kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi Hiến pháp sưu tầm

ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
LỚP TM31B
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (5 điểm)

Anh chị hãy trình bày nội dung và ý nghĩa những điểm mới của chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 1992 so với Hiến pháp 1980?

Câu 2: (5 điểm)

Phân tích cơ sở lý luận, cơ sở hiến định và cơ sở thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội.


ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
LỚP DS31B
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (4.5 điểm)

Anh chị hãy trình bày các quyền của công dân theo Hiến pháp 1980 không mang tính khả thi và giải thích vì sao Hiến pháp 1980 lại quy định các quyền này như thế? Hiến pháp 1992 đã khắc phục tình trạng không khả thi của các quyền này như thế nào?

Câu 2: (3.5 điểm)

Tại sao trước Cách Mạng tháng 8 năm 1945 nước ta không có Hiến pháp? Trình bày những khuynh hướng lập hiến chủ yếu ở nước ta trong giai đoạn này và cho ý kiến nhận xét của anh chị về từng khuynh hướng vừa nêu?

Câu 3: (2 điểm)

Hiến pháp 1980 quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước. Hiến pháp 1992 quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Anh chị hãy cho biết ý nghĩa của sự khác nhau này.

ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
LỚP QT31B
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (3 điểm)

Phân tích vai trò của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng pháp luật ở nước ta.

Anh chị hãy nêu ý kiến nhận xét của mình về thực tế thực hiện vai trò nói trên.

Câu 2: (3 điểm)

Anh chị hãy phân tích và chứng minh nguyên tắc hạn chế tình trạng không quốc tịch trong Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998.

Câu 3: (4 điểm)

Trình bày hiểu biết của mình về quy định tại điều 50, Hiến pháp 1992: “Ở nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật”.

ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
LỚP HS31A
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: ( 4 điểm)

Anh chị hãy trình bày các tiền đề về kinh tế, xã hội, chính trị và tư tưởng của sự ra đời các bản hiến pháp đầu tiên trên thê giới.

Liên hệ với sự ra đời Hiến pháp 1946 của Việt Nam.

Cậu 2: (3 điểm)

Phân tích vai trò của kinh tế nhà nước trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Câu 3: (3 điểm)

Trình bày những hiểu biết của anh chị về nguyên tắc: “ Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân”.

ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
LỚP CLC31
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Điều 46 Hiến pháp 1992 ( sửa đổi năm 2001) quy định: “ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp”.

Anh chị hãy:

1. Giải thích vì sao Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất. Liên hệ với Hiến pháp 1992( sửa đổi năm 2001) của nước ta. (5 điểm).

2. Nêu và phân tích những điểm hạn chế khi điều 46 hiến pháp 1992(sửa đổi năm 2001) quy định: “ Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp”. (5 điểm).

ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
LỚP HS31B
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (3.5đ)

Sự lãnh đạo của Đảng được ghi nhận khác nhau như thế nào trong lịch sử lập hiến Việt Nam và giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Câu 2: (4.5đ)

Anh chị hãy nêu và phân tích ý nghĩa của những điều hoàn toàn mới trong chế định “ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” theo Hiến pháp 1992 so với Hiến pháp 1980.

Câu 3: (2đ)

Hiến pháp 1980 quy định: “Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến Pháp và pháp luật quy định”. Hiến pháp 1992 quy định: “Quyền và nghĩa vụ của công dân do HIến Pháp và luật quy định”. Anh chị hãy cho biết ý nghĩa của sự khác nhau này.

ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1 (3đ)

Anh/Chị hãy phân tích tính giai cấp và tính xã hội của Hiến pháp. Liên hệ với Hiến pháp 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) của Việt Nam.

Câu 2 (4đ)

Quan điểm của Nhà nước ta đối với sở hữu tư nhân và thành phần kinh tế tư bản tư nhân khác nhau như thế nào trong các bản Hiến pháp Việt Nam? Anh/Chị hãy giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

Câu 3 (3đ)

Anh/Chị hãy chứng minh rằng chính sách quốc tịch Việt Nam nhằm hạn chế tình trạng không quốc tịch.

Đề thi học kỳ I năm học 2008_2009
Lớp hành chính và hình sự 33A
thời gian 90 phút ( được sử dụng hiến pháp )

Câu 1(3d): nhận định đúng sai, giải thích ngắn gọn
1.Các tổ chức là thành viên của mặt trận tổ quốc viêt nam hiện nay đều được hiến pháp và pháp luật thừa nhận là các tổ chức chính trị xã hội và là cơ sở chính trị của chính quyền toàn dân
TL: sai. chỉ có 6 tổ chức: MTTQVN, đoàn thanh niên cộng sản HCM, hội liên biệp phụ nữ VN, hội nông dân, tổng liên đoàn lao động VN, hội cựu chiến binh

2. Quyền con người và quyền công dân là hai phạm trù hoàn toàn đồng nhất với nhau.
TL: sai. Because: chủ thể quyền con người bao giờ cũng rộng, đông đảo hơn quyền công dân. về nội dung: quyền con người phong phú đa dạng hơn quyền công dân. Cách quy định quyền con người và quyền công dân trong hiến pháp là khác nhau.
Câu 2: (2.5d)
Hoàn cảnh ra đời hp 1946 có tác động như thế nào đến mới quan hệ pháp lý giữa chủ tịch nước với nghị viện nhân dân được quy định trong hiến pháp?
TL: chủ tịch nước do nghị viện bầu ra, nhiệm kỳ của chủ tịch nước dài hơn nghị viện, sở dĩ như vậy là các nhà làm luật muốn tạo ra sự độc lập giữa chủ tịch nước và nghị viện
– quyền lực nằm trong tay chủ tịch nước, chủ tịch nước không chịu trách nhiệm trước nghị viện. đây là thiết chế được thiết kế để chống thù trong, giặc ngoài, nhưng vẵn đảm bảo sự lãnh đạo của đảng cộng sản trong khi nhà nước có đa đảng
– hình ảnh chủ tịch nước là hình ảnh âu mỹ (có quyền phủ quyết, chống nghị viên,..)
Câu 3: (4.5d) chọn 1 trong 2 đề
3a: sự lãnh đạo của đảng được ghi nhận khác nhau ntn trong lịch sử lập hiến VN? hãy phân tích những nội dung thể hiện sự lãnh đạo của đảng trong hệ thống chính trị. giải thích vì sao nói sự lãnh đạo đảng của đảng đối với hệ thống chính trị mang tính định hướng?

3b: hãy nêu và phân tích ý nghĩa của những điều hoàn toàn mới trong chế định “quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân’ theo hiến pháp 1992 so với hiến pháp 1980
TL 3b: điều 50, 57,72, 81

ĐỀ THI HẾT MÔn
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP
Lớp: Quốc tế, Dân sự, Thương mại K33A ( lần 1 )
Thời gian: 90 phút ( được sử dụng văn bản pháp luật )

Câu 1: ( 4 điểm )
Anh ( chị ) hãy nêu và phân tích đối tượng điều chỉnh của luật Hiến pháp Việt Nam.

Câu 2: ( 4 điểm )
Anh ( chị ) hãy trình bày nguyên tắc Hiến pháp: ” Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân ” trong chế định Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân với các nội dung:
A. Cơ sở lý luận của nguyên tắc
B. Quy định của Hiến pháp về nguyên tắc
C. Yêu cầu đối với việc thực hiện nguyên tắc.
D. Liên hệ thực tế thực hiện nguyên tắc này ở nước ta.

Câu 3 ( 2 điểm )
Anh ( chị ) hãy phân biệt việc tước quốc tịch Việt Nam của một người có quốc tịch tự nhiên ( quốc tịch theo huyết thống ) và tước quốc tịch của một người có quốc tịch do được nhập quốc tịch trong pháp luật quốc tịch Việt Nam. Cho ví dụ minh họa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 – 2009
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM
Lớp Chất Lượng Cao K33
Thời gian làm bài: 90p
(SV đc sử dụng các văn bản Pháp luật)

***

Câu 1: (3đ) Anh/ chị hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn tại sao:

1. HP k thành văn là HP chỉ đc cấu thành từ 1 nguồn duy nhất bao gồm các tập tục chính trị mang tính HP (SAI)
– HP k thành văn cấu thành ở nhiều nguồn # nhau, có 2 fần chính:
+ Phần thành văn của HP : trong các văn bản luật khác dưới dạng các đạo luật mang tính HP
+ Phần k thành văn của HP : là những tập tục chính trị mang tính HP

2. Việc k trực tiếp quy định nguyên tắc “Tôn trọng quyền con người” trong các bản HP trc HP92 hoàn toàn đồng nghĩa với việc nhà nc ta k tôn trọng q` con ng. (SAI)
– Các bản HP trước HP92 k ghi nhận q` con ng thay vào đó là ghi nhận q` Công Dân. Mà q` con ng thì bao trùm lên q` Công Dân.

Câu 2: (2đ) Anh/ chị hãy trình bày điểm khác nhau cơ bản trong thủ tục sửa đổi HP theo HP46 và HP92 (đã đc sửa đổi bổ sung). Anh/chị có nhận xét j về vấn đề này?
(Xem Đ70 HP92 & Đ147 HP1992)
– Khác biệt : HP92 đã xoá bỏ trình tự đưa HP ra cho nhân dân phúc quyết
– Nhận xét : HP46 mang tính dân chủ rõ rệt hơn, HP92 cho thấy mô hình NN mà QH có toàn quyền

Câu 3: (5đ) Anh/chị chọn 1 trong 2 câu sau để làm bài:
Câu 3a: Anh/chị hãy chứng minh rằng HP46 đã sáng tạo ra 1 chế định Chủ tịch nc rất độc đáo và 1 chính thể Cộng hòa mới mẻ. Sự độc đáo và mới mẻ thể hiện tư duy j của các nhà lập hiến ?
*Chế định Chủ tịch nc độc đáo:
– Chủ tịch nc do Nghị Viện bầu, nhiệm kì 5 năm (dài hơn nk của Nghị viện) -> độc lập hoạt động với NV -> kiềm chế đối trọng NV
– CTN có thể fủ q’ luật của NV (gần giống như Tổng thống) -> tránh việc ban hành những Luật đi trái với Cách Mạng VN trong tình trạng đa đảng lúc bấy h
– CTN đứng đầu NN, đứng đầu CPhủ, kiêm tổng chỉ huy quân đội -> tập trung nhất quán, trong tình trạng NN còn non trẻ, dễ bị xâm lược trở lại thì có thể nhanh chóng thực hiện kháng chiến
– CTN k fải chịu trách nhiệm j trc NV, ngoại trừ tội phản quốc
*Chính thể cộng hoà mới mẻ: hình thức cộng hoà hỗn hợp (lưỡng tính), quyền hành pháp lưỡng đầu

Câu 3b: “Quyền con ng” đc ghi nhận # nhau ntn trong LSử lập hiến VN và giải thích vì sao có sự # nhau đó? Anh/chị có nhận xét j về cách quy định “Quyền con ng” torng HP92 (đã đc sửa đổi bổ sung) ?

ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

CÂU 1: (3đ) Anh/chị hãy nêu điểm khác nhau cơ bản trong thủ tục sửa đổi Hiến pháp giữa HP 1946 với HP 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001). Anh/chị có nhận xét gì về vấn đề này?
CÂU 2: (3đ) Anh/chị hãy trình bày nguyên tắc “Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân” với các nội dung sau:
A/ Cơ sở lý luận của nguyên tắc
B/ Quy định của Hiến pháp về nguyên tắc
C/ Yêu cầu của nguyên tắc
D/ Hãy liên hệ thực tế thực hiện nguyên tắc này ở nước ta
CÂU 3: (4đ) Quan điểm của nhà nước ta đối với sở hữu tư nhân và thành phần kinh tế tư bản tư nhân khác nhau như thế nào trong các bản Hiến pháp Việt Nam? Anh/ chị hãy giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1 ; Anh ( Chi ) hãy phân tích những điểm khác nhau cơ bản giữa Hiến pháp với các đạo luật thông thường để thấy rằng Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước.
Câu 2 : Anh ( Chi ) hãy trình bày nguyên tắc ” Tôn trọng quyền con người ” với các nội dung sau :
a/. Cơ sở lý luận của nguyên tắc.
b/. Quy định của Hiến pháp về nguyên tắc.
c/. Yâu cầu của nguyên tắc.
d/. Hãy liên hệ thực tế thực hiện nguyên tắc này ở nước ta.
Câu 3 : Anh ( Chi ) hãy giải thích thế nào là một nền kinh tế độc lập, tự chủ? Ý nghĩa việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ khi Việt Nam gia nhập WTO

ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

câu 1 (4 điểm): anh ( chị ) hãy cho biết các nậhn định sau đây đúng hay sai và giải thích ngắn gọn tại sao
1. các tổ chức là thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam hiện nay đều được hiến pháp và pháp luật thừa nhận là các tổ chức chính trị xã hội và là ” cơ sở của chính quyền nhân dân”
2. theo quy định của pháp luật hiện hành, các thành viên của thường trực hội đồng nhân dân phải hoạt động chuyên trách
3. theo quy định của pháp luật hiện hành, thành viên của uỷ ban nhân dân bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cùng cấp.
4 theo quy định của pháp luật hiện hành, Bộ tư pháp là cơ quan có thẩm quyền quản lý toà án nhân dân địa phương về mặt tổ chức
câu 2 (1.5 điểm): xử lý tình huống
1 tổng thanh tra chính phủ chỉ được 30% số phiếu tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội
2 hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị Quyết trái với hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan cấp trên
câu 3( 4.5 điểm) chọn 1 trong 2 câu sau
1 phân tích điểm káhc nhau cơ bvản của chế định chủ tịch nước theo HP 46 và HP 92 theo các tiêu chí sau: vị trí pháp lý, nhiệm kỳ, quyền hạn và trách nhiệm trước quốc hội, sự khác nhau này phản ánh tư duy gì của các nhà lập hiến ?
2 phân tích mối quan hệ pháp lý cơ bản giữa quốc hội va chính phủ theo quy định của hiến pháp và pháp luật hiện hành, điểm khác nhau cơ bản trong mối quan hệ này với mối quan hệ giữa hội đồng bộ trưởng và quốc hội theo hiến pháp 1980 và giải tích vì sao có sự khác nhau đó

ĐỀ THI MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

1. Bằng cơ sở pháp lý và thực tiễn hãy chứng minh: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

2. Ý nghĩa của các bản Hiến pháp Việt Nam: 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)

— Bổ sung nội dung —

Câu 1: Tại sao nói HP là đạo luậtluận văn – báo cáo – tiểu luận – tài liệu chuyên ngành Luật cơ bản của Nhà nước ta? Sự khác nhau giữa HP & Luật HP?

Câu 2: Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản & ý nghĩa lịch sửluận văn – báo cáo – tiểu luận – tài liệu chuyên ngành Lịch Sử của Hiến pháp 1946:

Câu 3: Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của HP 1959 (sửa đổi)

Câu 4: Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của HP1980?

Câu 5: Trình bày sự phát triển của chế định Chủ tịch nước qua các qui định của HP?

Câu 6: Mối quan hệ giữa chủ tịch nước & các cơ quan NN trung ương?

HaiChauBK

Leave a Reply