tuy nhiên có sự hoàn trả gián tiếp thông qua việc Nhà nước sử dụng thuế cho các nhu cầu chung của xã hội.

 

 

 

 

d.Tại sao các sắc thuế phải do cơ quan quyền lực NN cao nhất (Quốc hội ban hành ? trong khi đó phí và lệ phí có thể do hội đồng nhân dân các cấp ban hành ?)

 

Dựa vào vai trò của thuế trong hệ thống ngân sách nhà nước và phạm vi áp dụng của thuế (đã phân biệt ở cột trên).

 

 

 

 

 1. So sánh thuế trực thu và thuế gián thu ?

 

 

-Giống nhau:

 

 

+Đều điều tiết vào thu nhập của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

 

 

+người nộp thuế (dù thuế trực thu hay thuế gián thu) đều phải trích một phần tài sản để chuyển cho nhà nước mà khôg thể khước từ hoặc trì hoãn.

 

-khác nhau

 

 

 

 

 

 

 

Page 4

 

Tiêu chí Thuế gián thu Thuế trực thu
phân biệt
Khái là loại thuế thu gián tiếp thông qua giá cả là loại thuế thu trực tiếp vào đối tượng
niệm hàng hóa và dịch vụ. Trong thuế gián thu, đối nộp thuế, người có nghĩa vụ nộp thuế
tượng nộp thuế không phải là người chịu thuế đồng thời là người chịu thuế
(người gánh chịu thuế là người tiêu dùng).
Tiền thuế – Tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng – Tiền thuế không được cấu thành trong
hoá, dịch vụ. giá cả hàng hoá, dịch vụ.
Phương – Nhà nước điều tiết thu nhập của người chịu – Nhà nước điều tiết trực tiếp thu nhập của
thức điều thuế một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng người chịu thuế.
tiết hoá, dịch vụ.
Bản chất – Trong thuế gián thu, đối tượng nộp thuế và – Trong thuế trực thu, đối tượng nộp thuế
người chịu thuế là khác nhau. và người chịu thuế là một.
Các loại Bao gồm:Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ Bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp,
thuế đặc biệt, thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà đất, thuế
tài nguyên
Phạm vi – Phạm vi tác động của thuế gián thu là rất – Phạm vi tác động của thuế trực thu là
tác động rộng rãi. tương đối hẹp.

Page 5

 

Việc thu – Việc thu thuế là tương đối dễ dàng hơn vì ít – Việc thu thuế là tương đối khó khăn vì
thuế gặp sự phản ứng của người chịu thuế. tâm lý phản ứng với thuế của nười tiêu
dung.
Ưu điểm – Dễ thu thuế bởi vì đối tượng nộp thuế đảm bảo công bằng xã hội hơn cho việc
không phải là người chịu thuế (Thường hạn điều tiết thu nhập vì nhà nước hiểu rõ
chế sự phản ứng thuế từ người gánh chịu thuế cá biệt hóa được người chịu thuế
do nó cấu thành trong giá cả hàng hoá dịch
vụ, làm cho người tiêu dùng lầm tưởng đó là
giá mà họ trả để có được hàng hoá dịch vụ đó
nên không có cảm giác gánh nặng về thuế).
Nhược – Tỷ trọng tiền thuế gián thu trên thu nhập khó thu thuế, người nộp thuế có xu hướng
điểm của người nghèo lại cao hơn tỷ trọng tiền thuế trốn thuế vì họ cảm thấy gánh nặng về
gián thu trên thu nhập của người giàu. Đây là thuế khi phải trích một phần lợi ích của
tính không công bằng của thuế gián thu. chính bản thân mình cho nhà nước.
– Nhà nước không cá biệt hóa được
người chịu thuế nên khó khăn trong việc thực
hiện chính sách miễn giảm về thuế.

 

 

 

 

 

 Việc phân loại thành thuế trực thu và thuế gián thu có ý nghĩa như thế nào đối

với:

 

Page 6

 

 1. Hoạt động lập pháp ?Việc phân loại thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu sẽ giúp các nhà lập pháp tìm ra được những phương thức điều tiết riêng, từ đó xây dựng được các sắc thuế phù hợp với mục đích điều tiết, phản ánh được phạm vi tác động của sắc thuế đó. Để đảm bảo tính công bằng điều tiết thu nhập thì cần gia tăng các loại thuế trực thu nhưng để đảm bảo nguồn thu ổn định cho nhà nước thì lại cần gia tăng các loại thuế gián thu. Vấn đề là phải làm sao để cân bằng được lợi ích của Nhà nước và người nộp thuế. Ví dụ thuế trực thu có hạn chế lớn là dễ gây phản ứng từ phía người nộp thuế hoặc dễ xảy ra tình trạng trốn, lậu thuế nếu quy định mức thuế suất cao, vậy cần thiết phải điều chỉnh mức thuế suất sao cho đảm bảo được mục đích điều tiết của loại thuế này.

 

 1. Công tác tổ chức hành thu ?Việc phân loại thuế có ý nghĩa trong việc tổ chức thu thuế. Với mỗi loại thuế sẽ xác định được phạm vi người nộp thuế, nguyên tắc đánh thuế, đối tượng tính thuế, căn cứ tính thuế, cách thức tính thuế,…từ đó có biện pháp thu thuế phù hợp. Qua đó phân định thẩm quyền của các cơ quan hành thu thuế từ đó có biện pháp quản lý thu thuế hiệu quả. Ví dụ, đối với thuế trực thu, việc theo dõi, tính toán và thu thuế phức tạp, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân với diện thu thuế rộng và phân tán. Vì vậy, nếu không có biện pháp quản lý thu thuế hiệu quả thì dễ dẫn đến hạn chế tác dụng của loại thuế này trong việc tập trung số thu đầy đủ, kịp thời về cho ngân sách nhà nước.

 

 1. Nhận thức của đối tượng nộp thuế và người chịu thuế: trốn thuế ?

 

 

Đối với loại thuế trực thu sẽ dễ gây phản ứng từ phía người nộp thuế hoặc dễ xảy ra tình trạng trốn, lậu thuế, còn đối với loại thuế gián thu thì người nộp thuế không có gánh nặng về thuế, việc nộp thuế sẽ như một phần tất yếu khi sử dụng,tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

 

Có trường hợp nào một săc thuế vừa là thuế trực thu, vừa là thuế gián thu không ?

Tại sao ? (câu này t ko rõ lắm)

 

 

– Có thể có. Trong thuế gián thu, đối tượng nộp thuế và người chịu thuế là khác nhau.

 

Thông thường, người chịu thuế chính là người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, đối tượng nộp thuế và người chịu thuế là một. Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu

 

Page 7

 

máy lạnh về để trang bị cho hệ thống văn phòng của mình. Trong trường hợp này, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu là thuế gián thu nhưng chính doanh nghiệp A là người chịu thuế đồng thời là người nộp thuế. (Không bít có đúng ko)

 

 

 

 

Câu 3. Phân biệt các khái niệm: đối tượng nộp thuế, người nộp thuế, đối tượng chịu

 

thuế và người chịu thuế ?

 

 

Đối tượng nộp thuế của một đạo luật thuế là những tổ chức, cá nhân có hành vi tác động lên

 

đối tượng chịu thuế và theo quy định của đạo luật thuế, các tổ chức cá nhân có nghĩa vụ phải nộp thuế cho nhà nước.

 

-Người nộp thuế là người trực tiếp nộp thuế. Theo Điều 2 Luật quản lý thuế 2006 thì Người nộp thuế là:

 

 1. a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật; c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.

 

=> Như vậy, không phải mọi tổ chức, cá nhân có hành vi tác động lên đối tượng chịu thuế đều là đối tượng nộp thuế mà còn phải thỏa mãn những điều kiện do pháp luật quy định.

 

-đối tượng chịu thuế: là những hàng hoá,dịch vụ, tài sản hoặc thu nhập thuộc phạm vi điều chỉnh của sắc thuế đó (là vật chuẩn mà dựa vào đó nhà nước thu được một số tiền thuế nhất định) . Đối tượng chịu thuế chính là mục đích của sắc thuế nhằm tác động lên để điều tiết một phần thu nhập từ các hoạt động này vào ngân sách nhà nước.

 

-người chịu thuế Là người thực sự phải trả tiền thuế nhưng không phải lúc nào cũng nộp thuế trực tiếp cho cơ quan thuế.

 

 

Page 8

 

Đối tượng nộp thuế Người chịu thuế

 

 

 

-Được qui định cụ thể trong đạo luật. – Không được xác định trong đạo luật.

 

 

 

– Là tổ chức, cá nhân trực tiếp tiến hành việc nộp – Là người thực sự phải trả tiền thuế nhưng
thuế cho cơ quan thuế. không phải lúc nào cũng nộp thuế trực tiếp
cho cơ quan thuế.

 

 

 

– Trong một số trường hợp, đối tượng nộp thuế trùng với người chịu thuế: khi đó là loại thuế trực thu hoặc thuế gián thu nhưng đối tượng nộp thuế chính là người tiêu dùng sản phẩm, sử dụng dịch vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4.Trường hợp chủ thể được đối tượng nộp thuế ủy quyền (thông qua hợp đồng dịch vụ hoặc ủy quyền dân sự) để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhưng chủ thể đó thực hiện không đúng pháp luật thuế thì ai là chủ thể chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế (chủ thể nhận ủy quyền hay đối tượng nộp thuế) ?

 

Chủ thể nhận ủy quyền sẽ là người phải chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế vì trong trường hợp này chủ thể nhận ủy quyền chính là người nộp thuế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều

 

2 Luật quản lý thuế 2006 “c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.”

 

 

 

 

DIỆU LINH:

 

Page 9

 

 

 

Câu 2: Phân biệt các trường hợp miễn thuế, hưởng thuế suất 0% và không thuộc diện chịu thuế (đối với thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất – nhập khẩu)?

 

Tại sao hệ quả cuối cùng là số tiền thuế phải nộp bằng 0 đồng nhưng lại qui định thành 3 nhóm khác nhau như vậy?

 

 

 

 

Mục Không thuộc Miễn thuế Thuế suất 0%
diện chịu thuế
Bản chất Là những trường Là những trường Là những trường hợp
hợp đạo luật thuế hợp đạo luật dự đạo luật qui định trong
dự liệu trước, khi liệu trước, các tổ những trường hợp đặc
các  tổ chức, cá chức, cá nhân khi biệt trong đó tổ chức,
nhân tác động vào thoả mãn các điều cá nhân khi tác động
hàng hoá, dịch vụ kiện đặt ra sẽ vào đối tượng chịu thuế
trong trường hợp được miễn thuế. này sẽ được hưởng
này sẽ không phải Họ vẫn là đối mức thuế suất là 0% và
nộp  thuế.  Họ tượng nộp thuế họ vẫn là đối tượng
không được coi là theo quy định của nộp thuế của loại thuế
đối tượng nộp pháp luật. đó.
thuế.
Căn cứ áp dụng Không thuộc Thuộc  phạm vi Thuộc phạm vi điều
phạm vi điều điều chỉnh của chỉnh của một đạo luật
chỉnh của một đạo một đạo luật thuế. thuế.

Page 10

 

luật thuế.
Qui định về Không được khấu Không được khấu Được hoàn lại thuế khi
hoàn thuế trừ và hoàn thuế trừ và hoàn thuế số thuế đầu vào  lớn
đối với thuế đầu đối với thuế đầu hơn 0
vào đã nộp vào đã nộp
Hệ quả pháp lí Hệ quả của việc Hệ quả  được Hệ quả số tiền thuế
không phải nộp miễn thuế là hệ phải nộp là 0 đồng là
thuế là  hệ quả quả có điều kiện. hệ quả đương nhiên.
đương nhiên.
Trình tự, thủ Không phải thực Cần phải làm hồ Các tổ chức, cá nhân
tục hiện thủ tục pháp sơ xin miễn giảm không  cần phải làm
lí gì gửi cơ quan thuế đơn xin phép nhưng
có thẩm quyền vân  phải tiến hành
đăng kí, kê khai bình
thường

 

 

 

 

 

Mặc dù hệ quả là khác nhau nhưng pháp luật qui định thành 3 trường hợp như vậy là do mục đích điều chỉnh, điều tiết của Nhà nước.

 

+ Các chế độ trên thể hiện sự ưu đãi, khuyến khích của nhà nước đối với các đối tượng nhưng

 

 • những mức độ khác nhau:

 

 

 • Đối với trường hợp được miễn thuế: về bản chất các đối tượng này vẫn thuộc diện phải chịu thuế nhưng do có những đặc điểm, rơi vào những trường hợp nhất định mà được

 

Page 11

 

miễn cho phần thuế đáng ra phải đóng. Do đó có sự ưu đãi hơn so với những trường

 

hợp nộp thuế thông thường.

 

 

 • Đối với trường hợp nộp thuế với thuế suất 0%: về bản chất các đối tượng này vẫn thuộc diện phải chịu thuế và đóng thuế bình thường nhưng thuế suất phải đóng là 0%. Do đó có sự ưu đãi đặc biệt so với những trường hợp nôp thuế thông thường và trường hợp miễn thuế. Nhà nước áp dụng thuế suất này là để khuyến khích các hoạt động sản xuất và kinh doanh nhất định. VD: xuất khẩu các hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

 • Đối với trường hợp không thuộc diện chịu thuế: về bản chất các đối tượng này không thuộc diện điều chỉnh của luật thuế. Tức là nhà nước không có sự điều chỉnh về thuế đối với những đối tượng này.

 

 • Việc qui định có thể bắt nguồn từ những cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế, từ

 

thông lệ quốc tế, hay từ bản chất, đặc điểm của hàng hóa, dịch vụ đó…

 

 

Ví dụ đối với hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường quả cửa khẩu, biên giới

 

Việt Nam là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng vì về thực chất những hàng hóa đó không phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu nên không phải chịu loại thuế này. Trường hợp này luật phải qui định là không thuộc diện chịu thuế mới chính xác chứ không thể áp dụng những chế độ khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Mức độ điều tiết được thể hiện thông qua yếu tố nào của đạo luật thuế?

 

 

 

 

 

Một đạo luật thuế về cơ bản gồm những yếu tố chính sau: tên đạo luật thuế; đối tượng chịu thuế; đối tượng nộp thuế; đối tượng không thuộc diện chịu thuế, không thuộc diện nộp thuế;

 

Page 12

 

căn cứ tính thuế; giá tính thuế, thuế suất; những trường hợp miễn giảm thuế; qui định về trình tự , thủ tục kê khai nộp thuế….

 

Về cơ bản một đạo luật thuế nói chung và tất cả các yếu tố của nó đều thể hiện sự điều tiết của nhà nước. Tuy nhiên, khi nói đến mức độ điều tiết là nói tới sự điều tiết khác nhau của nhà nước đối với các chủ thể, đối tượng giống nhau hoặc có cùng điều kiện nhất định, thể hiện thái độ ưu đãi, khuyến khích hay thắt chặt hơn của nhà nước. Trong một đạo luật thuế thì yếu tố thể hiện mức độ điều tiết của nhà nước là:

 

Thuế suất: là mức thuế phải thu thể hiện mức độ điều tiết của nhà nước mà đối tượng nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước theo một mức nhất định. Có 2 loại thuế suất: là thuế suất tuyệt đối và thuế suất tỉ lệ.

 

Cùng là đối tượng chịu thuế nhưng mỗi loại hàng hóa, dịch vụ hay tài sản khác nhau lại có thể bị áp dụng mức thuế suất khác nhau. Xét về mức độ điều tiết thì có 3 loại thuế suất: thuế suất bình thường, thuế suất ưu đãi và đặc biệt ưu đãi.

 

Ví dụ đối với thuế giá trị gia tăng, có các mức thuế là 10%, 5%, 0%. Trong đó thuế suất

 

0% là mức thuế suất đặc biệt ưu đãi đối với những hàng hóa, dịch vụ được khuyến khích sản xuất, xuất khẩu. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế suất dao động từ 10 – 70%, mức thuế 70% được áp dụng đối với những hàng hóa, dịch vụ nhà nước muốn đặc biệt hạn chế tiêu dùng.

 

Ngoài ra trong một đạo luật thuế, một số yếu tố khác cũng gián tiếp thể hiện mức độ điều tiết của nhà nước như: đối tượng chịu thuế (có đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, chịu thuế suất 0%, mặc dù có hệ quả số học là như nhau nhưng nó thể hiện mức khuyến khích ưu đãi khác nhau của nhà nước đối với các đối tượng. Ngoài ra, việc xác định đối tượng chịu thuế giúp xác định được phạm vi tác động của đạo luật thuế đó hay phạm vi điều tiết rộng hay hẹp của nhà nước); các trường hợp miễn, giảm thuế.

 

 

Page 13

 

 

 

Câu 4: Khi nào xảy ra truy thu thuế? Có phải mọi trường hợp truy thu thuế đều phải xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật thuế không? Tại sao? Xác định thẩm quyền truy thu thuế?

 

 

 

 

Truy thu thuế: là một quyết định hành chính của cơ quan thuế, yêu cầu đối tượng nộp thuế phải nộp phần thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

 

Truy thu thuế xảy ra khi những đối tượng nộp thuế chưa nộp hoặc đã nộp nhưng còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Nguyên nhân có thể là xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng nộp thuế; nhầm lẫn trong quá trình đăng kí, kê khai nộp thuế; có sự thay đổi trong việc thực hiện chế độ miễn, giảm thuế…

 

Như vậy, truy thu thuế không phải lúc nào cũng xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng nộp thuế mà có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Về bản chất thì truy thu thuế là một quyết định hành chính yêu cầu chủ thể chưa nộp đủ thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình chứ không phải là một quyết định xử phạt vi phạm hành chính, và nguyên nhân của việc chậm nộp thuế có thể là do khách quan, chủ quan, cố ý hoặc vô tình vi phạm. nếu xác định được việc chậm nộp thuế là do hành vi cố ý vi phạm pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền có thể ra cả quyết định xử phạt vi phạm hành chính thậm chí là trách nhiệm hình sự cho chủ thể vi phạm.

 

Truy thu thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lí thuế và cơ quan hải quan: Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế; Tổng cục hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan (đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu).

 

 

 

 

 

Page 14

 

ĐẠT

 

 

Câu 1. Vai trò cơ bản của thuế TTĐB ? Việc áp dụng thuế TTĐB có vi phạm nguyên tắc cơ bản trong lưu thông hàng hóa của nền kinh tế thị trường không ? Vì sao ?

1.1. Vai trò của thuế TTĐB.

 

 

 1. Thuế TTĐB là một trong những công cụ giúp Nhà nước thực hiện chính sách quản lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.

 

Việc thu thuế TTĐB ở khâu sản xuất giúp cho Nhà nước có thể nắm bắt được một cách tương đối chính xác số lượng thực tế các cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB trong nền kinh tế, cũng như năng lực sản xuất của từng cơ sở sản xuất từng loại mặt hàng chịu thuế TTĐB. Khả năng này giúp Nhà nước sắp xếp có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng chịu thuế TTĐB và có chính sách điều chỉnh thích hợp đối với các hoạt động này.

 

Việc thu thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu cũng giúp Nhà nước quản lý được hoạt động nhập khẩu mặt hàng, dịch vụ được coi là đặc biệt, không khuyến khích tiêu dùng. Thuế TTĐB thu vào hàng hóa, dịch vụ chịu thuế ở khâu nhập khẩu còn nhằm hạn chế việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài, qua đó, khuyến khích việc tiêu dùng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cùng loại sản xuất trong nước. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương bảo hộ sản xuất trong nước mà hầu hết các quốc gia theo đuổi.

 

 1. Thuế TTĐB là một trong những công cụ kinh tế để Nhà nước điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư có thu nhập cao, hướng dẫn tiêu dùng hợp lý.

 

Nói đến điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư người ta thường nghĩ tới vai trò hàng

 

đầu của thuế trực thu, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, thuế gián thu, điển hình là thuế TTĐB cũng phần nào đảm đương được vai trò này.

 

 

Page 15

 

Thuế TTĐB không đánh vào tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ mà chỉ đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng. Mức độ động viên của Nhà nước thông qua thuế TTĐB, vì vậy thường cao hơn so với mức độ động viên thông qua các sắc thuế gian thu khác. Bản thân thuế TTĐB cũng là thuế gián thu, do đó thuế suất cao sẽ làm cho giá bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tăng lên. Hệ quả là đối tượng tiêu dùng các mặt hàng và dịch vụ chịu thuế TTĐB không thể là quảng đại quần chúng lao động mà chỉ là những tầng lớp khá giả trong xã hội.

 

Như vậy, thông qua việc thu thuế TTĐB Nhà nước một mặt có thể định hướng tiêu dùng xã hội; mặt khác, có thể huy động một bộ phận thu nhập của những đối tượng có khả năng tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, không khuyến khích tiêu dùng vào ngân sách nhà nước để sử dụng cho những mục tiêu công cộng, góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

 

 1. Thuế TTĐB là công cụ quan trọng được sử dụng nhằm ổn định và tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

 

Thuế TTĐB mặc dù có diện thu hẹp nhưng lại có thuế suất cao hơn thuế suất của các loại thuế gián thu khác, vì vậy, số tiền thu được từ thuế TTĐB chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng thu ngân sách nhà nước.

 

1.2. Việc áp dụng thuế TTĐB không vi phạm nguyên tắc cơ bản trong lưu thông

 

hàng hóa của nền kinh tế thị trường không, Vì:

 

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng của xã hội, được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Mục tiêu của loại thuế này là nhằm điều tiết mạnh vào các loại hàng hóa, dịch vụ cao cấp hay những sản phẩm tiêu dùng không có lợi cho sức khỏe, góp phần hướng dẫn phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu dùng xã hội theo định hướng của Nhà nước, qua đó góp phần đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

 

 

Page 16

 

Qua hơn 10 năm thực hiện, thuế TTĐB đã góp phần quan trọng trong việc hướng dẫn phát triển sản xuất và tiêu dùng xã hội; cùng với các loại thuế khác như thuế GTGT, thuế

TNDN và thuế xuất nhập khẩu, bước đầu hình thành nên một hệ thống chính sách thuế mới tương đối đồng bộ trong điều kiện hiện nay ở nước ta, góp phần động viên nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước, khoản thu từ thuế TTĐB hàng năm chiếm từ 15% đến 18% trong tổng số thuế gián thu và chiếm từ 7% đến 10% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế và phí . Với những kết quả đạt được trên, có thể thấy việc ban hành và áp dụng thuế TTĐB ở nước ta trong thời gian qua là hợp lý, đúng đắn.

 

Ngoaì ra, Luật thuế TTĐB ban hành nhằm tạo một sân chơi bình đẳng thực sự cho các loại hình doanh nghiệp và đảm bảo các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Theo cam kết gia nhập WTO, trong vòng 3 năm kể từ ngày gia nhập WTO, tất cả các loại rượu được chưng cất có nồng độ từ 20 độ cồn trở lên sẽ chịu một mức thuế tuyệt đối tính theo lít rượu cồn nguyên chất hoặc một mức thuế phần trăm. Do vậy, việc áp dụng thuế TTDDB không vi phạm nguyên tắc cơ bản trong lưu thông hàng hóa.

 

Câu 2. Thuế TTĐB có điều tiết vào tất cả các khâu của quá trình kinh doanh không ? Tại sao ?

 

– Thuế tiêu thụ đặc biệt không điều tiết vào tất cả các khâu của quá trình kinh doanh từ sản xuất, lưu thông hàng hóa.

 

– – Vì Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng của xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đối với một số hàng hóa, dịch vụ.theo quy định tại Luật thuế TTDB thì Thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø loaïi thueá thu vaøo haønh vi saûn xuaát, nhaäp khaåu caùc maët haøng thuoäc dieän chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät vaø haønh vi kinh doanh dòch vuï thuoäc dieän chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät chæ thu moät laàn (khi coù haønh vi saûn xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa vaø kinh doanh dòch vuï) trong suoát quaù trình saûn xuaát, löu thoâng ñeán tieâu duøng vôùi ñieàu kieän trong quaù trình ñoù, haøng hoùa khoâng thay ñoåi coâng naêng, tính naêng söû duïng, hình daùng theå hieän. Như vậy,

 

Page 17

 

thuế TTDB chỉ được đánh 1 lần duy nhất ở khâu sản xuất chứ không điều tiết vào tất cả các

 

khâu của quá trình kinh doanh.

 

 

 

 

 

Câu 4. Hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nhập từ nước ngoài vào khu chế xuất có phải nộp thuế TTĐB không ? Tại sao ?

 

– Hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nhập từ nước ngoài vào khu chế xuất không phải nộp thuế TTĐB.

 

– Vì: Theo các văn bản hướng dẫn hiện hành các luật thuế như: Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định về đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hay Thông tư 30/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT… thì Khu phi thuế quan được hiểu là bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ => khu chế xuất được coi là khu phi thuế quan.

 

Theo khoản 5, Điều 3 Luật thuế TTĐB 2008 thì hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan là thuộc đối tượng không chịu thuế. Vì vậy, hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nhập từ nước ngoài vào khu chế xuất không phải nộp thuế TTĐB.

 

 

 

 

Câu 3. Trong quá trình lưu thông, khi nào thì hàng hóa trở thành đối tượng chịu thuế của một khâu tiếp theo ? Quy định như vậy có được coi là đánh thuế 2 lần không ? Vì sao ?

 

???

 

 

 

Page 18

 

Trong quá trình lưu thông, hàng hóa trở thành đối tượng chịu thuế của một khâu tiếp theo khi thuộc vào đối tượng chịu thuế và không phải là đối tượng không chịu thuế theo quy định của Luật thuế đấy.

 

Qui định như này không được coi là đánh thuế 2 lần vì đánh thuế 2 lần được hiểu là 1 loại hàng hóa, dịch vụ bị đánh thuế 2 lần mà chỉ căn cứ theo 1 luật thuế. Qui định không được đánh thuế 2 lần tức là một loại hàng hóa, dịch vụ có thể là đối tượng chịu thuế của nhiều luật thuế khác nhau nhưng đối với riêng một loại thuế thì không bao giờ phải chịu 2 lần.

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯƠNG QN

 

 

 1. So sánh phương pháp xác định giá tính thuế nhập khẩu và giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế TTĐB. Quy định như vậy có được coi là đánh trùng thuế không ? Tại sao ?

 

 

 

 

Phương pháp xác định giá tính thuế nhập khẩu:

 

 

Quy định tại Khoản 2 Điều 9 luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2005, hướng dẫn chi tiết tại Điều 7 Nghị định 149/NĐ-CP ngày 6/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến của khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

 

Phương pháp xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biêt:

 

Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu

 

Page 19

 

Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu thì thuế nhập khẩu được xác định trong giá tính thuế TTĐB theo số thuế nhập khẩu còn laïi phải nộp.

 

 • Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm cả giá tính thuế xuât khẩu, nhập khẩu.

 

 

 • Quy đinh như vậy không bị coi là đánh trùng thuế. Vì:

 

 

Đánh trùng thuế tức là một đối tượng chịu thuế phải chịu một loại thuế nhiều lần. Tuy nhiên

 

đây là hai loại thuế hoàn toàn khác nhau, cách tính cũng khác nhau với mục đích và ý nghĩa khac nhau. Do đó không được coi là đánh trùng thuế.

 

( SO sánh chưa rõ ràng)

 

 

 

 

 

 1. Tại sao áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu ? Ý nghĩa pháp lý của quy định này ? Quy định này có mâu thuẫn với quy định tại điều 2 Luật thuế GTGT không: “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”.

 

* Áp dụng thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu vì:

 

 

Thuế giá trị gia tăng giúp nhà nước kiểm soát được hoạt động, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa nhờ kiểm soát được hệ thống hóa đơn, chứng từ, khắc phục được nhược điểm của thuế doanh thu là trốn thuế. Qua đó, còn cung cấp cho công tác nghiên cứu, thống kê những số liệu quan trọng.

 

Thuế giá trị gia tăng góp phần bảo hộ nền sản xuất trong nước một cách hợp lý thông qua việc đánh thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ngay từ khi nó xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

 

* Ý nghĩa pháp lý của quy định này:

 

Page 20

 

Tạo ra sự bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ được tạo ra trong nước và hàng hóa dịch vụ nhập khẩu.

 

* Quy định này không mâu thuẫn với quy định tại Điều 2 luật thuế giá trị gia tăng. Vì: Điều 2 luật thuế giá trị gia tăng thể hiện căn cứ, phương pháp tính thuế giá trị gia tăng = giá trị tăng thêm phát sinh từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dung. Quy định về hàng hoá nhập khẩu là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và vẫn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trên không có gì mâu thuẫn.

 

 

 

 

 1. Có mấy phương pháp tính thuế GTGT ? Điều kiện áp dụng ? Khi nào xảy ra tình trạng trùng thuế khi tính thuế giá trị gia tăng ?

 

* Có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng : phương pháp lhấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp.

 

 1. a) Phương pháp khấu trừ thuế (điều 10 Luật thuế GTGT).

 

 

Công thức:

 

 

 

Số thuế Giá trị Thuế Giá trị Thuế Giá trị gia tăng
đầu vào được khấu
=
gia tăng phải nộp gia tăng đầu ra trừ

 

 

 

Trong đó:

 

 

– Thuế Giá trị gia tăng đầu ra = giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra x thuế suất thuế Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó.

 

+ Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và thu thuế Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập

 

Page 21

 

hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế Giá trị gia tăng và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán, không ghi giá chưa có thuế và thuế Giá trị gia tăng thì thuế Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, chứng từ.

 

– Thuế Giá trị gia tăng đầu vào = tổng số thuế Giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn Giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Giá trị gia tăng, số thuế Giá trị gia tăng ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế Giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

 

 Điều kiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ: căn cứ vào phương pháp tính thuế, cơ sở kinh doanh muốn nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải chứng minh được số thuế giá trị gia tăng đầu vào và số thuế giá trị gia tăng đầu ra. Nếu cơ sở không chứng minh

được thì không có căn cứ để khấu trừ thuế. Để chứng minh được số thuế giá trị gia tăng đầu vào và số thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh phải sử dụng đầy đủ hệ thống hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định thống nhất của Bộ Tài chính. Vì nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là phương pháp mang lại lợi ích nhất cho đối tượng nộp thuế nên thông qua đó, nhà nước khuyến khích các cơ sở kinh doanh sử dụng đầy đủ hệ thống hóa đơn chứng từ, góp phần làm lành mạnh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp nhà nước kiểm soát được giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đang lưu thông trên thị trường. Vì vậy tại khoản 2 điều 10 Luật thuế GTGT qu định: “Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế”.

 

 1. b) Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (Điều 11 Luật thuế GTGT.

 

 

 Đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng là:

 

Page 22

 

– Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam. Hiện nay, tất cả mọi cá nhân là người Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh đều không sử dụng hóa đơn chứng từ. Vì vậy, họ phải nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Đây là điều bất lợi cho các cá nhân sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ vì pháp luật chưa có hướng dẫn việc sử dụng hệ thống hóa đơn chứng từ đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam.

 

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

 

– Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. Lưu ý là mọi trường hợp

 

(không phân biệt chủ thể, không phân biệt có hay không sử dụng đầy đủ hệ thống hóa đơn chứng từ) kinh doanh, mua bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ đều phải nộp thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Bởi vì, bản thân vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ là vật ngang giá chung hơn là hàng hóa, bản thân nó không có sự gia tang giá trị trong quá trình lưu thông. Giá trị gia tăng (nếu có) thực chất là biểu hiện thông qua sự gia tăng giá trị của một loại hàng hóa, dịch vụ khác.

 

Lưu ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý thì được tính và kê khai thuế phải nộp riêng đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

 

 Xác định thuế Giá trị gia tăng phải nộp:

 

 

 

 

Số thuế Giá trị =  Giá trị gia tăng của hàng  x
gia tăng hóa, dịch vụ bán ra
phải nộp

 

 

 

Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ

 

đó

 

 

 

Page 23

 

 

 

 

 

Giá trị gia tăng Giá vốn của
Doanh số của hàng hàng hóa,
của hàng hóa,
=
dịch vụ hóa, dịch vụ bán ra
dịch vụ bán ra

 

 

 

– Giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra là giá thực tế mua, bán ghi trên hoá đơn mua, bán hàng hoá, dịch vụ, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.

 

– Giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào được xác định bằng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế giá trị gia tăng đã dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bán ra.

 

 

 

 

* Nếu nộp thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp trực tiếp thì có hiện tượng trùng thuế xảy ra do không tách bạch được giá trị gia tăng qua các khâu, tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp ở khâu trước đó lại cấu thành trong giá hàng hóa ở khâu tính thuếTrong tháng 07/2008 Công ty A nhập khẩu 10.000m vải, giá nhập khẩu 20.000đ/m, thuế nhập khẩu 5%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Trong tháng công ty đã bán toàn bộ số vải trên với giá bán chưa thuế GTGT là 25.000đ/m, thuế GTGT 10%. Hãy xác định thuế GTGT phải nộp theo hai phương pháp tính thuế? Nếu anh (chị) là chủ công ty thì anh (chị) sẽ chọn phương pháp nào để nộp thuế? Vì sao? Giả sử nếu trong tháng công ty mới bán được 5.000m, hãy xác định số thuế

 

GTGT phải nộp theo hai phương pháp ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 24

 

Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

 

Công thức: Giá tính thuế Giá trị gia tăng = Giá giá nhập khẩu + Thuế TTĐB + Thuế Nhập khẩu.

 

Giá tính thuế GTGT = 20.000 + (20.000 * 5%) = 21.000

 

 

Theo quy định tại điều 6 Luật Thuế giá trị gia tăng thì căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế thuế suất.

 

Công thức tính thuế giá trị gia tăng

 

 

Số thuế GTGT phát sinh = Giá tính thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT.

 

 

à Số thuế GTGT phát sinh = 21.000 x 10% = 2.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp khấu trừ thuế (điều 10 Luật thuế GTGT).

 

 

Công thức:

 

 

 

Số thuế Giá trị Thuế Giá trị Thuế Giá trị gia tăng
đầu vào được khấu
=
gia tăng phải nộp gia tăng đầu ra trừ

 

 

 

 

 

 

 

= (25.000 x 10.000 x 10%) – (20.000 x 10.000 x 10%)= 5.000.000 đồng.

 

Page 25

 

 

 

Phương pháp tính thuế trực tiếp:

 

 

 

Số thuế Giá trị =  Giá trị gia tăng của hàng  x
gia tăng hóa, dịch vụ bán ra
phải nộp

 

 

 

 

 

 

 

Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ

 

đó

 

 

 

 

 

 

 

 

= (25.000 x 10.000 – 20.000 x 10. 000) x 10% = 5 triệu đồng.

 

 

 

 

 

Thúy

 

 

Chương 3: PHÁP LUÂT THUẾ THU NHẬP.

 

 

1.Căn cứ xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thuế TNCN hiện hành ? So sánh với căn cứ xác định thu nhập chịu thuế của Luật thuế TNDN năm 2003 và Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ?

 

 1. khái niệm thu nhập chịu thuế:

 

 

Do thuế thu nhập có đối tượng đánh thuế là thu nhập phát sinh, vì thế một trong những nội dung quan trọng của chính sách thu nhập thuế là phải các định được thu nhập chịu thuế.

Trong nền kinh tế thị trường thu nhập của các tổ chức, cá nhân cũng rất rộng và đa dạng. Do đó, thường thì các nhà nghiên cứu kinh tế và pháp luật chỉ liệt kê các khoản thu được gọi là thu nhập của các tổ chức cá nhân. tùy thuộc vào tiêu chí phân loại:

 

 

Page 26

 

Nếu căn cứ vào hoạt động làm phát sinh thu nhập thì thu nhập gồm: thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu nhập từ lao động; thu nhập từ tài sản, tiền vốn; thu nhập từ thừa kế, tặng, cho; trợ cấp xã hội; trợ cấp cho các đối tượng chính sách, ưu đãi xã hội và các khoản thu nhập khác…

 

–  Nếu căn cứ vào một số tiêu chí khác thì thu nhập gồm:

 

 

 • Thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên.

 

 

 • Thu nhập hợp pháp và thu nhập bất hợp pháp.

 

 

 • Thu nhập thực tế đã phát sinh và thu nhập tiềm năng.

 

 

 • Thu nhập nhà nước có thể kiểm soát và thu nhập mà nhà nước chưa thể kiểm soát được.

 

 

 • Thu nhập của tổ chức và thu nhập của cá nhân.

 

 

 • Thu nhập phát sinh trong nước và thu nhập phát sinh ở nước ngoài.

 

 

+ …

 

 

Ø Chính vì tính chất đa dạng và phức tạp của thu nhập mà dưới góc độ pháp lý, pháp luật xác định thu nhập chịu thuế là những khoản thu nhập hợp pháp, đã thực tế phát sinh, có tính phổ biến và nằm trong giới hạn nhà nước có thể kiểm soát được

 

 1. Căn cứ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

Theo quy định tại Điều 3 về thu nhập chịu thuế thì có thể xác định đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản thu nhập hợp pháp của doanh nghiệp gồm 2 nhóm:

 

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức kinh

 

doanh.

 

 

Page 27

 

Thu nhập khác của các tổ chức kinh doanh: bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

 

Đối chiếu với quy định về người nộp thuế, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 xác định thu nhập chịu thuế dựa trên cả 2 mối quan hệ: mối quan hệ quốc tịch (nhà nước và công dân) và mối quan hệ lãnh thổ (nhà nước và chủ quyền lãnh thổ quốc gia). Xem thêm khoản 2 điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghệp.

 

 1. Căn cứ xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế TNCN

 

 

Với quan điểm mới yêu cầu cần tạo ra sự bình đẳng giữa các cá nhân trong việc nộp thuế thu nhập cá nhân, phù hợp với thông lệ quốc tế. Luật thuế thu nhập cá nhân không còn xác

 

định thu nhập dựa vào nguồn gốc thu nhập nữa mà xác định: thu nhập chịu thuế là tất cả các khoản thu nhập hợp pháp của cá nhân (Điều 3 Luật TNCN). Với cách quy định như vậy đồng nghĩa với việc xác định đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân là tất cả các khoản thu nhập tính từ đồng thu nhập đầu tiên.

 

1.Thu nhập từ kinh doanh.

 

 

 1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công,

 

 

3.Thu nhập từ đầu tư vốn,

 

 

4.Thu nhập từ chuyển nhượng vốn,

 

 

5.Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản,

 

Page 28

 

6.Thu nhập từ trúng thưởng,

 

 

7.Thu nhập từ bản quyền,

 

 

8.Thu nhập từ nhượng quyền thương mại:

 

 

9.Thu nhập từ nhận thừa kế

 

 

10.Thu nhập từ nhận quà tặng

 

 

 • So sánh- t ko biết làm, t chỉ tìm được điểm mới thôi

 

 

 • Điểm mới về thu nhập chịu thuế theo Luật TNDN 2008

 

Luật TNDN 2003 quy định thu nhập chịu thuế là phù hợp với thực tiễn tại thời điểm ban hành nhưng trước diễn biến thực tế của đời sống xã hội thì một số quy định không còn phù hợp, cần phải sửa đổi như sau:

 

– Về thu nhập chịu thuế từ thu nhập chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất: Luật TNDN 2003 quy định thu nhập chịu thuế từ thu nhập chuyển quyền sử dụng đất ngoài việc nộp thuế theo thuế suất 25% còn phải nộp thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần từ 0% đến

 

25% theo tỷ suất thu nhập còn lại trên chi phí. Là do: trước đây, các doanh nghiệp được giao đất để kinh doanh nhà, cơ sở hạ tầng theo giá thấp nhưng giá bán nhà, cơ sở hạ tầng cùng với việc chuyển quyền sử dụng đất theo giá thị trường nên có lợi nhuận siêu ngạch , việc nộp thuế như vậy là hợp lý. Nhưng từ năm 2005, khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực, các trường hợp được giao đất để kinh doanh bất động sản phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án, nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo giá đất sát giá thị trường, đồng thời nghiêm cấm việc phân lô, bán nền, chuyển nhượng đất thô để xây nhà ở nên doanh nghiệp không còn lợi nhuận siêu ngạch từ chuyển quyền sử dụng đất. Mặt khác, hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm cả việc bán nhà, tài sản gắn với việc chuyển quyền sử dụng đất nên khó có thể xác định riêng thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất với thu nhập từ bán tài sản trên

 

đất. Vì vậy, để phù hợp với thực tế, Luật TNDN 2008 bỏ quy định thu bổ sung đối với chuyển quyền sử dụng đất mà áp dụng chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất

 

Page 29

 

động sản (bao gồm cả chuyển nhượng đất và tài sản trên đất). Tuy nhiên , doanh nghiệp phải kê khai riêng thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản để nộp thuế theo thuế suất chung

(25%); nhưng nếu doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư thì khoản thu nhập này không

 

được ưu đãi thuế và nếu có lỗ thì chỉ được bù trừ với lãi từ hoạt động này trong 5 năm tiếp theo mà không được bù trừ với lãi từ các hoạt động kinh doanh khác.

 

 

 

 1. DN tư nhân, hộ kinh doanh, tổ hợp tác có là đối tượng nộp thuế TNDN không ?

 

 

– Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là mọi tổ chức và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Như vậy, dưới góc độ lý luận, để thu nhập được coi là thu nhập chịu thuế phải thỏa mãn 2 điều kiện:

 

 • Có hành vi kinh doanh phát sinh trên thực tế không phân biệt tư cách chủ thể là doanh nghiệp hay là các tổ chức khác, có đăng ký kinh doanh hay không có đăng ký kinh doanh (đăng ký dưới các hình thức khác theo Luật các tổ chứ tín dụng, Luật Luật sư, Luật Đầu tư…)

 

 • Có thu nhập thực tế hợp pháp phát sinh trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên và các khoản thu nhập khác.

 

 • Thứ 2, căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế TNDN và điểm a, d và đ khoản Điều 2 Nghị định 124/2008/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN về người nộp thuế

 

những tổ chức, doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh) chỉ cần có hoạt động sản xuất kinh doanh và có thu nhập chịu thuế theo Điều 3 của Nghị định

 

124 thì đều phải nộp thuế TNDN. (note: khi đó, DNTN đã nộp thuế TNDN thì chủ sở hữu

 

DNTN không phải nộp thuế TNCN cho phần thu nhập từ doanh nghiệp)

 

 

KL: DNTN , hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ hợp có là đối tượng nộp thuế TNDN khi có hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thu nhập chịu thuế.

 

Page 30

 

 1. Xác định các khoản chi phí không hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN ? Tại sao lại quy định như vây ?( có mà là các khoản chi ko được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ấy chứ- k2 đ 9)

căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN và được Hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 điều 9 Nghị định 124/2008/ NĐ-CP về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm 14 khoản:

 

 • Khoản chi khống đáp ứng đủ các điều kiện quy định, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường;
 • Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;

 

 • Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;

 

 • phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú

 

tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định;

 

 • Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng;

 

 • Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho;
 • Phần chi trả tiền lãi vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín

 

dụng, hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 1 50% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt

 

Nam công bố tại thời điểm vay;

 

 • Trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật;

 

 • Khoản trích rước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật;

 

 • Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các

 

khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có

 

hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;

 

 • Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;

 

 • Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp

 

khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;

 

– Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan

 

Page 31

 

báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi

được thành lập Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra; – Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật.

 

 • Híp m thù t hay sao? Toàn những câu t chả tìm được ở đâu cả, anh chém bừaL

 

 

Cơ sở để pháp luật quy định như trên là xuất phát từ nguyên nhân:

 

 

Mặc dù khoản 1 Điều 9 đã đưa ra các tiêu chí để xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, thực thế hiện nay thì 2 tiêu chí là:

 

 • khoản chi thực tế phát sinh có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

 

 

 • khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo qiuy định của pháp luật

 

 

Là 2 tiêu chí đúng đắn nhưng cũng rất dễ để các doanh nghiệp dựa vào đó để có các doanh nghiệp thực hiện hành vi gian lận thuế (vì trên thực tế các doanh nghiệp ma ở VN vẫn tồn tại rất nhiều cùng với đó thị trường mua bán, hợp thức hóa hóa đơn ma cũng phát triển rất rầm rộ). Vì vậy, để hạn chế tình trạng đó thì pháp luật đã quy những khoản chi không nhằm vào mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ và các khoản chi vượt quá mức mà pháp luật cho phép thì sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

 

 

 

4.Phân biệt khái niệm “thu nhập chịu thuế” và “thu nhập tính thuế” trong Luật thuế TNDN ?

 

Cần lưu ý gì khi xác định nội hàm của 2 khái niệm này ?

 

 

– khái niệm (t nghĩ chỉ có 2 tiêu chí là k/n và công thức tính thôi- vì chủ thể giống nhau)

 

 

Page 32

 

+ Theo quy định tại khoản 1 điều 7 Luật TNDN thì: Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

 

Như vậy công thức: thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế – thu nhập được miễn thuế

 

các khoản lỗ được chuyển từ năm trước

 

 

:+ theo quy định tại Khoản 2 điều 7 Luật TNDN thì: Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ

 

các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu

 

nhập nhận được ở ngoài Việt Nam. Chi phí hợp Thu nhập khác, kể cả thu
Thu nhập chịu Doanh thu
nhập nhận được ở ngoài
Như vậy: thuế = lý được trừ +
Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • các lưu ý cần chú ý khi xác định nội hàm của khái niệm:

 

 

 • ở khái niệm thu nhập tính thuế:

 

 

Kỳ tính thuế: được quy định tại Điều 5 của Luật TNDN và Theo Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN thì:

 

Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh

 

Page 33

 

nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

 

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

 

+ ở khái niệm thu nhập chịu thuế cần lưu ý xác định thế nào là doanh thu:

 

 

Doanh thu theo điều 8 luật TNDN: Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng.

 

Quy định này có một số vấn đề đáng lưu ý:

 

 

 • Doanh thu không chỉ là tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ mà còn bao gồm cả tiền có được do nhà nước trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

 

 • Doanh thu được xác định tại thời điểm có căn cứ làm phát sinh mà không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Bởi vì:

 

 • Việc thu được tiền hay chưa không phải là trách nhiệm của nhà nước mà là trách nhiệm của cơ sở kinh doanh.

 

 

 

 

Page 34

 

+ Quy định này nhằm hạn chế các cơ sở kinh doanh cấu kết với nhau nhằm kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước để chiếm dụng ngân sách nhà nước.

 

Lưu ý: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯỞNG:

 

 

1 Điều kiện để xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN ? So sánh với cách quy định của Luật thuế TNDN năm 2003 ?

 

điều kiện xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp: Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều 9 LTTTDN( quá dài không thể đưa ra đây) thì doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

 

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

 

 

Đối với các trường hợp: mua hàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra, mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ

 

Page 35

 

dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

 

So sánh với các quy định tại LTTTDN 2003

 

 

Trong vấn đề xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp thì ta có thể nhận thấy một điều: quy định tại LTTTDN 2003 (k1 đ9) mang tính liệt kê không có sự bao quát như vậy rõ ràng khi áp dụng sẽ làm thiệt cho doanh nghiệp bởi có những chi phí nằm ngoài quy định đó nhưng lại rất hợp lý có giấy tờ hợp pháp nhưng pháp luật lại không cho phép họ trừ. Vô hình chung pháp luật đã tước đi của doanh nghiệp cái quyền được hưởng lợi chính đáng của mình. Còn đối với quy định tại LTTTDN 2008 (cũng tại k1đ9) thì lại rất gọn nhẹ không hề cồng kềnh mà lại hiệu quả điều luật không chỉ rõ những khoản chi nào sẽ được trừ mà chỉ nêu một cách tổng quát mà lại dẽ dàng thực hiện chỉ cần doanh nghiệp đưa ra các giấy tờ hợp pháp là có thể được trừ khi tính thuế thu nhập, quy định này đem lại sự thuận lợi cho cả phía doanh nghiệp và phía nhà nước, doanh nghiệp thì không cần phải xem xem cái khoản chi của mình có trong “danh mục” được trừ hay không mà chỉ xem xét rằng các khoản chi của mình là có phù hợp hay không và có các giấy tờ hợp pháp hay không là được. Còn về phía nha nước thì cũng không cần phải đối chiếu các khoản chi để trừ có hợp lý hay không mà chỉ cần doanh nghiệp đưa ra các giấy tờ hợp pháp cho các khoản chi là có thể tiến hành việc trừ chi phí hợp lý khi tính TTNDN.

 

 

 

 

 1. Giảm trừ gia cảnh là gì? Điều kiện, nguyên tắc, tỷ lệ giảm trừ trong từng trường hợp cụ thể? Những vấn đề pháp lý phát sinh từ những quy định này?

 

Page 36

 

Giảm trừ gia cảnh (đ19 LTTTCN 2007): Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

 

Điều kiện: đối với những người phụ thuộc:

 

 

Con dưới 18 tuổi;

 

 

Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động;

 

 

Con đang theo học tại các trường: đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt 500.000 đồng

 

Người ngoài độ tuổi lao động hoặc người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 đồng, bao gồm:

 

 • Vợ hoặc chồng của người nộp thuế;

 

 

 • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế;

 

 

 • Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

 

 

Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.

 

Người nộp thuế phải tự kê khai số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ hợp pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai.

 

Nguyên tắc: việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế. (k2 đ19 LTTTCN). Trường hợp các đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì phải tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế

 

Page 37

 

(k2 đ12 NĐ 100/2008 quy định chi tiết thi hành LTTNCN). Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó. Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này (mục 3.1 thông tư 84/2008

 

BTC).

 

 

Tỷ lệ giảm trừ trong từng trường hợp cụ thể: điểm a,b khoản 1 điều 19 LTTNCN, điểm a,b khoản 1 điều 12 NĐ100/2008, thông tư 84/2008/ BTC hướng dẫn nghị định 100/2008

 

Đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng, 48 triệu đồng/năm. Mức 4 triệu đồng/tháng là mức tính bình quân cho cả năm, không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng.

 

Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

 

 1. Trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có thu nhập, thì doanh nghiệp đó có là đối tượng nộp thuế TNDN không? Điều này có khác biệt gì so với một cá nhân không có thu nhập?

 

Tất cả những người theo quy định tại điều 2 LTTNDN thì đều là những người nộp thuế (hay đối tượng nộp thuế) và vấn đề lãi hay lỗ trong việc kinh doanh ảnh hưởng đến đối tượng chịu thuế. Như vậy ta có thể khẳng định doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có thu nhập, thì doanh nghiệp đó vẫn là đối tượng nộp thuế TNDN. Tại sao LTTNDN lại quy định như vậy rõ ràng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì làm gì có thu nhập mà đánh thuế. Dụng ý của luật là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh sản xuất để phục hồi bởi theo đ16 LTTNDN thì doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau và số lỗ này sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Chính quy định này đã giúp nhiều doanh nghiệp phục hồi lại được công việc của mình.

 

 

Page 38

 

Sự khác biệt ở đây có thể nhận thấy rằng cho dù doanh nghiệp có làm ăn thua lỗ không tạo ra thu nhập thì cũng vẫn cứ là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, còn nếu cá nhân mà không có thu nhập thấp và đặc biệt là không có thu nhập thì sẽ không là đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 39

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply

Your email address will not be published.