Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh kèm đáp án

kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật họcĐề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề THI môn tư tưởng hồ chí minh

Phần I. Chọn phương án trả lời đúng

1. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
a. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.
b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.
c. Giá trị truyền thống dân tộc.
Đáp án: c
2. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
a. Tinh hoa văn hoá nhân loại.
b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.
c. Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng.
Đáp án: a.
3. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
a. Tư tưởng của văn hoá phương Đông.
b. Tư tưởng của văn hoá phương Tây.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin.
Đáp án: c.
4. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa trên:
a. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.
b. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên Chúa Giáo.
c. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.
Đáp án: a.
5. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
b. Những mặt tích cực của Nho Giáo
c. Tư tưởng vị tha của Phật giáo
Đáp án : a.
6. Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
b. Những mặt tích cực của Nho giáo.
c. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam .
Đáp án: b.
7. Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ.
b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
c. Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh.
Đáp án: a.
8. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi của Nguyễn ái Quốc được tính từ:
a. Trước năm 1911.
b. Năm 1911 đến năm 1920.
c. Năm 1921 đến năm 1930.
Đáp án: a.
9. Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ:
a. Năm 1890 đến năm 1911.
b. Năm 1911 đến năm 1920.
c. Năm 1921 đến năm 1930.
Đáp án: b.
10. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ:
a. Năm 1911 đến năm 1920.
b. Năm 1921 đến năm 1930.
c. Năm 1930 đến năm 1941.
Đáp án: b.
11. Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam được tính từ:
a. Năm 1911 đến năm 1920.
b. Năm 1921 đến năm 1930.
c. Năm 1930 đến năm 1945.
Đáp án: c.
12. Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ:
a. Năm 1921 đến năm 1930.
b. Năm 1930 đến năm 1941.
c. Năm 1945 đến năm 1969.
Đáp án: c.
13. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại cách mạng vô sản là vấn đề:
a. Dân tộc nói chung.
b. Dân tộc học.
c. Dân tộc thuộc địa.
Đáp án: c.
14. Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa khỏi sự áp bức, thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập và đưa đất nước phát triển theo xu thế của thời đại.
b. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
c. Bình đẳng dân tộc.
Đáp án: a.
15. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là:
a. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
b. Đòi quyền độc lập dân tộc.
c. Đòi quyền tự trị của dân tộc.
Đáp án: a.
16. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là:
a. Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân.
b. Đòi quyền độc lập dân tộc.
c. Đòi quyền tự trị của dân tộc.
Đáp án: a.
17. Nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm tám điểm do Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) đề cập đến vấn đề:
a. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
b. Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
18. Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự do là:
a. Quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc.
b. Quyền bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
c. Quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
Đáp án: c.
19. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn:
a. Dân tộc với giai cấp.
b. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
c. Chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế.
d. Cả a, b, c.
Đáp án: c.
20. Hồ Chí Minh là người đấu tranh đòi quyền độc lập cho:
a. Dân tộc Việt Nam .
b. Các dân tộc thuộc địa ở phương Đông.
c. Dân tộc Việt Nam và tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Đáp án: c.
21. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
a. Đi theo con đường của của các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam.
b. Đi theo con đường của cách mạng Pháp, Mỹ.
c. Đi theo con đường của cách mạng vô sản.
Đáp án: c.
22. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
a. Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo.
b. Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
c. Có một cá nhân xuất sắc lãnh đạo.
Đáp án: b.
23. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:
a. Giai cấp công nhân.
b. Giai cấp công nhân và nông dân
c. Toàn dân, trên cơ sở liên minh công-nông.
Đáp án: c.
24. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải:
a. Tiến hành chủ động và sáng tạo.
b. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác.
c. Dựa vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
Đáp án: a.
25. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải:
a. Thực hiện bằng con đường bạo lực.
b. Kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.
c. Thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.
Đáp án: c.
26. Bạo lực cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đấu tranh chính trị.
b. Đấu tranh vũ trang.
c. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
Đáp án : c.
27. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hàng đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt Nam là :
a. Giải phóng dân tộc.
b. Giải phóng giai cấp.
c. Giải phóng con người.
Đáp án: a.
28. Thực chất của giải phóng giai cấp theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột với tính cách là giai cấp thống trị xã hội.
b. Tiêu diệt cá nhân những con người thuộc các giai cấp bóc lột.
c. Cả a & b.
Đáp án: a.
29. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng con người trước hết là :
a. Giải phóng quần chúng lao động.
b. Giải phóng giai cấp công nhân.
c. Giải phóng giai cấp nông dân.
Đáp án: a.
30. Giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân.
b. Giải phóng con người với tư cách là cả loài người.
c. Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân và Giải phóng con người với tư cách là cả loài người.
Đáp án: c.
31. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất là:
a. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc.
b. Giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập.
c. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Đáp án: c.
32. Các loại kẻ thù cần phải đánh đổ trong quá trình giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đế quốc, thực dân và tay sai của chúng.
b. Nghèo nàn dốt nát, lạc hậu và chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
33. Các lực lượng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đảng cộng sản.
b. Khối đại đoàn kết dân tộc, đòan kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công-nông-trí thức.
c. Các lực lượng cách mạng thế giới.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
34. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
b. Giải phóng dân tộc.
c. Giải phóng giai cấp.
Đáp án: a.
35. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Độc lập dân tộc.
b. Chủ nghĩa xã hội.
c. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đáp án: c.
36. Mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Giải phóng dân tộc.
b. Giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
37. Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ:
a. Quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin.
b. Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hoá dân tộc
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
38. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ:
a. Do giai cấp công nhân làm chủ.
b. Do giai cấp nông dân làm chủ.
c. Do nhân dân làm chủ.
Đáp án: c.
39. Theo Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở:
a. Nền nông nghiệp hiện đại.
b. Nền công nghiệp hiện đại.
c. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
Đáp án: c.
40. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại hình thức:
a. Sở hữu của nhà nước và sở hữu của hợp tác xã
b. Sở hữu của người lao động riêng lẻ và sở hữu của nhà tư bản
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
41. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế phải đảm bảo cho nó phát triển ưu tiên là:
a. Kinh tế hợp tác xã.
b. Kinh tế tư bản tư nhân.
c. Kinh tế quốc doanh.
Đáp án: c.
42. Theo Hồ Chí Minh muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có:
a. Cơ sở vật chất vững chắc.
b. Con người năng động, sáng tạo.
c. Con người xã hội chủ nghĩa.
Đáp án: c.
43. Theo Hồ Chí Minh động lực quan trọng và bao trùm nhất là:
a. Vốn.
b. Tài nguyên thiên nhiên.
c. Con người.
Đáp án: c.
44. Để phát huy động lực con người, theo Hồ Chí Minh cần phải:
a. Phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc.
b. Phát huy sức mạnh của cá nhân con người.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
45. Theo Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu để phát triển đất nước là:
a. Sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc.
b. Sức mạnh của cá nhân con người
c. Sức mạnh thời đại.
Đáp án: a.
46. Để phát huy sức mạnh của cá nhân người lao động, theo Hồ Chí Minh cần phải:
a. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người.
b. Tác động vào các động lực chính trị-tinh thần.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
47. Muốn phát huy động lực của chủ nghĩa xã hội, theo Hồ Chí Minh cần phải chống:
a. Chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, quan liêu.
b. Chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật, chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
48. Để đi lên chủ nghĩa xã hội, theo Hồ Chí Minh, nước ta phải trải qua:
a. Phương thức quá độ trực tiếp (từ chủ nghĩa tư bản phát triển lên chủ nghĩa xã hội).
b. Phương thức quá độ gián tiếp (từ một nước tiền tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội).
c. Cả a & b.
Đáp án: b.
49. Theo Hồ Chí Minh, đặc điểm cơ bản nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ là:
a. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
b. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
c. Cả a & b.
Đáp án: a.
50. Căn cứ vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, theo Hồ Chí Minh, độ dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
a. 15 năm.
b. 20 năm.
c. Lâu dài.
Đáp án: c.
51. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ ở nước ta là phải:
a. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
b. Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
52. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ, theo Hồ Chí Minh phải:
a. Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò quản lý của nhà nước.
b. Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị-xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
53. Theo Hồ Chí Minh, về bước đi trong thời kỳ quá độ, chúng ta phải:
a. Trải qua nhiều bước.
b. Làm thật mau và rầm rộ
c. Cả a & b.
Đáp án: a.
54. Theo Hồ Chí Minh, về bước đi trong thời kỳ quá độ, chúng ta phải:
a. Theo bước đi của các nước xã hội chủ nghĩa.
b. Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi phù hợp
c. Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi phù hợp, đi bước nào vững chắc bước ấy.
Đáp án: c.
55. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để xác định bước đi và tìm cách làm của chủ nghĩa xã hội phù hợp với Việt Nam cần phải:
a. Quán triệt các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng chế độ mới, có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước an hem.
b. Xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
56. Theo Hồ Chí Minh, cách làm của chủ nghĩa xã hội là:
a. Đem của dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân.
b. Nhà nước phải ban phát từ trên xuống.
c. Phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.
Đáp án: a.
57. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản được hình thành trên cơ sở:
a. Lý luận.
b. Thực tiễn.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
58. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi là:
a. Đoàn kết dân tộc .
b. Đoàn kết giai cấp.
c. Phải có Đảng cộng sản.
Đáp án: c.
59. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.
b. Phong trào công nhân với phong trào yêu nước.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Đáp án: c.
60. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của:
a. Giai cấp công nhân .
b. Nhân dân lao động.
c. Giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Đáp án: c.
61. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng phải dựa trên:
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin.
b. Nguyên tắc tập trung dân chủ.
c. Nguyên tắc phê bình và tự phê bình.
Đáp án: a.
62. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh hình thành trên cơ sở:
a. Từ truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam.
b. Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc, về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.
c. Từ tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
63. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc gồm:
a. 3 luận điểm.
b. 4 luận điểm.
c. 5 luận điểm.
d. 6 luận điểm.
Đáp án: b.
64. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc:
a. Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược.
b. Là vấn đề quyết định thành công của cách mạng.
c. Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
65. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc:
a. Là mục tiêu của cách mạng.
b. Là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
c. Là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
Đáp án: c.
66. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:
a. Đoàn kết công-nông.
b. Đoàn kết công-nông-lao động trí óc.
c. Đại đoàn kết toàn dân.
d. Đoàn kết công-nông và các tầng lớp xã hội khác.
Đáp án: c.
67. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là:
a. Liên minh công-nông
b. Liên minh công-nông, lao động trí óc.
c. Liên minh công-nông và các tầng lớp lao động khác.
d. Liên minh công-nông và các lực lượng yêu nước khác.
Đáp án: b.
68. Trong Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng Cộng sản là:
a. Thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất.
b. Lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất.
c. Vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất.
d. Đại biểu của giai cấp công nhân trong Mặt trận dân tộc thống nhất.
Đáp án: c.
69. Sức mạnh dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm:
a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
b. Văn hoá truyền thống Việt Nam.
c. Tinh thần đoàn kết, ý thức đấu tranh cho độc lập, tự do.
d. ý thức tự lực, tự cường.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
70. Sức mạnh dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm:
a. Sức mạnh liên minh chiến đấu giữa lao động ở các thuộc địa và lao động thuộc địa với vô sản chính quốc.
b. Sức mạnh của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản và Đảng Cộng sản.
c. Sức mạnh của 3 dòng thác cách mạng và tiến bộ khoa học công nghệ.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
71. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thể hiện trong:
a. 3 luận điểm.
b. 4 luận điểm.
c. 5 luận điểm.
d. 6 luận điểm.
Đáp án: b.
72. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản thể hiện trong:
a. 4 luận điểm.
b. 5 luận điểm.
c. 6 luận điểm.
d. 7 luận điểm.
Đáp án: d.
73. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi là:
a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
b. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.
c. Xác định mục đích của Đảng.
d. Xác định nhiệm vụ của Đảng.
Đáp án: b.
74. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
a. Chủ nghĩa Mác với phong trào cách mạng Việt Nam.
b. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào yêu nước Việt Nam.
d. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Đáp án: d.
75. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm:
a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng.
b. Xác định bản chất giai cấp của Đảng.
c. Xác định chức năng của Đảng.
d. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.
Đáp án: b.
76. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước là:
a. Xác định nhiệm vụ của Đảng.
b. Xác định bản chất của Đảng.
c. Xác định nguồn gốc ra đời của Đảng.
d. Xác định năng lực của Đảng.
Đáp án: c.
77. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở:
a. Số lượng Đảng viên trong Đảng.
b. Trình độ Đảng viên trong Đảng.
c. Nền tảng lý luận, mục tiêu, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
78. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm cốt” nghĩa là:
a. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng.
b. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm chủ trương, đường lối.
c. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm học thuyết của Đảng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: a.
79. Nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Tập trung dân chủ.
b. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
c. Tự phê bình và phê bình.
d. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.
e. Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
f. Cả a, b, c, d & e.
Đáp án: f.
80. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo:
a. 3 nguyên tắc.
b. 4 nguyên tắc.
c. 5 nguyên tắc.
d. 6 nguyên tắc.
Đáp án: c.
81. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải chăm lo mối quan hệ giữa Đảng với dân là nhằm:
a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng.
b. Xác định phương thức cầm quyền của Đảng.
c. Xác định năng lực cầm quyền của Đảng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
82. Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là:
a. Mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.
b. Mọi công việc của nhà nước do dân quyết định.
c. Đại biểu của nhà nước do dân bầu ra.
d. Cả a & b.
Đáp án: a.
83. Nhà nước do dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
a. Đại biểu của nhà nước do dân lựa chọn.
b. Dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động.
c. Dân có quyền kiểm soát, giám sát, bãi miễn nếu đại biểu không làm tròn sự uỷ thác của dân.
d. Nhà nước phải liên hệ chặt chẽ với dân.
e. Cả a, b, c &d.
Đáp án: e.
84. Nhà nước vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Phục vụ vì lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
b. Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều xuất phát từ lợi ích của dân.
c. Nhà nước trong sạch, không có bất cứ một đặc quyền, đặc lợi nào.
d. Dân là chủ, chính phủ là đầy tớ.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
85. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước ta mang bản chất:
a. Giai cấp công-nông.
b. Giai cấp công nhân.
c. Giai cấp nông dân.
d. Cả a, b, c & d.
Đáp án: d.
86. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta quyết định ở chỗ:
a. Nhà nước ta do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
b. Nhà nước ta định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.
c. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước ta là nguyên tắc tập trung dân chủ.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
87. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta thống nhất với tính nhân dân và tính dân tộc ở chỗ:
a. Nhà nước ta ra đời là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, với sự hy sinh xương máu của nhiều thế hệ cách mạng.
b. Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm nền tảng.
c. Nhà nước ta đứng ra đảm nhiệm nhiệm vụ lịch sử, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
88. Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là:
a. Một nhà nước hợp hiến.
b. Một nhà nước quản lý đất nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống.
c. Một nhà nước có đội ngũ cán bộ, công chức có đủ đức, tài.
d. Cả a, b, c & d.
Đáp án: d.
89. Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là:
a. Một nhà nước hợp hiến.
b. Một nhà nước thống nhất, có chủ quyền quốc gia.
c. Một nhà nước của dân, do dân, vì dân.
d. Một nhà nước không có tiêu cực, không có đặc quyền đặc lợi.
Đáp án: a.
90. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ:
a. Truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam.
b. Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hoá nhân loại.
c. Tư tưởng đạo đức và những tấm gương đạo đức của Mác, Ăngghen, Lênin
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
91. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò:
a. Là nền tảng lý luận của người cách mạng.
b. Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng.
c. Là định hướng lý tưởng của người cách mạng.
d. Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng.
Đáp án: b.
92. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người Việt Nam trong thời đại mới phải có:
a. 3 phẩm chất cơ bản
b. 4 phẩm chất cơ bản.
c. 5 phẩm chất cơ bản.
d. 6 phẩm chất cơ bản.
Đáp án: b.
93. Phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Trung với nước, hiếu với dân.
b. Yêu thương con người.
c. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
d. Có tinh thần quốc tế trong sáng.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
94. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm:
a. 2 nguyên tắc.
b. 3 nguyên tắc.
c. 4 nguyên tắc.
d. 5 nguyên tắc.
Đáp án: b.
95. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải:
a. Nói đi đôi với làm.
b. Xây đi đôi với chống.
c. Tu dưỡng đạo đức suốt đời.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
96. Con người theo quan niệm của Hồ Chí Minh là:
a. Động lực của cách mạng.
b. Vốn quý của cách mạng.
c. Vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng.
d. Vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng.
Đáp án: c.
97. Khái niệm con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh để chỉ:
a. Một con người cụ thể.
b. Một cộng đồng người.
c. Con người cụ thể gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
98. Định nghĩa về văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra:
a. Nguồn gốc của văn hoá.
b. Mục tiêu của văn hoá.
c. Các bộ phận hợp thành văn hoá.
d. Chức năng của văn hoá.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
99. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hoá có chức năng:
a. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người.
b. Nâng cao dân trí.
c. Bồi dưỡng những phẩm chính tốt đẹp, những phong cách, lối sống lành mạnh, luôn hướng con người vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ, không ngừng hoàn thiện bản thân mình.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
100. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hoá có:
a. 2 lĩnh vực chính.
b. 3 lĩnh vực chính.
c. 4 lĩnh vực chính.
d. 5 lĩnh vực chính.
Đáp án: b.
101. Theo Hồ Chí Minh, lĩnh vực chính của văn hoá là:
a. Văn hoá giáo dục.
b. Văn hoá văn nghệ.
c. Văn hoá đời sống.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
102. Luận điểm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
a. Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
b. Bài nói chuyện tại Hội nghị mở rộng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
c. Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II.
Đáp án: a.
103. Luận điểm “Lao động tất cả các nước đoàn kết lại” là của:
a. C. Mác
b. Ph. Ăngghen
c. V.I.Lênin
d. Hồ Chí Minh.
Đáp án: d.
104. Khẩu hiệu chiến lược: “Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại” là của:
a. Các Mác.
b. Ph. ĂngGhen
c. V.I.Lênin.
d. Hồ Chí Minh.
Đáp án: c.
105. Lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Công nhân
b. Công nhân, nông dân
c. Học trò, nhà buôn
d. Công nhân, nông dân, lao động trí óc.
Đáp án: d.
106. Luận điểm “Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân anh em” là của:
a. Các Mác
b. Ph. ĂngGhen
c. V. I. Lênin.
d. Hồ Chí Minh.
Đáp án: d.
107. Luận điểm “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
a. Bản án chế độ thực dân Pháp.
b. Đường cách mệnh.
c. Báo Người cùng khổ.
Đáp án: c.
108. Luận điểm “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
a. Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ.
b. Đường cách mệnh.
c. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Đáp án: a.
109. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt:
a. Chính trị
b. Tư tưởng
c. Tổ chức
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
110. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền từ năm:
a. 1930
b. 1931
b. 1945
c. 1975
Đáp án: b.
111. Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào là của Hồ Chí Minh:
a. Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại.
b. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại.
c. Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại.
d. Lao động tất cả các nước đoàn kết lại.
Đáp án: d.
112. Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào thể hiện tư tưởng dựa vào sức mình là chính:
a. Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em.
b. Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.
c. Cả a, b.
Đáp án: c.

Phần II. Điền vào chỗ trống những đoạn, từ thích hợp

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh… (1) cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta …(2) thắng lợi, là… (3) tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.
Đáp án: 1: soi đường; 2: giành; 3: tài sản.
2. … (1) cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là…(2) gắn liền với…(3)
Đáp án. 1: Nội dung ; 2: độc lập dân tộc; 3: chủ nghĩa xã hội.
3. Năm 1919, Nguyễn ái Quốc nhân danh những người Việt Nam yêu nước gửi tới Hội nghị Vécxây bản…(1), đòi… (2) tự do, dân chủ …(3) cho Việt Nam.
Đáp án. 1: Yêu sách của nhân dân An Nam; 2: các quyền; 3: tối thiểu.
4. Tháng 7/1920, Nguyễn ái Quốc đã đọc…(1) của Lênin, Người đã… (2) con đường chân chính cho … (3) cứu nước và giải phóng dân tộc.
Đáp án. 1: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa; 2: tìm thấy; 3: sự nghiệp.
5. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ trước năm 1911 là giai đoạn hình thành… (1), … (2) của Nguyễn ái Quốc.
Đáp án. 1: tư tưởng yêu nước; 2 : thương nòi.
6. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1911-1920 là giai đoạn…(1) con đường… (2) và….(3).
Đáp án. 1: tìm tòi; 2: cứu nước ; 3 : giải phóng dân tộc.
7. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1921-1930 là giai đoạn… (1) cơ bản… (2) về… (3) Việt Nam.
Đáp án. 1: hình thành; 2: tư tưởng; 3: con đường cách mạng.
8. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1930-1945 là giai đoạn…(1), kiên trì … (2) quan điểm, nêu cao …(3) độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản.
Đáp án. 1: thử thách; 2: giữ vững; 3: tư tưởng.
9. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1945-1969 là … (1) tiếp tục … (2) mới về … (3) kháng chiến kiến quốc.
Đáp án. 1: giai đoạn; 2: phát triển; 3: tư tưởng.
10. Trong quá trình đổi mới phải kiên trì …(1) độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng… (2) và …(3).
Đáp án. 1: mục tiêu; 2; chủ nghĩa Mác-Lênin; 3: tư tưởng Hồ Chí Minh.
12. …(1) và (2) là cơ sở phương pháp luận khoa học để nghiên cứu, học tập, vận dụng và … (3) tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đáp án. 1: chủ nghĩa duy vật biện chứng; 2: duy vật lịch sử; 3: phát triển.
13. Vấn đề dân tộc thuộc địa theo tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là vấn đề…(1) của các dân tộc thuộc địa nhằm …(2) sự thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc…(3).
Đáp án. 1: đấu tranh giải phóng; 2: thủ tiêu; 3: độc lập.
14. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam chủ yếu đề cập đến 2 nội dung cơ bản: Một là đòi …(1) về chế độ pháp lý cho người bản xứ Đông Dương. Hai là đòi …(2) tối thiểu … (3) nhân dân.
Đáp án. 1: quyền bình đẳng; 2: các quyền tự do dân chủ; 3: cho.
15. Năm 1930, trong Chánh cương, Sách lược vắn tắt, Hồ Chí Minh xác định cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: làm…(1) cách mạng và ..(2) cách mạng để đi tới… (3).
Đáp án. 1: tư sản dân quyền; 2: thổ địa; 3: xã hội cộng sản.
16. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc …(1) được tiến hành…(2) và có khả năng…(3) trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
Đáp án. 1: cần ; 2: chủ động, sáng tạo; 3: giành thắng lợi.
17. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường …(1), kết hợp …(2) của quần chúng với ….(3) nhân dân.
Đáp án: 1: Bạo lực; 2: lực lượng chính trị; 3: lực lượng vũ trang.
18. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng thuộc địa…(1) phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà có thể… (2) thắng lợi trước.
Đáp án. 1: không những không; 2: giành.
19. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa đế quốc là một con đỉa hai vòi, một vòi …(1) vào chính quốc, một vòi …(2) vào thuộc địa. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc phải…(3) cắt cả hai vòi của nó đi.
Đáp án. 1: bám; 2: bám; 3: đồng thời.
20. Độc lập dân tộc… (1) với chủ nghĩa xã hội là …(2) của cách mạng Việt Nam đồng thời cũng là …(3) của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đáp án. 1: gắn liền; 2: mục tiêu; 3: nội dung cốt lõi.
21. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội có nguồn gốc…(1) từ…(2), truyền thống nhân ái và …(3) Việt Nam.
Đáp án. 1: sâu xa; 2: chủ nghĩa yêu nước; tinh thần cộng đồng làng xã.
22. Chỉ có…(1) và…(2) mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới.
Đáp án. 1: chủ nghĩa xã hội; 2: chủ nghĩa cộng sản.
23. Chế độ …(1) mà chúng ta …(2) là chế độ do…(3) làm chủ.
Đáp án. 1: chính trị; 2: xây dựng; 3: nhân dân.
24. Nền kinh tế mà chúng ta …(1) là một nền kinh tế …(2) với…(3) và (4) hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến.
Đáp án. 1: xây dựng; 2: xã hội chủ nghĩa; 3: công nghiệp; 4: nông nghiệp.
25. Theo Hồ Chí Minh, để phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì văn hoá phải …(1) về nội dung và …(2) về hình thức.
Đáp án. 1: xã hội chủ nghĩa; 2: dân tộc.
33. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những…(1) xã hội chủ nghĩa. Nếu không có…(2) thiết tha với…(3) xã hội chủ nghĩa, thì không có chủ nghĩa xã hội được.
Đáp án. 1, 2: con người; 3: lý tưởng.
34. Trong công tác phân phối, lưu thông, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở hai điều kiện phải luôn luôn nhớ:
Không sợ…(1), chỉ sợ…(2)
Không sợ…(3), chỉ sợ …(4).
Đáp án. 1: thiếu; 2: không công bằng; 3: nghèo; 4: lòng dân không yên.
35. Hồ Chí Minh đã chỉ ra hai phương thức quá độ chủ yếu là: quá độ …(1) từ chủ nghĩa tư bản phát triển lên chủ nghĩa xã hội và quá độ…(2) từ nghèo nàn lạc hậu, tiến lên chủ nghĩa xã hội, qua chế độ… (3).
Đáp án: 1: trực tiếp; 2: gián tiếp; 3: dân chủ nhân dân.
36. Theo Hồ Chí Minh, khi miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì đặc điểm to nhất là từ một nước nông nghiệp…(1) tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội …(2) kinh qua giai đoạn … (3) tư bản chủ nghĩa.
Đáp án: 1: lạc hậu; 2: không phải; 3: phát triển.
37. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ là phải xây dựng nền tảng …(1) và ….(2) của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có… (3)… và …(4) hiện đại, có …(5) và…(6) tiên tiến.
Đáp án. 1: vật chất; 2: kỹ thuật; 3: công nghiệp; 4: nông nghiệp; 5: văn hoá; 6: khoa học.
38. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bước đi của thời kỳ quá độ ở Việt Nam là phải trải qua…(1), bước ngắn, bước dài tuỳ theo hoàn cảnh, nhưng chớ…(2) làm mau, …(3) rầm rộ. Đi bước nào vững chắc bước ấy, cứ tiến dần dần.
Đáp án. 1: nhiều bước; 2, 3: ham.
39. Cách mệnh trước hết phải có…(1), để trong thì…(2) và…(3) dân chúng, ngoài thì …(4) với dân tộc bị áp bức và giai cấp …(5) ở mọi nơi.
Đáp án. 1: đảng cách mệnh; 2: vận động; 3: tổ chức; 4: liên lạc; 5: vô sản.
40. Đảng Cộng sản Việt Nam là …(1) của giai cấp công nhân… (2), là … (3) của giai cấp công nhân.
Đáp án. 1: chính đảng; 2: Việt Nam; 3: đội tiền phong.
41. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp …(1) với …(2) và …(3).
Đáp án. 1: chủ nghĩa Mác-Lênin; 2: phong trào công nhân; 3: phong trào yêu nước.
42. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của …(1), đồng thời là Đảng của …(2) Việt Nam.
Đáp án. 1: giai cấp công nhân; 2: dân tộc.
43. Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những …(1) của …(2) kiểu mới của giai cấp…(3).
Đáp án. 1: nguyên tắc; 2: Đảng; 3: vô sản.
44. Tập trung dân chủ là …(1) cơ bản để xây dựng Đảng cộng sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của …(2), vừa phát huy sức mạnh của…(3).
Đáp án. 1: nguyên tắc; 2: mỗi người; 3: mọi người.
45. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết dân tộc phải được giác ngộ về …(1), phải được tổ chức thành….(2) và hoạt động theo…(3). Tổ chức thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc chính là…(4).
Đáp án. 1: mục tiêu; 2: một khối vững chắc; 3: một đường lối chính trị đúng đắn; 4: Mặt trận dân tộc thống nhất.
46. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là…(1) của Mặt trận dân tộc thống nhất, vừa là…(2) mặt trận, xây dựng…(3) dân tộc ngày càng vững chắc.
Đáp án. 1: thành viên; 2: lực lượng lãnh đạo; 3: khối đại đoàn kết.
47. Sức mạnh dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là sức mạnh của…(1) Việt Nam, của…(2) Việt Nam, của sức mạnh…(3) Việt Nam; ở…(4); ở ý thức…(5) cho độc lập tự do; ở ý thức…(6).
Đáp án. 1: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; 2: chủ nghĩa dân tộc chân chính; 3: văn hoá truyền thống; 4: tinh thần đoàn kết; 5: đấu tranh anh dũng; 6: tự lực, tự cường.
48. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải thường xuyên chăm lo củng cố…(1) giữa Đảng với dân. Đảng không phải ở…(2), cũng không phải ở…(3) mà ở…(4). Đảng phải lấy dân…(5). Đây cũng chính là nguồn gốc sức mạnh vô tận của Đảng.
Đáp án. 1: mối quan hệ máu thịt; 2: trên dân; 3: ngoài dân; 4: trong lòng dân; 5: làm gốc.
49. Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhà nước ta là Nhà nước…(1), Nhà nước…(2). “Chính quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là Nhà nước…(3). Nhà nước…(4); Cơ sở xã hội của Nhà nước là…(5) Nền tảng là…(6) dưới sự lãnh đạo của…(7).
Đáp án. 1: dân chủ; 2: của dân, do dân, vì dân; 3: dân chủ; 4: của dân, do dân, vì dân; 5: toàn dân tộc; 6: liên minh công, nông, lao động trí óc; 7: giai cấp công nhân.
50. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là nhà nước trong đó dân là…(1); dân là người có …(2) cao nhất, có…(3) quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước và dân tộc.
Đáp án. 1: chủ; 2: địa vị; 3: quyền.
51. Hồ Chí Minh coi đạo đức là…(1), là…(2) của người cách mạng. Đối với Hồ Chí Minh, đạo đức giống như…(3) của cây,…(4) của sông, của suối: “cũng giống như sông…(5) mới có nước, không có…(6) thì sông cạn. Cây phải…(7), không có…(  thì cây héo. Người cách mạng thì phải có…(9), không có…(10)…thì tài gỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
Đáp án. 1: cái gốc; 2: nền tảng; 3: gốc; 4: ngọn nguồn; 5: có nguồn; 6: nguồn; 7: có gốc; 8: gốc; 9: đạo đức; 10: đạo đức.
52. Quan điểm của Hồ Chí Minh: “phải có cái…(1) để đi đến cái…(2) và khi có cái…(3) thì cái…(4) đảm bảo cho người cách mạng giữ vững được chủ nghĩa mà mình đã giác ngộ, chấp nhận đi theo. Có cái…(5) nhưng phải có cái…(6), …(7) phải kết hợp. Đạo đức là…( , là…(9) mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đáp án. 1: đức; 2: trí; trí; 4: đức; 5: đức; 6: tài; 7: hồng, chuyên; 8: gốc; 9: vũ khí.
53. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là…(1) quý nhất, là…(2) quyết định thắng lợi của cách mạng. Con người vừa là…(3), vừa là…(4) của cách mạng.
Đáp án. 1: vốn; 2: yếu tố; 3: mục tiêu; 4: động lực.
54. Văn hoá là đời sống…(1) của xã hội, là một bộ phận của…(2). Văn hoá được đặt ngang hàng với…(3). Văn hoá phải ở trong…(4). Văn hoá phải thực hiện nhiệm vụ…(5), thúc đẩy, xây dựng và phát triển…(6).
Đáp án: 1: tinh thần; 2: kiến trúc thượng tầng; 3: kinh tế, chính trị, xã hội; 4: kinh tế và chính trị; 5: chính trị; 6: kinh tế.
55. Hồ Chí Minh nói: Văn nghệ là…(1), nghệ sỹ là…(2), tác phẩm văn nghệ là…(3) trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng…(4), con người mới.
Đáp án. 1: mặt trận; 2: chiến sỹ; 3: vũ khí sắc bén; 4: xã hội mới.
56. Theo Hồ Chí Minh: Văn nghệ phải gắn với…(1) của nhân dân; phải có những…(2) xứng đáng với thời đại mới của…(3), phải phản ánh…(4) sự nghiệp cách mạng của nội dung.
Đáp án. 1: thực tiễn đời sống; 2: tác phẩm nghệ thuật; 3: đất nước và dân tộc; 4: cho hay, cho chân thực.
57. Khái niệm đời sống mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm cả…(1) mới, …(2) mới, …(3) mới.
Đáp án. 1: đạo đức; 2: lối sống; 3: nếp sống.
58. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức mới, trước hết là thực hành…(1), thực hành…(2).
Đáp án. 1: đạo đức cách mạng; 2: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
59. Theo Hồ Chí Minh, lối sống mới là xây dựng lối sống…(1), văn minh, tiên tiến, biết kết hợp hài hoà…(2) tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa…(3) của nhân loại.
Đáp án. 1: có lý tưởng; 2: truyền thống; 3: văn hoá.
60. Theo Hồ Chí Minh, nếp sống mới là xây dựng…(1) làm cho nó dần dần trở thành…(2) của mỗi người, thành…(3) của cả cộng đồng, trong phạm vi địa phương hay cả nước.
Đáp án. 1: lối sống mới; 2: thói quen; 3: phong tục tập quán.

Đề THI môn tư tưởng hồ chí minh

Phần I. Chọn phương án trả lời đúng

1. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
a. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.
b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.
c. Giá trị truyền thống dân tộc.
Đáp án: c
2. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
a. Tinh hoa văn hoá nhân loại.
b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.
c. Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng.
Đáp án: a.
3. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
a. Tư tưởng của văn hoá phương Đông.
b. Tư tưởng của văn hoá phương Tây.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin.
Đáp án: c.
4. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa trên:
a. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.
b. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên Chúa Giáo.
c. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.
Đáp án: a.
5. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
b. Những mặt tích cực của Nho Giáo
c. Tư tưởng vị tha của Phật giáo
Đáp án : a.
6. Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
b. Những mặt tích cực của Nho giáo.
c. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam .
Đáp án: b.
7. Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ.
b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
c. Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh.
Đáp án: a.
8. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi của Nguyễn ái Quốc được tính từ:
a. Trước năm 1911.
b. Năm 1911 đến năm 1920.
c. Năm 1921 đến năm 1930.
Đáp án: a.
9. Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ:
a. Năm 1890 đến năm 1911.
b. Năm 1911 đến năm 1920.
c. Năm 1921 đến năm 1930.
Đáp án: b.
10. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ:
a. Năm 1911 đến năm 1920.
b. Năm 1921 đến năm 1930.
c. Năm 1930 đến năm 1941.
Đáp án: b.
11. Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam được tính từ:
a. Năm 1911 đến năm 1920.
b. Năm 1921 đến năm 1930.
c. Năm 1930 đến năm 1945.
Đáp án: c.
12. Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ:
a. Năm 1921 đến năm 1930.
b. Năm 1930 đến năm 1941.
c. Năm 1945 đến năm 1969.
Đáp án: c.
13. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại cách mạng vô sản là vấn đề:
a. Dân tộc nói chung.
b. Dân tộc học.
c. Dân tộc thuộc địa.
Đáp án: c.
14. Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa khỏi sự áp bức, thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập và đưa đất nước phát triển theo xu thế của thời đại.
b. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
c. Bình đẳng dân tộc.
Đáp án: a.
15. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là:
a. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
b. Đòi quyền độc lập dân tộc.
c. Đòi quyền tự trị của dân tộc.
Đáp án: a.
16. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là:
a. Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân.
b. Đòi quyền độc lập dân tộc.
c. Đòi quyền tự trị của dân tộc.
Đáp án: a.
17. Nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm tám điểm do Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) đề cập đến vấn đề:
a. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
b. Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
18. Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự do là:
a. Quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc.
b. Quyền bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
c. Quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
Đáp án: c.
19. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn:
a. Dân tộc với giai cấp.
b. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
c. Chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế.
d. Cả a, b, c.
Đáp án: c.
20. Hồ Chí Minh là người đấu tranh đòi quyền độc lập cho:
a. Dân tộc Việt Nam .
b. Các dân tộc thuộc địa ở phương Đông.
c. Dân tộc Việt Nam và tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Đáp án: c.
21. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
a. Đi theo con đường của của các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam.
b. Đi theo con đường của cách mạng Pháp, Mỹ.
c. Đi theo con đường của cách mạng vô sản.
Đáp án: c.
22. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
a. Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo.
b. Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
c. Có một cá nhân xuất sắc lãnh đạo.
Đáp án: b.
23. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:
a. Giai cấp công nhân.
b. Giai cấp công nhân và nông dân
c. Toàn dân, trên cơ sở liên minh công-nông.
Đáp án: c.
24. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải:
a. Tiến hành chủ động và sáng tạo.
b. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác.
c. Dựa vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
Đáp án: a.
25. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải:
a. Thực hiện bằng con đường bạo lực.
b. Kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.
c. Thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.
Đáp án: c.
26. Bạo lực cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đấu tranh chính trị.
b. Đấu tranh vũ trang.
c. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
Đáp án : c.
27. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hàng đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt Nam là :
a. Giải phóng dân tộc.
b. Giải phóng giai cấp.
c. Giải phóng con người.
Đáp án: a.
28. Thực chất của giải phóng giai cấp theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột với tính cách là giai cấp thống trị xã hội.
b. Tiêu diệt cá nhân những con người thuộc các giai cấp bóc lột.
c. Cả a & b.
Đáp án: a.
29. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng con người trước hết là :
a. Giải phóng quần chúng lao động.
b. Giải phóng giai cấp công nhân.
c. Giải phóng giai cấp nông dân.
Đáp án: a.
30. Giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân.
b. Giải phóng con người với tư cách là cả loài người.
c. Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân và Giải phóng con người với tư cách là cả loài người.
Đáp án: c.
31. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất là:
a. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc.
b. Giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập.
c. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Đáp án: c.
32. Các loại kẻ thù cần phải đánh đổ trong quá trình giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đế quốc, thực dân và tay sai của chúng.
b. Nghèo nàn dốt nát, lạc hậu và chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
33. Các lực lượng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đảng cộng sản.
b. Khối đại đoàn kết dân tộc, đòan kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công-nông-trí thức.
c. Các lực lượng cách mạng thế giới.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
34. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
b. Giải phóng dân tộc.
c. Giải phóng giai cấp.
Đáp án: a.
35. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Độc lập dân tộc.
b. Chủ nghĩa xã hội.
c. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đáp án: c.
36. Mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Giải phóng dân tộc.
b. Giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
37. Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ:
a. Quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin.
b. Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hoá dân tộc
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
38. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ:
a. Do giai cấp công nhân làm chủ.
b. Do giai cấp nông dân làm chủ.
c. Do nhân dân làm chủ.
Đáp án: c.
39. Theo Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở:
a. Nền nông nghiệp hiện đại.
b. Nền công nghiệp hiện đại.
c. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
Đáp án: c.
40. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại hình thức:
a. Sở hữu của nhà nước và sở hữu của hợp tác xã
b. Sở hữu của người lao động riêng lẻ và sở hữu của nhà tư bản
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
41. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế phải đảm bảo cho nó phát triển ưu tiên là:
a. Kinh tế hợp tác xã.
b. Kinh tế tư bản tư nhân.
c. Kinh tế quốc doanh.
Đáp án: c.
42. Theo Hồ Chí Minh muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có:
a. Cơ sở vật chất vững chắc.
b. Con người năng động, sáng tạo.
c. Con người xã hội chủ nghĩa.
Đáp án: c.
43. Theo Hồ Chí Minh động lực quan trọng và bao trùm nhất là:
a. Vốn.
b. Tài nguyên thiên nhiên.
c. Con người.
Đáp án: c.
44. Để phát huy động lực con người, theo Hồ Chí Minh cần phải:
a. Phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc.
b. Phát huy sức mạnh của cá nhân con người.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
45. Theo Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu để phát triển đất nước là:
a. Sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc.
b. Sức mạnh của cá nhân con người
c. Sức mạnh thời đại.
Đáp án: a.
46. Để phát huy sức mạnh của cá nhân người lao động, theo Hồ Chí Minh cần phải:
a. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người.
b. Tác động vào các động lực chính trị-tinh thần.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
47. Muốn phát huy động lực của chủ nghĩa xã hội, theo Hồ Chí Minh cần phải chống:
a. Chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, quan liêu.
b. Chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật, chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
48. Để đi lên chủ nghĩa xã hội, theo Hồ Chí Minh, nước ta phải trải qua:
a. Phương thức quá độ trực tiếp (từ chủ nghĩa tư bản phát triển lên chủ nghĩa xã hội).
b. Phương thức quá độ gián tiếp (từ một nước tiền tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội).
c. Cả a & b.
Đáp án: b.
49. Theo Hồ Chí Minh, đặc điểm cơ bản nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ là:
a. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
b. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
c. Cả a & b.
Đáp án: a.
50. Căn cứ vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, theo Hồ Chí Minh, độ dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
a. 15 năm.
b. 20 năm.
c. Lâu dài.
Đáp án: c.
51. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ ở nước ta là phải:
a. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
b. Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
52. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ, theo Hồ Chí Minh phải:
a. Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò quản lý của nhà nước.
b. Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị-xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
53. Theo Hồ Chí Minh, về bước đi trong thời kỳ quá độ, chúng ta phải:
a. Trải qua nhiều bước.
b. Làm thật mau và rầm rộ
c. Cả a & b.
Đáp án: a.
54. Theo Hồ Chí Minh, về bước đi trong thời kỳ quá độ, chúng ta phải:
a. Theo bước đi của các nước xã hội chủ nghĩa.
b. Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi phù hợp
c. Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi phù hợp, đi bước nào vững chắc bước ấy.
Đáp án: c.
55. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để xác định bước đi và tìm cách làm của chủ nghĩa xã hội phù hợp với Việt Nam cần phải:
a. Quán triệt các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng chế độ mới, có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước an hem.
b. Xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
56. Theo Hồ Chí Minh, cách làm của chủ nghĩa xã hội là:
a. Đem của dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân.
b. Nhà nước phải ban phát từ trên xuống.
c. Phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.
Đáp án: a.
57. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản được hình thành trên cơ sở:
a. Lý luận.
b. Thực tiễn.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
58. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi là:
a. Đoàn kết dân tộc .
b. Đoàn kết giai cấp.
c. Phải có Đảng cộng sản.
Đáp án: c.
59. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.
b. Phong trào công nhân với phong trào yêu nước.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Đáp án: c.
60. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của:
a. Giai cấp công nhân .
b. Nhân dân lao động.
c. Giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Đáp án: c.
61. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng phải dựa trên:
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin.
b. Nguyên tắc tập trung dân chủ.
c. Nguyên tắc phê bình và tự phê bình.
Đáp án: a.
62. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh hình thành trên cơ sở:
a. Từ truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam.
b. Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc, về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.
c. Từ tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
63. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc gồm:
a. 3 luận điểm.
b. 4 luận điểm.
c. 5 luận điểm.
d. 6 luận điểm.
Đáp án: b.
64. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc:
a. Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược.
b. Là vấn đề quyết định thành công của cách mạng.
c. Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
65. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc:
a. Là mục tiêu của cách mạng.
b. Là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
c. Là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
Đáp án: c.
66. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:
a. Đoàn kết công-nông.
b. Đoàn kết công-nông-lao động trí óc.
c. Đại đoàn kết toàn dân.
d. Đoàn kết công-nông và các tầng lớp xã hội khác.
Đáp án: c.
67. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là:
a. Liên minh công-nông
b. Liên minh công-nông, lao động trí óc.
c. Liên minh công-nông và các tầng lớp lao động khác.
d. Liên minh công-nông và các lực lượng yêu nước khác.
Đáp án: b.
68. Trong Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng Cộng sản là:
a. Thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất.
b. Lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất.
c. Vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất.
d. Đại biểu của giai cấp công nhân trong Mặt trận dân tộc thống nhất.
Đáp án: c.
69. Sức mạnh dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm:
a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
b. Văn hoá truyền thống Việt Nam.
c. Tinh thần đoàn kết, ý thức đấu tranh cho độc lập, tự do.
d. ý thức tự lực, tự cường.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
70. Sức mạnh dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm:
a. Sức mạnh liên minh chiến đấu giữa lao động ở các thuộc địa và lao động thuộc địa với vô sản chính quốc.
b. Sức mạnh của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản và Đảng Cộng sản.
c. Sức mạnh của 3 dòng thác cách mạng và tiến bộ khoa học công nghệ.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
71. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thể hiện trong:
a. 3 luận điểm.
b. 4 luận điểm.
c. 5 luận điểm.
d. 6 luận điểm.
Đáp án: b.
72. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản thể hiện trong:
a. 4 luận điểm.
b. 5 luận điểm.
c. 6 luận điểm.
d. 7 luận điểm.
Đáp án: d.
73. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi là:
a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
b. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.
c. Xác định mục đích của Đảng.
d. Xác định nhiệm vụ của Đảng.
Đáp án: b.
74. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
a. Chủ nghĩa Mác với phong trào cách mạng Việt Nam.
b. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào yêu nước Việt Nam.
d. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Đáp án: d.
75. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm:
a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng.
b. Xác định bản chất giai cấp của Đảng.
c. Xác định chức năng của Đảng.
d. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.
Đáp án: b.
76. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước là:
a. Xác định nhiệm vụ của Đảng.
b. Xác định bản chất của Đảng.
c. Xác định nguồn gốc ra đời của Đảng.
d. Xác định năng lực của Đảng.
Đáp án: c.
77. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở:
a. Số lượng Đảng viên trong Đảng.
b. Trình độ Đảng viên trong Đảng.
c. Nền tảng lý luận, mục tiêu, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
78. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm cốt” nghĩa là:
a. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng.
b. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm chủ trương, đường lối.
c. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm học thuyết của Đảng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: a.
79. Nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Tập trung dân chủ.
b. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
c. Tự phê bình và phê bình.
d. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.
e. Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
f. Cả a, b, c, d & e.
Đáp án: f.
80. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo:
a. 3 nguyên tắc.
b. 4 nguyên tắc.
c. 5 nguyên tắc.
d. 6 nguyên tắc.
Đáp án: c.
81. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải chăm lo mối quan hệ giữa Đảng với dân là nhằm:
a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng.
b. Xác định phương thức cầm quyền của Đảng.
c. Xác định năng lực cầm quyền của Đảng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
82. Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là:
a. Mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.
b. Mọi công việc của nhà nước do dân quyết định.
c. Đại biểu của nhà nước do dân bầu ra.
d. Cả a & b.
Đáp án: a.
83. Nhà nước do dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
a. Đại biểu của nhà nước do dân lựa chọn.
b. Dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động.
c. Dân có quyền kiểm soát, giám sát, bãi miễn nếu đại biểu không làm tròn sự uỷ thác của dân.
d. Nhà nước phải liên hệ chặt chẽ với dân.
e. Cả a, b, c &d.
Đáp án: e.
84. Nhà nước vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Phục vụ vì lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
b. Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều xuất phát từ lợi ích của dân.
c. Nhà nước trong sạch, không có bất cứ một đặc quyền, đặc lợi nào.
d. Dân là chủ, chính phủ là đầy tớ.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
85. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước ta mang bản chất:
a. Giai cấp công-nông.
b. Giai cấp công nhân.
c. Giai cấp nông dân.
d. Cả a, b, c & d.
Đáp án: d.
86. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta quyết định ở chỗ:
a. Nhà nước ta do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
b. Nhà nước ta định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.
c. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước ta là nguyên tắc tập trung dân chủ.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
87. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta thống nhất với tính nhân dân và tính dân tộc ở chỗ:
a. Nhà nước ta ra đời là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, với sự hy sinh xương máu của nhiều thế hệ cách mạng.
b. Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm nền tảng.
c. Nhà nước ta đứng ra đảm nhiệm nhiệm vụ lịch sử, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
88. Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là:
a. Một nhà nước hợp hiến.
b. Một nhà nước quản lý đất nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống.
c. Một nhà nước có đội ngũ cán bộ, công chức có đủ đức, tài.
d. Cả a, b, c & d.
Đáp án: d.
89. Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là:
a. Một nhà nước hợp hiến.
b. Một nhà nước thống nhất, có chủ quyền quốc gia.
c. Một nhà nước của dân, do dân, vì dân.
d. Một nhà nước không có tiêu cực, không có đặc quyền đặc lợi.
Đáp án: a.
90. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ:
a. Truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam.
b. Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hoá nhân loại.
c. Tư tưởng đạo đức và những tấm gương đạo đức của Mác, Ăngghen, Lênin
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
91. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò:
a. Là nền tảng lý luận của người cách mạng.
b. Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng.
c. Là định hướng lý tưởng của người cách mạng.
d. Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng.
Đáp án: b.
92. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người Việt Nam trong thời đại mới phải có:
a. 3 phẩm chất cơ bản
b. 4 phẩm chất cơ bản.
c. 5 phẩm chất cơ bản.
d. 6 phẩm chất cơ bản.
Đáp án: b.
93. Phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Trung với nước, hiếu với dân.
b. Yêu thương con người.
c. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
d. Có tinh thần quốc tế trong sáng.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
94. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm:
a. 2 nguyên tắc.
b. 3 nguyên tắc.
c. 4 nguyên tắc.
d. 5 nguyên tắc.
Đáp án: b.
95. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải:
a. Nói đi đôi với làm.
b. Xây đi đôi với chống.
c. Tu dưỡng đạo đức suốt đời.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
96. Con người theo quan niệm của Hồ Chí Minh là:
a. Động lực của cách mạng.
b. Vốn quý của cách mạng.
c. Vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng.
d. Vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng.
Đáp án: c.
97. Khái niệm con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh để chỉ:
a. Một con người cụ thể.
b. Một cộng đồng người.
c. Con người cụ thể gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
98. Định nghĩa về văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra:
a. Nguồn gốc của văn hoá.
b. Mục tiêu của văn hoá.
c. Các bộ phận hợp thành văn hoá.
d. Chức năng của văn hoá.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
99. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hoá có chức năng:
a. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người.
b. Nâng cao dân trí.
c. Bồi dưỡng những phẩm chính tốt đẹp, những phong cách, lối sống lành mạnh, luôn hướng con người vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ, không ngừng hoàn thiện bản thân mình.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
100. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hoá có:
a. 2 lĩnh vực chính.
b. 3 lĩnh vực chính.
c. 4 lĩnh vực chính.
d. 5 lĩnh vực chính.
Đáp án: b.
101. Theo Hồ Chí Minh, lĩnh vực chính của văn hoá là:
a. Văn hoá giáo dục.
b. Văn hoá văn nghệ.
c. Văn hoá đời sống.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
102. Luận điểm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
a. Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
b. Bài nói chuyện tại Hội nghị mở rộng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
c. Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II.
Đáp án: a.
103. Luận điểm “Lao động tất cả các nước đoàn kết lại” là của:
a. C. Mác
b. Ph. Ăngghen
c. V.I.Lênin
d. Hồ Chí Minh.
Đáp án: d.
104. Khẩu hiệu chiến lược: “Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại” là của:
a. Các Mác.
b. Ph. ĂngGhen
c. V.I.Lênin.
d. Hồ Chí Minh.
Đáp án: c.
105. Lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Công nhân
b. Công nhân, nông dân
c. Học trò, nhà buôn
d. Công nhân, nông dân, lao động trí óc.
Đáp án: d.
106. Luận điểm “Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân anh em” là của:
a. Các Mác
b. Ph. ĂngGhen
c. V. I. Lênin.
d. Hồ Chí Minh.
Đáp án: d.
107. Luận điểm “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
a. Bản án chế độ thực dân Pháp.
b. Đường cách mệnh.
c. Báo Người cùng khổ.
Đáp án: c.
108. Luận điểm “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
a. Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ.
b. Đường cách mệnh.
c. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Đáp án: a.
109. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt:
a. Chính trị
b. Tư tưởng
c. Tổ chức
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
110. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền từ năm:
a. 1930
b. 1931
b. 1945
c. 1975
Đáp án: b.
111. Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào là của Hồ Chí Minh:
a. Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại.
b. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại.
c. Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại.
d. Lao động tất cả các nước đoàn kết lại.
Đáp án: d.
112. Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào thể hiện tư tưởng dựa vào sức mình là chính:
a. Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em.
b. Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.
c. Cả a, b.
Đáp án: c.

Phần II. Điền vào chỗ trống những đoạn, từ thích hợp

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh… (1) cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta …(2) thắng lợi, là… (3) tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.
Đáp án: 1: soi đường; 2: giành; 3: tài sản.
2. … (1) cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là…(2) gắn liền với…(3)
Đáp án. 1: Nội dung ; 2: độc lập dân tộc; 3: chủ nghĩa xã hội.
3. Năm 1919, Nguyễn ái Quốc nhân danh những người Việt Nam yêu nước gửi tới Hội nghị Vécxây bản…(1), đòi… (2) tự do, dân chủ …(3) cho Việt Nam.
Đáp án. 1: Yêu sách của nhân dân An Nam; 2: các quyền; 3: tối thiểu.
4. Tháng 7/1920, Nguyễn ái Quốc đã đọc…(1) của Lênin, Người đã… (2) con đường chân chính cho … (3) cứu nước và giải phóng dân tộc.
Đáp án. 1: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa; 2: tìm thấy; 3: sự nghiệp.
5. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ trước năm 1911 là giai đoạn hình thành… (1), … (2) của Nguyễn ái Quốc.
Đáp án. 1: tư tưởng yêu nước; 2 : thương nòi.
6. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1911-1920 là giai đoạn…(1) con đường… (2) và….(3).
Đáp án. 1: tìm tòi; 2: cứu nước ; 3 : giải phóng dân tộc.
7. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1921-1930 là giai đoạn… (1) cơ bản… (2) về… (3) Việt Nam.
Đáp án. 1: hình thành; 2: tư tưởng; 3: con đường cách mạng.
8. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1930-1945 là giai đoạn…(1), kiên trì … (2) quan điểm, nêu cao …(3) độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản.
Đáp án. 1: thử thách; 2: giữ vững; 3: tư tưởng.
9. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1945-1969 là … (1) tiếp tục … (2) mới về … (3) kháng chiến kiến quốc.
Đáp án. 1: giai đoạn; 2: phát triển; 3: tư tưởng.
10. Trong quá trình đổi mới phải kiên trì …(1) độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng… (2) và …(3).
Đáp án. 1: mục tiêu; 2; chủ nghĩa Mác-Lênin; 3: tư tưởng Hồ Chí Minh.
12. …(1) và (2) là cơ sở phương pháp luận khoa học để nghiên cứu, học tập, vận dụng và … (3) tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đáp án. 1: chủ nghĩa duy vật biện chứng; 2: duy vật lịch sử; 3: phát triển.
13. Vấn đề dân tộc thuộc địa theo tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là vấn đề…(1) của các dân tộc thuộc địa nhằm …(2) sự thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc…(3).
Đáp án. 1: đấu tranh giải phóng; 2: thủ tiêu; 3: độc lập.
14. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam chủ yếu đề cập đến 2 nội dung cơ bản: Một là đòi …(1) về chế độ pháp lý cho người bản xứ Đông Dương. Hai là đòi …(2) tối thiểu … (3) nhân dân.
Đáp án. 1: quyền bình đẳng; 2: các quyền tự do dân chủ; 3: cho.
15. Năm 1930, trong Chánh cương, Sách lược vắn tắt, Hồ Chí Minh xác định cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: làm…(1) cách mạng và ..(2) cách mạng để đi tới… (3).
Đáp án. 1: tư sản dân quyền; 2: thổ địa; 3: xã hội cộng sản.
16. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc …(1) được tiến hành…(2) và có khả năng…(3) trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
Đáp án. 1: cần ; 2: chủ động, sáng tạo; 3: giành thắng lợi.
17. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường …(1), kết hợp …(2) của quần chúng với ….(3) nhân dân.
Đáp án: 1: Bạo lực; 2: lực lượng chính trị; 3: lực lượng vũ trang.
18. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng thuộc địa…(1) phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà có thể… (2) thắng lợi trước.
Đáp án. 1: không những không; 2: giành.
19. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa đế quốc là một con đỉa hai vòi, một vòi …(1) vào chính quốc, một vòi …(2) vào thuộc địa. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc phải…(3) cắt cả hai vòi của nó đi.
Đáp án. 1: bám; 2: bám; 3: đồng thời.
20. Độc lập dân tộc… (1) với chủ nghĩa xã hội là …(2) của cách mạng Việt Nam đồng thời cũng là …(3) của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đáp án. 1: gắn liền; 2: mục tiêu; 3: nội dung cốt lõi.
21. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội có nguồn gốc…(1) từ…(2), truyền thống nhân ái và …(3) Việt Nam.
Đáp án. 1: sâu xa; 2: chủ nghĩa yêu nước; tinh thần cộng đồng làng xã.
22. Chỉ có…(1) và…(2) mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới.
Đáp án. 1: chủ nghĩa xã hội; 2: chủ nghĩa cộng sản.
23. Chế độ …(1) mà chúng ta …(2) là chế độ do…(3) làm chủ.
Đáp án. 1: chính trị; 2: xây dựng; 3: nhân dân.
24. Nền kinh tế mà chúng ta …(1) là một nền kinh tế …(2) với…(3) và (4) hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến.
Đáp án. 1: xây dựng; 2: xã hội chủ nghĩa; 3: công nghiệp; 4: nông nghiệp.
25. Theo Hồ Chí Minh, để phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì văn hoá phải …(1) về nội dung và …(2) về hình thức.
Đáp án. 1: xã hội chủ nghĩa; 2: dân tộc.
33. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những…(1) xã hội chủ nghĩa. Nếu không có…(2) thiết tha với…(3) xã hội chủ nghĩa, thì không có chủ nghĩa xã hội được.
Đáp án. 1, 2: con người; 3: lý tưởng.
34. Trong công tác phân phối, lưu thông, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở hai điều kiện phải luôn luôn nhớ:
Không sợ…(1), chỉ sợ…(2)
Không sợ…(3), chỉ sợ …(4).
Đáp án. 1: thiếu; 2: không công bằng; 3: nghèo; 4: lòng dân không yên.
35. Hồ Chí Minh đã chỉ ra hai phương thức quá độ chủ yếu là: quá độ …(1) từ chủ nghĩa tư bản phát triển lên chủ nghĩa xã hội và quá độ…(2) từ nghèo nàn lạc hậu, tiến lên chủ nghĩa xã hội, qua chế độ… (3).
Đáp án: 1: trực tiếp; 2: gián tiếp; 3: dân chủ nhân dân.
36. Theo Hồ Chí Minh, khi miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì đặc điểm to nhất là từ một nước nông nghiệp…(1) tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội …(2) kinh qua giai đoạn … (3) tư bản chủ nghĩa.
Đáp án: 1: lạc hậu; 2: không phải; 3: phát triển.
37. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ là phải xây dựng nền tảng …(1) và ….(2) của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có… (3)… và …(4) hiện đại, có …(5) và…(6) tiên tiến.
Đáp án. 1: vật chất; 2: kỹ thuật; 3: công nghiệp; 4: nông nghiệp; 5: văn hoá; 6: khoa học.
38. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bước đi của thời kỳ quá độ ở Việt Nam là phải trải qua…(1), bước ngắn, bước dài tuỳ theo hoàn cảnh, nhưng chớ…(2) làm mau, …(3) rầm rộ. Đi bước nào vững chắc bước ấy, cứ tiến dần dần.
Đáp án. 1: nhiều bước; 2, 3: ham.
39. Cách mệnh trước hết phải có…(1), để trong thì…(2) và…(3) dân chúng, ngoài thì …(4) với dân tộc bị áp bức và giai cấp …(5) ở mọi nơi.
Đáp án. 1: đảng cách mệnh; 2: vận động; 3: tổ chức; 4: liên lạc; 5: vô sản.
40. Đảng Cộng sản Việt Nam là …(1) của giai cấp công nhân… (2), là … (3) của giai cấp công nhân.
Đáp án. 1: chính đảng; 2: Việt Nam; 3: đội tiền phong.
41. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp …(1) với …(2) và …(3).
Đáp án. 1: chủ nghĩa Mác-Lênin; 2: phong trào công nhân; 3: phong trào yêu nước.
42. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của …(1), đồng thời là Đảng của …(2) Việt Nam.
Đáp án. 1: giai cấp công nhân; 2: dân tộc.
43. Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những …(1) của …(2) kiểu mới của giai cấp…(3).
Đáp án. 1: nguyên tắc; 2: Đảng; 3: vô sản.
44. Tập trung dân chủ là …(1) cơ bản để xây dựng Đảng cộng sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của …(2), vừa phát huy sức mạnh của…(3).
Đáp án. 1: nguyên tắc; 2: mỗi người; 3: mọi người.
45. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết dân tộc phải được giác ngộ về …(1), phải được tổ chức thành….(2) và hoạt động theo…(3). Tổ chức thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc chính là…(4).
Đáp án. 1: mục tiêu; 2: một khối vững chắc; 3: một đường lối chính trị đúng đắn; 4: Mặt trận dân tộc thống nhất.
46. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là…(1) của Mặt trận dân tộc thống nhất, vừa là…(2) mặt trận, xây dựng…(3) dân tộc ngày càng vững chắc.
Đáp án. 1: thành viên; 2: lực lượng lãnh đạo; 3: khối đại đoàn kết.
47. Sức mạnh dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là sức mạnh của…(1) Việt Nam, của…(2) Việt Nam, của sức mạnh…(3) Việt Nam; ở…(4); ở ý thức…(5) cho độc lập tự do; ở ý thức…(6).
Đáp án. 1: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; 2: chủ nghĩa dân tộc chân chính; 3: văn hoá truyền thống; 4: tinh thần đoàn kết; 5: đấu tranh anh dũng; 6: tự lực, tự cường.
48. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải thường xuyên chăm lo củng cố…(1) giữa Đảng với dân. Đảng không phải ở…(2), cũng không phải ở…(3) mà ở…(4). Đảng phải lấy dân…(5). Đây cũng chính là nguồn gốc sức mạnh vô tận của Đảng.
Đáp án. 1: mối quan hệ máu thịt; 2: trên dân; 3: ngoài dân; 4: trong lòng dân; 5: làm gốc.
49. Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhà nước ta là Nhà nước…(1), Nhà nước…(2). “Chính quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là Nhà nước…(3). Nhà nước…(4); Cơ sở xã hội của Nhà nước là…(5) Nền tảng là…(6) dưới sự lãnh đạo của…(7).
Đáp án. 1: dân chủ; 2: của dân, do dân, vì dân; 3: dân chủ; 4: của dân, do dân, vì dân; 5: toàn dân tộc; 6: liên minh công, nông, lao động trí óc; 7: giai cấp công nhân.
50. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là nhà nước trong đó dân là…(1); dân là người có …(2) cao nhất, có…(3) quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước và dân tộc.
Đáp án. 1: chủ; 2: địa vị; 3: quyền.
51. Hồ Chí Minh coi đạo đức là…(1), là…(2) của người cách mạng. Đối với Hồ Chí Minh, đạo đức giống như…(3) của cây,…(4) của sông, của suối: “cũng giống như sông…(5) mới có nước, không có…(6) thì sông cạn. Cây phải…(7), không có…( thì cây héo. Người cách mạng thì phải có…(9), không có…(10)…thì tài gỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
Đáp án. 1: cái gốc; 2: nền tảng; 3: gốc; 4: ngọn nguồn; 5: có nguồn; 6: nguồn; 7: có gốc; 8: gốc; 9: đạo đức; 10: đạo đức.
52. Quan điểm của Hồ Chí Minh: “phải có cái…(1) để đi đến cái…(2) và khi có cái…(3) thì cái…(4) đảm bảo cho người cách mạng giữ vững được chủ nghĩa mà mình đã giác ngộ, chấp nhận đi theo. Có cái…(5) nhưng phải có cái…(6), …(7) phải kết hợp. Đạo đức là…(, là…(9) mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đáp án. 1: đức; 2: trí; trí; 4: đức; 5: đức; 6: tài; 7: hồng, chuyên; 8: gốc; 9: vũ khí.
53. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là…(1) quý nhất, là…(2) quyết định thắng lợi của cách mạng. Con người vừa là…(3), vừa là…(4) của cách mạng.
Đáp án. 1: vốn; 2: yếu tố; 3: mục tiêu; 4: động lực.
54. Văn hoá là đời sống…(1) của xã hội, là một bộ phận của…(2). Văn hoá được đặt ngang hàng với…(3). Văn hoá phải ở trong…(4). Văn hoá phải thực hiện nhiệm vụ…(5), thúc đẩy, xây dựng và phát triển…(6).
Đáp án: 1: tinh thần; 2: kiến trúc thượng tầng; 3: kinh tế, chính trị, xã hội; 4: kinh tế và chính trị; 5: chính trị; 6: kinh tế.
55. Hồ Chí Minh nói: Văn nghệ là…(1), nghệ sỹ là…(2), tác phẩm văn nghệ là…(3) trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng…(4), con người mới.
Đáp án. 1: mặt trận; 2: chiến sỹ; 3: vũ khí sắc bén; 4: xã hội mới.
56. Theo Hồ Chí Minh: Văn nghệ phải gắn với…(1) của nhân dân; phải có những…(2) xứng đáng với thời đại mới của…(3), phải phản ánh…(4) sự nghiệp cách mạng của nội dung.
Đáp án. 1: thực tiễn đời sống; 2: tác phẩm nghệ thuật; 3: đất nước và dân tộc; 4: cho hay, cho chân thực.
57. Khái niệm đời sống mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm cả…(1) mới, …(2) mới, …(3) mới.
Đáp án. 1: đạo đức; 2: lối sống; 3: nếp sống.
58. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức mới, trước hết là thực hành…(1), thực hành…(2).
Đáp án. 1: đạo đức cách mạng; 2: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
59. Theo Hồ Chí Minh, lối sống mới là xây dựng lối sống…(1), văn minh, tiên tiến, biết kết hợp hài hoà…(2) tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa…(3) của nhân loại.
Đáp án. 1: có lý tưởng; 2: truyền thống; 3: văn hoá.
60. Theo Hồ Chí Minh, nếp sống mới là xây dựng…(1) làm cho nó dần dần trở thành…(2) của mỗi người, thành…(3) của cả cộng đồng, trong phạm vi địa phương hay cả nước.
Đáp án. 1: lối sống mới; 2: thói quen; 3: phong tục tập quán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề THI môn tư tưởng hồ chí minh

Phần I. Chọn phương án trả lời đúng

1. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
a. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.
b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.
c. Giá trị truyền thống dân tộc.
Đáp án: c
2. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
a. Tinh hoa văn hoá nhân loại.
b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.
c. Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng.
Đáp án: a.
3. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
a. Tư tưởng của văn hoá phương Đông.
b. Tư tưởng của văn hoá phương Tây.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin.
Đáp án: c.
4. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa trên:
a. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.
b. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên Chúa Giáo.
c. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.
Đáp án: a.
5. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
b. Những mặt tích cực của Nho Giáo
c. Tư tưởng vị tha của Phật giáo
Đáp án : a.
6. Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
b. Những mặt tích cực của Nho giáo.
c. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam .
Đáp án: b.
7. Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a. Tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ.
b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
c. Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh.
Đáp án: a.
8. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi của Nguyễn ái Quốc được tính từ:
a. Trước năm 1911.
b. Năm 1911 đến năm 1920.
c. Năm 1921 đến năm 1930.
Đáp án: a.
9. Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ:
a. Năm 1890 đến năm 1911.
b. Năm 1911 đến năm 1920.
c. Năm 1921 đến năm 1930.
Đáp án: b.
10. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ:
a. Năm 1911 đến năm 1920.
b. Năm 1921 đến năm 1930.
c. Năm 1930 đến năm 1941.
Đáp án: b.
11. Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam được tính từ:
a. Năm 1911 đến năm 1920.
b. Năm 1921 đến năm 1930.
c. Năm 1930 đến năm 1945.
Đáp án: c.
12. Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ:
a. Năm 1921 đến năm 1930.
b. Năm 1930 đến năm 1941.
c. Năm 1945 đến năm 1969.
Đáp án: c.
13. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại cách mạng vô sản là vấn đề:
a. Dân tộc nói chung.
b. Dân tộc học.
c. Dân tộc thuộc địa.
Đáp án: c.
14. Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa khỏi sự áp bức, thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập và đưa đất nước phát triển theo xu thế của thời đại.
b. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
c. Bình đẳng dân tộc.
Đáp án: a.
15. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là:
a. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
b. Đòi quyền độc lập dân tộc.
c. Đòi quyền tự trị của dân tộc.
Đáp án: a.
16. Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là:
a. Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân.
b. Đòi quyền độc lập dân tộc.
c. Đòi quyền tự trị của dân tộc.
Đáp án: a.
17. Nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm tám điểm do Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) đề cập đến vấn đề:
a. Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
b. Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
18. Theo Hồ Chí Minh độc lập, tự do là:
a. Quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc.
b. Quyền bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
c. Quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
Đáp án: c.
19. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn:
a. Dân tộc với giai cấp.
b. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
c. Chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế.
d. Cả a, b, c.
Đáp án: c.
20. Hồ Chí Minh là người đấu tranh đòi quyền độc lập cho:
a. Dân tộc Việt Nam .
b. Các dân tộc thuộc địa ở phương Đông.
c. Dân tộc Việt Nam và tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Đáp án: c.
21. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
a. Đi theo con đường của của các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam.
b. Đi theo con đường của cách mạng Pháp, Mỹ.
c. Đi theo con đường của cách mạng vô sản.
Đáp án: c.
22. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
a. Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo.
b. Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
c. Có một cá nhân xuất sắc lãnh đạo.
Đáp án: b.
23. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:
a. Giai cấp công nhân.
b. Giai cấp công nhân và nông dân
c. Toàn dân, trên cơ sở liên minh công-nông.
Đáp án: c.
24. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải:
a. Tiến hành chủ động và sáng tạo.
b. Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác.
c. Dựa vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
Đáp án: a.
25. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải:
a. Thực hiện bằng con đường bạo lực.
b. Kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.
c. Thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.
Đáp án: c.
26. Bạo lực cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đấu tranh chính trị.
b. Đấu tranh vũ trang.
c. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
Đáp án : c.
27. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hàng đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt Nam là :
a. Giải phóng dân tộc.
b. Giải phóng giai cấp.
c. Giải phóng con người.
Đáp án: a.
28. Thực chất của giải phóng giai cấp theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột với tính cách là giai cấp thống trị xã hội.
b. Tiêu diệt cá nhân những con người thuộc các giai cấp bóc lột.
c. Cả a & b.
Đáp án: a.
29. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng con người trước hết là :
a. Giải phóng quần chúng lao động.
b. Giải phóng giai cấp công nhân.
c. Giải phóng giai cấp nông dân.
Đáp án: a.
30. Giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân.
b. Giải phóng con người với tư cách là cả loài người.
c. Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân và Giải phóng con người với tư cách là cả loài người.
Đáp án: c.
31. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất là:
a. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc.
b. Giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập.
c. Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Đáp án: c.
32. Các loại kẻ thù cần phải đánh đổ trong quá trình giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đế quốc, thực dân và tay sai của chúng.
b. Nghèo nàn dốt nát, lạc hậu và chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
33. Các lực lượng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đảng cộng sản.
b. Khối đại đoàn kết dân tộc, đòan kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công-nông-trí thức.
c. Các lực lượng cách mạng thế giới.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
34. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
b. Giải phóng dân tộc.
c. Giải phóng giai cấp.
Đáp án: a.
35. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Độc lập dân tộc.
b. Chủ nghĩa xã hội.
c. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đáp án: c.
36. Mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Giải phóng dân tộc.
b. Giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
37. Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ:
a. Quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin.
b. Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hoá dân tộc
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
38. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ:
a. Do giai cấp công nhân làm chủ.
b. Do giai cấp nông dân làm chủ.
c. Do nhân dân làm chủ.
Đáp án: c.
39. Theo Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở:
a. Nền nông nghiệp hiện đại.
b. Nền công nghiệp hiện đại.
c. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
Đáp án: c.
40. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại hình thức:
a. Sở hữu của nhà nước và sở hữu của hợp tác xã
b. Sở hữu của người lao động riêng lẻ và sở hữu của nhà tư bản
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
41. Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế phải đảm bảo cho nó phát triển ưu tiên là:
a. Kinh tế hợp tác xã.
b. Kinh tế tư bản tư nhân.
c. Kinh tế quốc doanh.
Đáp án: c.
42. Theo Hồ Chí Minh muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có:
a. Cơ sở vật chất vững chắc.
b. Con người năng động, sáng tạo.
c. Con người xã hội chủ nghĩa.
Đáp án: c.
43. Theo Hồ Chí Minh động lực quan trọng và bao trùm nhất là:
a. Vốn.
b. Tài nguyên thiên nhiên.
c. Con người.
Đáp án: c.
44. Để phát huy động lực con người, theo Hồ Chí Minh cần phải:
a. Phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc.
b. Phát huy sức mạnh của cá nhân con người.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
45. Theo Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu để phát triển đất nước là:
a. Sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc.
b. Sức mạnh của cá nhân con người
c. Sức mạnh thời đại.
Đáp án: a.
46. Để phát huy sức mạnh của cá nhân người lao động, theo Hồ Chí Minh cần phải:
a. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người.
b. Tác động vào các động lực chính trị-tinh thần.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
47. Muốn phát huy động lực của chủ nghĩa xã hội, theo Hồ Chí Minh cần phải chống:
a. Chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, quan liêu.
b. Chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật, chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
48. Để đi lên chủ nghĩa xã hội, theo Hồ Chí Minh, nước ta phải trải qua:
a. Phương thức quá độ trực tiếp (từ chủ nghĩa tư bản phát triển lên chủ nghĩa xã hội).
b. Phương thức quá độ gián tiếp (từ một nước tiền tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội).
c. Cả a & b.
Đáp án: b.
49. Theo Hồ Chí Minh, đặc điểm cơ bản nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ là:
a. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
b. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
c. Cả a & b.
Đáp án: a.
50. Căn cứ vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, theo Hồ Chí Minh, độ dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
a. 15 năm.
b. 20 năm.
c. Lâu dài.
Đáp án: c.
51. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ ở nước ta là phải:
a. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
b. Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
52. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ, theo Hồ Chí Minh phải:
a. Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò quản lý của nhà nước.
b. Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị-xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
53. Theo Hồ Chí Minh, về bước đi trong thời kỳ quá độ, chúng ta phải:
a. Trải qua nhiều bước.
b. Làm thật mau và rầm rộ
c. Cả a & b.
Đáp án: a.
54. Theo Hồ Chí Minh, về bước đi trong thời kỳ quá độ, chúng ta phải:
a. Theo bước đi của các nước xã hội chủ nghĩa.
b. Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi phù hợp
c. Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi phù hợp, đi bước nào vững chắc bước ấy.
Đáp án: c.
55. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để xác định bước đi và tìm cách làm của chủ nghĩa xã hội phù hợp với Việt Nam cần phải:
a. Quán triệt các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng chế độ mới, có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước an hem.
b. Xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
56. Theo Hồ Chí Minh, cách làm của chủ nghĩa xã hội là:
a. Đem của dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân.
b. Nhà nước phải ban phát từ trên xuống.
c. Phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.
Đáp án: a.
57. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản được hình thành trên cơ sở:
a. Lý luận.
b. Thực tiễn.
c. Cả a & b.
Đáp án: c.
58. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi là:
a. Đoàn kết dân tộc .
b. Đoàn kết giai cấp.
c. Phải có Đảng cộng sản.
Đáp án: c.
59. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.
b. Phong trào công nhân với phong trào yêu nước.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Đáp án: c.
60. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của:
a. Giai cấp công nhân .
b. Nhân dân lao động.
c. Giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Đáp án: c.
61. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng phải dựa trên:
a. Chủ nghĩa Mác-Lênin.
b. Nguyên tắc tập trung dân chủ.
c. Nguyên tắc phê bình và tự phê bình.
Đáp án: a.
62. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh hình thành trên cơ sở:
a. Từ truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Việt Nam.
b. Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc, về vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.
c. Từ tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
63. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc gồm:
a. 3 luận điểm.
b. 4 luận điểm.
c. 5 luận điểm.
d. 6 luận điểm.
Đáp án: b.
64. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc:
a. Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược.
b. Là vấn đề quyết định thành công của cách mạng.
c. Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
65. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc:
a. Là mục tiêu của cách mạng.
b. Là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
c. Là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
Đáp án: c.
66. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:
a. Đoàn kết công-nông.
b. Đoàn kết công-nông-lao động trí óc.
c. Đại đoàn kết toàn dân.
d. Đoàn kết công-nông và các tầng lớp xã hội khác.
Đáp án: c.
67. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là:
a. Liên minh công-nông
b. Liên minh công-nông, lao động trí óc.
c. Liên minh công-nông và các tầng lớp lao động khác.
d. Liên minh công-nông và các lực lượng yêu nước khác.
Đáp án: b.
68. Trong Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng Cộng sản là:
a. Thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất.
b. Lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất.
c. Vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất.
d. Đại biểu của giai cấp công nhân trong Mặt trận dân tộc thống nhất.
Đáp án: c.
69. Sức mạnh dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm:
a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
b. Văn hoá truyền thống Việt Nam.
c. Tinh thần đoàn kết, ý thức đấu tranh cho độc lập, tự do.
d. ý thức tự lực, tự cường.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
70. Sức mạnh dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm:
a. Sức mạnh liên minh chiến đấu giữa lao động ở các thuộc địa và lao động thuộc địa với vô sản chính quốc.
b. Sức mạnh của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản và Đảng Cộng sản.
c. Sức mạnh của 3 dòng thác cách mạng và tiến bộ khoa học công nghệ.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
71. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thể hiện trong:
a. 3 luận điểm.
b. 4 luận điểm.
c. 5 luận điểm.
d. 6 luận điểm.
Đáp án: b.
72. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản thể hiện trong:
a. 4 luận điểm.
b. 5 luận điểm.
c. 6 luận điểm.
d. 7 luận điểm.
Đáp án: d.
73. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi là:
a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
b. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.
c. Xác định mục đích của Đảng.
d. Xác định nhiệm vụ của Đảng.
Đáp án: b.
74. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
a. Chủ nghĩa Mác với phong trào cách mạng Việt Nam.
b. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào yêu nước Việt Nam.
d. Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Đáp án: d.
75. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm:
a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng.
b. Xác định bản chất giai cấp của Đảng.
c. Xác định chức năng của Đảng.
d. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.
Đáp án: b.
76. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước là:
a. Xác định nhiệm vụ của Đảng.
b. Xác định bản chất của Đảng.
c. Xác định nguồn gốc ra đời của Đảng.
d. Xác định năng lực của Đảng.
Đáp án: c.
77. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở:
a. Số lượng Đảng viên trong Đảng.
b. Trình độ Đảng viên trong Đảng.
c. Nền tảng lý luận, mục tiêu, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
78. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm cốt” nghĩa là:
a. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng.
b. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm chủ trương, đường lối.
c. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm học thuyết của Đảng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: a.
79. Nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Tập trung dân chủ.
b. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
c. Tự phê bình và phê bình.
d. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.
e. Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
f. Cả a, b, c, d & e.
Đáp án: f.
80. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo:
a. 3 nguyên tắc.
b. 4 nguyên tắc.
c. 5 nguyên tắc.
d. 6 nguyên tắc.
Đáp án: c.
81. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải chăm lo mối quan hệ giữa Đảng với dân là nhằm:
a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng.
b. Xác định phương thức cầm quyền của Đảng.
c. Xác định năng lực cầm quyền của Đảng.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
82. Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là:
a. Mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.
b. Mọi công việc của nhà nước do dân quyết định.
c. Đại biểu của nhà nước do dân bầu ra.
d. Cả a & b.
Đáp án: a.
83. Nhà nước do dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
a. Đại biểu của nhà nước do dân lựa chọn.
b. Dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động.
c. Dân có quyền kiểm soát, giám sát, bãi miễn nếu đại biểu không làm tròn sự uỷ thác của dân.
d. Nhà nước phải liên hệ chặt chẽ với dân.
e. Cả a, b, c &d.
Đáp án: e.
84. Nhà nước vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Phục vụ vì lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
b. Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều xuất phát từ lợi ích của dân.
c. Nhà nước trong sạch, không có bất cứ một đặc quyền, đặc lợi nào.
d. Dân là chủ, chính phủ là đầy tớ.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
85. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước ta mang bản chất:
a. Giai cấp công-nông.
b. Giai cấp công nhân.
c. Giai cấp nông dân.
d. Cả a, b, c & d.
Đáp án: d.
86. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta quyết định ở chỗ:
a. Nhà nước ta do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
b. Nhà nước ta định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.
c. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước ta là nguyên tắc tập trung dân chủ.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
87. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta thống nhất với tính nhân dân và tính dân tộc ở chỗ:
a. Nhà nước ta ra đời là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, với sự hy sinh xương máu của nhiều thế hệ cách mạng.
b. Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm nền tảng.
c. Nhà nước ta đứng ra đảm nhiệm nhiệm vụ lịch sử, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
88. Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là:
a. Một nhà nước hợp hiến.
b. Một nhà nước quản lý đất nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống.
c. Một nhà nước có đội ngũ cán bộ, công chức có đủ đức, tài.
d. Cả a, b, c & d.
Đáp án: d.
89. Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là:
a. Một nhà nước hợp hiến.
b. Một nhà nước thống nhất, có chủ quyền quốc gia.
c. Một nhà nước của dân, do dân, vì dân.
d. Một nhà nước không có tiêu cực, không có đặc quyền đặc lợi.
Đáp án: a.
90. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ:
a. Truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam.
b. Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hoá nhân loại.
c. Tư tưởng đạo đức và những tấm gương đạo đức của Mác, Ăngghen, Lênin
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
91. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò:
a. Là nền tảng lý luận của người cách mạng.
b. Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng.
c. Là định hướng lý tưởng của người cách mạng.
d. Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng.
Đáp án: b.
92. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người Việt Nam trong thời đại mới phải có:
a. 3 phẩm chất cơ bản
b. 4 phẩm chất cơ bản.
c. 5 phẩm chất cơ bản.
d. 6 phẩm chất cơ bản.
Đáp án: b.
93. Phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Trung với nước, hiếu với dân.
b. Yêu thương con người.
c. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
d. Có tinh thần quốc tế trong sáng.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
94. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm:
a. 2 nguyên tắc.
b. 3 nguyên tắc.
c. 4 nguyên tắc.
d. 5 nguyên tắc.
Đáp án: b.
95. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải:
a. Nói đi đôi với làm.
b. Xây đi đôi với chống.
c. Tu dưỡng đạo đức suốt đời.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
96. Con người theo quan niệm của Hồ Chí Minh là:
a. Động lực của cách mạng.
b. Vốn quý của cách mạng.
c. Vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng.
d. Vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng.
Đáp án: c.
97. Khái niệm con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh để chỉ:
a. Một con người cụ thể.
b. Một cộng đồng người.
c. Con người cụ thể gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: c.
98. Định nghĩa về văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra:
a. Nguồn gốc của văn hoá.
b. Mục tiêu của văn hoá.
c. Các bộ phận hợp thành văn hoá.
d. Chức năng của văn hoá.
e. Cả a, b, c & d.
Đáp án: e.
99. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hoá có chức năng:
a. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người.
b. Nâng cao dân trí.
c. Bồi dưỡng những phẩm chính tốt đẹp, những phong cách, lối sống lành mạnh, luôn hướng con người vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ, không ngừng hoàn thiện bản thân mình.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
100. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hoá có:
a. 2 lĩnh vực chính.
b. 3 lĩnh vực chính.
c. 4 lĩnh vực chính.
d. 5 lĩnh vực chính.
Đáp án: b.
101. Theo Hồ Chí Minh, lĩnh vực chính của văn hoá là:
a. Văn hoá giáo dục.
b. Văn hoá văn nghệ.
c. Văn hoá đời sống.
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
102. Luận điểm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
a. Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
b. Bài nói chuyện tại Hội nghị mở rộng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
c. Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II.
Đáp án: a.
103. Luận điểm “Lao động tất cả các nước đoàn kết lại” là của:
a. C. Mác
b. Ph. Ăngghen
c. V.I.Lênin
d. Hồ Chí Minh.
Đáp án: d.
104. Khẩu hiệu chiến lược: “Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại” là của:
a. Các Mác.
b. Ph. ĂngGhen
c. V.I.Lênin.
d. Hồ Chí Minh.
Đáp án: c.
105. Lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Công nhân
b. Công nhân, nông dân
c. Học trò, nhà buôn
d. Công nhân, nông dân, lao động trí óc.
Đáp án: d.
106. Luận điểm “Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân anh em” là của:
a. Các Mác
b. Ph. ĂngGhen
c. V. I. Lênin.
d. Hồ Chí Minh.
Đáp án: d.
107. Luận điểm “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
a. Bản án chế độ thực dân Pháp.
b. Đường cách mệnh.
c. Báo Người cùng khổ.
Đáp án: c.
108. Luận điểm “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
a. Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ.
b. Đường cách mệnh.
c. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Đáp án: a.
109. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt:
a. Chính trị
b. Tư tưởng
c. Tổ chức
d. Cả a, b & c.
Đáp án: d.
110. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền từ năm:
a. 1930
b. 1931
b. 1945
c. 1975
Đáp án: b.
111. Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào là của Hồ Chí Minh:
a. Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại.
b. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại.
c. Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại.
d. Lao động tất cả các nước đoàn kết lại.
Đáp án: d.
112. Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào thể hiện tư tưởng dựa vào sức mình là chính:
a. Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em.
b. Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.
c. Cả a, b.
Đáp án: c.

Phần II. Điền vào chỗ trống những đoạn, từ thích hợp

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh… (1) cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta …(2) thắng lợi, là… (3) tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.
Đáp án: 1: soi đường; 2: giành; 3: tài sản.
2. … (1) cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là…(2) gắn liền với…(3)
Đáp án. 1: Nội dung ; 2: độc lập dân tộc; 3: chủ nghĩa xã hội.
3. Năm 1919, Nguyễn ái Quốc nhân danh những người Việt Nam yêu nước gửi tới Hội nghị Vécxây bản…(1), đòi… (2) tự do, dân chủ …(3) cho Việt Nam.
Đáp án. 1: Yêu sách của nhân dân An Nam; 2: các quyền; 3: tối thiểu.
4. Tháng 7/1920, Nguyễn ái Quốc đã đọc…(1) của Lênin, Người đã… (2) con đường chân chính cho … (3) cứu nước và giải phóng dân tộc.
Đáp án. 1: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa; 2: tìm thấy; 3: sự nghiệp.
5. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ trước năm 1911 là giai đoạn hình thành… (1), … (2) của Nguyễn ái Quốc.
Đáp án. 1: tư tưởng yêu nước; 2 : thương nòi.
6. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1911-1920 là giai đoạn…(1) con đường… (2) và….(3).
Đáp án. 1: tìm tòi; 2: cứu nước ; 3 : giải phóng dân tộc.
7. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1921-1930 là giai đoạn… (1) cơ bản… (2) về… (3) Việt Nam.
Đáp án. 1: hình thành; 2: tư tưởng; 3: con đường cách mạng.
8. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1930-1945 là giai đoạn…(1), kiên trì … (2) quan điểm, nêu cao …(3) độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản.
Đáp án. 1: thử thách; 2: giữ vững; 3: tư tưởng.
9. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn từ 1945-1969 là … (1) tiếp tục … (2) mới về … (3) kháng chiến kiến quốc.
Đáp án. 1: giai đoạn; 2: phát triển; 3: tư tưởng.
10. Trong quá trình đổi mới phải kiên trì …(1) độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng… (2) và …(3).
Đáp án. 1: mục tiêu; 2; chủ nghĩa Mác-Lênin; 3: tư tưởng Hồ Chí Minh.
12. …(1) và (2) là cơ sở phương pháp luận khoa học để nghiên cứu, học tập, vận dụng và … (3) tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đáp án. 1: chủ nghĩa duy vật biện chứng; 2: duy vật lịch sử; 3: phát triển.
13. Vấn đề dân tộc thuộc địa theo tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là vấn đề…(1) của các dân tộc thuộc địa nhằm …(2) sự thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc…(3).
Đáp án. 1: đấu tranh giải phóng; 2: thủ tiêu; 3: độc lập.
14. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam chủ yếu đề cập đến 2 nội dung cơ bản: Một là đòi …(1) về chế độ pháp lý cho người bản xứ Đông Dương. Hai là đòi …(2) tối thiểu … (3) nhân dân.
Đáp án. 1: quyền bình đẳng; 2: các quyền tự do dân chủ; 3: cho.
15. Năm 1930, trong Chánh cương, Sách lược vắn tắt, Hồ Chí Minh xác định cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: làm…(1) cách mạng và ..(2) cách mạng để đi tới… (3).
Đáp án. 1: tư sản dân quyền; 2: thổ địa; 3: xã hội cộng sản.
16. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc …(1) được tiến hành…(2) và có khả năng…(3) trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
Đáp án. 1: cần ; 2: chủ động, sáng tạo; 3: giành thắng lợi.
17. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường …(1), kết hợp …(2) của quần chúng với ….(3) nhân dân.
Đáp án: 1: Bạo lực; 2: lực lượng chính trị; 3: lực lượng vũ trang.
18. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng thuộc địa…(1) phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà có thể… (2) thắng lợi trước.
Đáp án. 1: không những không; 2: giành.
19. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa đế quốc là một con đỉa hai vòi, một vòi …(1) vào chính quốc, một vòi …(2) vào thuộc địa. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc phải…(3) cắt cả hai vòi của nó đi.
Đáp án. 1: bám; 2: bám; 3: đồng thời.
20. Độc lập dân tộc… (1) với chủ nghĩa xã hội là …(2) của cách mạng Việt Nam đồng thời cũng là …(3) của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đáp án. 1: gắn liền; 2: mục tiêu; 3: nội dung cốt lõi.
21. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội có nguồn gốc…(1) từ…(2), truyền thống nhân ái và …(3) Việt Nam.
Đáp án. 1: sâu xa; 2: chủ nghĩa yêu nước; tinh thần cộng đồng làng xã.
22. Chỉ có…(1) và…(2) mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới.
Đáp án. 1: chủ nghĩa xã hội; 2: chủ nghĩa cộng sản.
23. Chế độ …(1) mà chúng ta …(2) là chế độ do…(3) làm chủ.
Đáp án. 1: chính trị; 2: xây dựng; 3: nhân dân.
24. Nền kinh tế mà chúng ta …(1) là một nền kinh tế …(2) với…(3) và (4) hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến.
Đáp án. 1: xây dựng; 2: xã hội chủ nghĩa; 3: công nghiệp; 4: nông nghiệp.
25. Theo Hồ Chí Minh, để phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì văn hoá phải …(1) về nội dung và …(2) về hình thức.
Đáp án. 1: xã hội chủ nghĩa; 2: dân tộc.
33. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những…(1) xã hội chủ nghĩa. Nếu không có…(2) thiết tha với…(3) xã hội chủ nghĩa, thì không có chủ nghĩa xã hội được.
Đáp án. 1, 2: con người; 3: lý tưởng.
34. Trong công tác phân phối, lưu thông, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở hai điều kiện phải luôn luôn nhớ:
Không sợ…(1), chỉ sợ…(2)
Không sợ…(3), chỉ sợ …(4).
Đáp án. 1: thiếu; 2: không công bằng; 3: nghèo; 4: lòng dân không yên.
35. Hồ Chí Minh đã chỉ ra hai phương thức quá độ chủ yếu là: quá độ …(1) từ chủ nghĩa tư bản phát triển lên chủ nghĩa xã hội và quá độ…(2) từ nghèo nàn lạc hậu, tiến lên chủ nghĩa xã hội, qua chế độ… (3).
Đáp án: 1: trực tiếp; 2: gián tiếp; 3: dân chủ nhân dân.
36. Theo Hồ Chí Minh, khi miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì đặc điểm to nhất là từ một nước nông nghiệp…(1) tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội …(2) kinh qua giai đoạn … (3) tư bản chủ nghĩa.
Đáp án: 1: lạc hậu; 2: không phải; 3: phát triển.
37. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ là phải xây dựng nền tảng …(1) và ….(2) của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có… (3)… và …(4) hiện đại, có …(5) và…(6) tiên tiến.
Đáp án. 1: vật chất; 2: kỹ thuật; 3: công nghiệp; 4: nông nghiệp; 5: văn hoá; 6: khoa học.
38. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bước đi của thời kỳ quá độ ở Việt Nam là phải trải qua…(1), bước ngắn, bước dài tuỳ theo hoàn cảnh, nhưng chớ…(2) làm mau, …(3) rầm rộ. Đi bước nào vững chắc bước ấy, cứ tiến dần dần.
Đáp án. 1: nhiều bước; 2, 3: ham.
39. Cách mệnh trước hết phải có…(1), để trong thì…(2) và…(3) dân chúng, ngoài thì …(4) với dân tộc bị áp bức và giai cấp …(5) ở mọi nơi.
Đáp án. 1: đảng cách mệnh; 2: vận động; 3: tổ chức; 4: liên lạc; 5: vô sản.
40. Đảng Cộng sản Việt Nam là …(1) của giai cấp công nhân… (2), là … (3) của giai cấp công nhân.
Đáp án. 1: chính đảng; 2: Việt Nam; 3: đội tiền phong.
41. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp …(1) với …(2) và …(3).
Đáp án. 1: chủ nghĩa Mác-Lênin; 2: phong trào công nhân; 3: phong trào yêu nước.
42. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của …(1), đồng thời là Đảng của …(2) Việt Nam.
Đáp án. 1: giai cấp công nhân; 2: dân tộc.
43. Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những …(1) của …(2) kiểu mới của giai cấp…(3).
Đáp án. 1: nguyên tắc; 2: Đảng; 3: vô sản.
44. Tập trung dân chủ là …(1) cơ bản để xây dựng Đảng cộng sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của …(2), vừa phát huy sức mạnh của…(3).
Đáp án. 1: nguyên tắc; 2: mỗi người; 3: mọi người.
45. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết dân tộc phải được giác ngộ về …(1), phải được tổ chức thành….(2) và hoạt động theo…(3). Tổ chức thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc chính là…(4).
Đáp án. 1: mục tiêu; 2: một khối vững chắc; 3: một đường lối chính trị đúng đắn; 4: Mặt trận dân tộc thống nhất.
46. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là…(1) của Mặt trận dân tộc thống nhất, vừa là…(2) mặt trận, xây dựng…(3) dân tộc ngày càng vững chắc.
Đáp án. 1: thành viên; 2: lực lượng lãnh đạo; 3: khối đại đoàn kết.
47. Sức mạnh dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là sức mạnh của…(1) Việt Nam, của…(2) Việt Nam, của sức mạnh…(3) Việt Nam; ở…(4); ở ý thức…(5) cho độc lập tự do; ở ý thức…(6).
Đáp án. 1: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; 2: chủ nghĩa dân tộc chân chính; 3: văn hoá truyền thống; 4: tinh thần đoàn kết; 5: đấu tranh anh dũng; 6: tự lực, tự cường.
48. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải thường xuyên chăm lo củng cố…(1) giữa Đảng với dân. Đảng không phải ở…(2), cũng không phải ở…(3) mà ở…(4). Đảng phải lấy dân…(5). Đây cũng chính là nguồn gốc sức mạnh vô tận của Đảng.
Đáp án. 1: mối quan hệ máu thịt; 2: trên dân; 3: ngoài dân; 4: trong lòng dân; 5: làm gốc.
49. Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhà nước ta là Nhà nước…(1), Nhà nước…(2). “Chính quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là Nhà nước…(3). Nhà nước…(4); Cơ sở xã hội của Nhà nước là…(5) Nền tảng là…(6) dưới sự lãnh đạo của…(7).
Đáp án. 1: dân chủ; 2: của dân, do dân, vì dân; 3: dân chủ; 4: của dân, do dân, vì dân; 5: toàn dân tộc; 6: liên minh công, nông, lao động trí óc; 7: giai cấp công nhân.
50. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là nhà nước trong đó dân là…(1); dân là người có …(2) cao nhất, có…(3) quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước và dân tộc.
Đáp án. 1: chủ; 2: địa vị; 3: quyền.
51. Hồ Chí Minh coi đạo đức là…(1), là…(2) của người cách mạng. Đối với Hồ Chí Minh, đạo đức giống như…(3) của cây,…(4) của sông, của suối: “cũng giống như sông…(5) mới có nước, không có…(6) thì sông cạn. Cây phải…(7), không có…( thì cây héo. Người cách mạng thì phải có…(9), không có…(10)…thì tài gỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
Đáp án. 1: cái gốc; 2: nền tảng; 3: gốc; 4: ngọn nguồn; 5: có nguồn; 6: nguồn; 7: có gốc; 8: gốc; 9: đạo đức; 10: đạo đức.
52. Quan điểm của Hồ Chí Minh: “phải có cái…(1) để đi đến cái…(2) và khi có cái…(3) thì cái…(4) đảm bảo cho người cách mạng giữ vững được chủ nghĩa mà mình đã giác ngộ, chấp nhận đi theo. Có cái…(5) nhưng phải có cái…(6), …(7) phải kết hợp. Đạo đức là…(, là…(9) mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đáp án. 1: đức; 2: trí; trí; 4: đức; 5: đức; 6: tài; 7: hồng, chuyên; 8: gốc; 9: vũ khí.
53. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là…(1) quý nhất, là…(2) quyết định thắng lợi của cách mạng. Con người vừa là…(3), vừa là…(4) của cách mạng.
Đáp án. 1: vốn; 2: yếu tố; 3: mục tiêu; 4: động lực.
54. Văn hoá là đời sống…(1) của xã hội, là một bộ phận của…(2). Văn hoá được đặt ngang hàng với…(3). Văn hoá phải ở trong…(4). Văn hoá phải thực hiện nhiệm vụ…(5), thúc đẩy, xây dựng và phát triển…(6).
Đáp án: 1: tinh thần; 2: kiến trúc thượng tầng; 3: kinh tế, chính trị, xã hội; 4: kinh tế và chính trị; 5: chính trị; 6: kinh tế.
55. Hồ Chí Minh nói: Văn nghệ là…(1), nghệ sỹ là…(2), tác phẩm văn nghệ là…(3) trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng…(4), con người mới.
Đáp án. 1: mặt trận; 2: chiến sỹ; 3: vũ khí sắc bén; 4: xã hội mới.
56. Theo Hồ Chí Minh: Văn nghệ phải gắn với…(1) của nhân dân; phải có những…(2) xứng đáng với thời đại mới của…(3), phải phản ánh…(4) sự nghiệp cách mạng của nội dung.
Đáp án. 1: thực tiễn đời sống; 2: tác phẩm nghệ thuật; 3: đất nước và dân tộc; 4: cho hay, cho chân thực.
57. Khái niệm đời sống mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm cả…(1) mới, …(2) mới, …(3) mới.
Đáp án. 1: đạo đức; 2: lối sống; 3: nếp sống.
58. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức mới, trước hết là thực hành…(1), thực hành…(2).
Đáp án. 1: đạo đức cách mạng; 2: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
59. Theo Hồ Chí Minh, lối sống mới là xây dựng lối sống…(1), văn minh, tiên tiến, biết kết hợp hài hoà…(2) tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa…(3) của nhân loại.
Đáp án. 1: có lý tưởng; 2: truyền thống; 3: văn hoá.
60. Theo Hồ Chí Minh, nếp sống mới là xây dựng…(1) làm cho nó dần dần trở thành…(2) của mỗi người, thành…(3) của cả cộng đồng, trong phạm vi địa phương hay cả nước.
Đáp án. 1: lối sống mới; 2: thói quen; 3: phong tục tập quán.

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

 

Leave a Reply