kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Đề cương ôn tập Tư pháp quốc tế kèm câu hỏi và đáp án sưu tầm

QUYỀN SỞ HỮU TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

Thời lượng: 6 tiết (thuyết trình:3t;thảo luận:3t)

Lưu ý:

 • Quyền sở hữu có yếu tố NN là một lĩnh vực của TPQT-> tiếp cận lĩnh vực QSH có YTNN phải trên cơ sở những kiến thức nền về TPQT( thuộc phần chung-HP1), đó là những vấn đề liên quan đến: Đối tượng điều chỉnh; Phương pháp điều chỉnh; Xung đột PL; Các hệ thuộc giải quyết XĐPL; Nguồn.
 • QSH trong TPQT có những đặc thù, xuất phát từ bản chất của những vấn đề phát sinh từ quan hệ QSH có YTNN cần giải quyết;
 • Phạm vi nghiên cứu bài;
 • VBPL:
 • Các hiệp định trong tương trợ TP giữa VN và một số nước: Nga; Hungary; Bungary; Balan; Sec-Slovakia; Lào; Mông cổ; Ucraina; Belarutxia;
 • Bộ luật dân sự năm 2005 (Phần thứ bảy; Chế định Tài sản và quyền sở hữu);
 • Nghị định số 138/CP của Chính phủ ngày 15/11/2006 hướng dẫn thi hành các quyết định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có YTNN;
 • Luật đất đai năm 2003;
 • Nghị định số 181/CP của Chính phủ ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
 • Luật nhà ở năm 2005
 • Nghị định số 90/CP của Chính phủ ngày 6/9/2006 hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;
 • Luật đầu tư năm 2005;

 

 

 

 1. Khái niệm quyền sở hữu trong Tư pháp quốc tế; xung đột PL về quyền sở hữu:
  • Khái niệm về quyền sở hữu trong TPQT:
 • Ý nghĩa
 • CSPL
  • Xung đột PL về quyền sở hữu:
 • Khái niệm
 • Các vấn đề cụ thể có xung đột
 1. Giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu:
  • Nguyên tắc chung trong việc giải quyết xung đột về quyền sở hữu
  • Luật nơi có tài sản là hệ thống PL trọng tâm trong việc giải quyết XĐPL về QSH
   • Quy định điều kiên phát sinh, thay đổi, chấm dứt QSH, nội dung QSH
   • Đa số các nước áp dụng giải quyết xung đột về định danh tài sản
  • Xác định quyền sở hữu đối với tài sản đang trên đường vận chuyển
  • Các trường hợp ngoại lệ
 2. Quyền sở hữu của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam và của công dân VN ở nước ngoài

ÔN TẬP

Nhận định đúng sai và giải thích tại sao

 1. Quyền sở hữu có YTNN là QSH có các bên trong quan hệ sở hữu mang quốc tịch khác nhau
 2. Xung đột PL về QSH phát sinh khi có quan hệ sở hữu có YTNN cần điều chỉnh
 3. Luật nơi có tài sản là hệ thống pháp luật duy nhất được áp dụng để giải quyết XĐPL về QSH
 4. Luật nơi có tài sản là hệ thống pháp luật quan trọng trong việc giải quyết XĐPL về QSH

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply