Nhận định Hiến pháp kèm đáp án

kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Nhận định Hiến pháp kèm đáp án

CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH MÔN HIẾN PHÁP

 

CÂU 1.Nguồn của luật HP chỉ bao gồm các bản HP Việt Nam?

->Nhận định SAI vì nguồn của luật Hp ko chỉ có các bản hp mà còn cả các bộ luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của các cq nhà nước  có thẩm quyền khác.

CÂU 2.HP ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước?

->Nhận định SAI vì ko phải nhà nước nào ra đời cũng có HP( vd: nhà nc chiếm hữu nô lệ, phong kiến,…)

CÂU 3. Ở nước ta hiện nay, nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nc gián tiếp qua QH và HĐND các cấp?

->Nhận định SAI, vì công dân ko chỉ thực hiện quyền lực nn thong qua QH và HĐND các cấp mà còn có quyền trực tiếp bầu cử, biểu quyết khi nn trưng cầu dân ý.(Đ53-HPHH)

CÂU 4.Các tổ chức là thành viên của MTTQVN hiện nay đều đc HP và PL thừa nhận là các tổ chức CT-XH và là “cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân?

->Nhận định SAI vì thành viên của MTTQVN gồm các tổ chức chính trị, tổ chức xh, tỏ chức chính trị-xã hội và các cá nhân tiêu biểu… (Đ9HPHH)

CÂU 5.Các bản HP việt nam đều ghi nhận sự lãnh đạo của ĐCSVN?

->Nhận định SAI vì theo HP 46 ko ghi nhận sự lãnh đạo của ĐẢNG.

 CÂU 6.Trong hệ thống chính trị nc ta hiện nay, nhà nc giữ cai trò là lực lượng lãnh đạo?

->Nhận định SAI vì ĐẢNG lãnh đạo, nhà nc là trung tâm của hệ thống chính trị thực hiện quyền lực nn.

CÂU 7.Quyền  con người và quyền công dân là hai phạm trù hoàn toàn đồng nhất với nhau?

->Nhận định SAI vì 2 khái niệm này có nét tương đồng chứ ko đồng nhất! quyền con người bao hàm rộng hơn, mang tính chất toàn cầu, toàn nhân loại còn quyền công dân chỉ trong pham vi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhất định.

CÂU 8. Theo quy định của HPHH thì quyền và nghĩa vụ của công dân do HP và PL quy định?

->Nhận định SAI vì …do HP và Luật quy định (đ51HPHH)

CÂU 9. HP 1980 ko thừa nhận quyền sở hữu tư nhân?

->Nhận định ĐÚNG.(d18 hp80)

CÂU 10. Theo quy định của HPHH lao động là quyền của công dân?

->Nhận định SAI , vì lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân (d58HPHH)

CÂU 11.. Theo quy định của HPHH học tập là quyền của công dân?

->Nhận địnhSAI , vì học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân (đ60)

CÂU 12.Hiến pháp hiện hành quy định sự bao cấp của NN đối với học phí và viện phí?

->Nhận định SAI , HPHH ko còn bao cấp mà chỉ thực hiện 1 số chế độ miễn giảm.

CÂU 13.Hiến pháp hiện hành quy định sự bao cấp của NN đối với việc làm và nhà ở?

->Nhận định SAI, giống câu 12.

CÂU 14.Các bản HP trong lịch sử lập hiến VN đều quy định QH là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến?

->Nhận định SAI , vì chỉ có HP1980 và HP 1992(sửa đổi bổ sung 2001) quy định về điều này.

CÂU 15.Theo quy định của PL hiện hành, ứng cử viên trong cuộc bầu cử đại biểu QH có quyền tổ chức vận động tranh cử?

->Nhận định  SAI vì các ứng cử viên chỉ có quyền vận động bầu cử (DD52 luật bầu cử)

CÂU 16.Theo quy định của HPHH. Cử tri ko thể thực hiện quyền bở phiếu tại nơi đăng kí tạm trú của họ.?

->Nhận định  SAI, vì theo điều 22 luật bầu cử thì cử tri có thể đc bầu cử ở đơn vị nơi tạm trú của mình.

CÂU 17.Theo quy định của PLHH, mọi khiếu nại trong hoạt động bầu cử đều do cơ quan hành chính giải quyết?

->Nhận định  SAI vì theo điều 78 luật bầu cử thì “mọi khiếu nại phải đc gửi đến hội đồng bầu cử, và hội đồng bầu cử có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đc khiếu nại”

CÂU 18. Theo quy định của PLHH, trong cuộc bầu cử lần đầu nếu số người trúng cử ko đủ so với quy định thì tiến hành bầu bổ sung đại biểu.?

->Nhận định ĐÚNG, theo điều 71 luật bầu cử.

CÂU 19. Theo quy định của PLHH,QH chỉ thực hiện giám sát tối cao đối với các cơ quan NN ở trung ương?

->Nhận định SAI vì theo điều 83 HPHH thì “QH thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt đọng của bộ máy nhà nước”

CÂU 20.. Theo quy định của PLHH, chỉ ĐBQH mới có quyền trình dự án luật trước QH?

->Nhận định SAI vì có nhiều cá nhân,cơ quan đc trình dự án luật trước QH (vd: CTN,UBTVQH,CP,TANDTC,VKSNDTC,MTTQVN và các tc thành viên, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của QH)

CÂU 21. . Theo quy định của PLHH, một cá nhân ko đc quá bán số phiếu tín nhiệm của QH thì đương nhiên bị bãi nhiệm hoặc cách chức?

->Nhận định SAI vì sau khi bỏ phiếu tín nhiệm người bị bỏ phiếu ko đc quá 50% số phiếu tín nhiệm thì chủ thể để nghị bầu chức danh đó phải đứng ra đề nghị QH miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm chức danh đó. Chủ thể nào đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm chức danh đó phải đứng ra đề nghị QH miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức chức danh đó.

CÂU 22. . Theo quy định của PLHH,QH có quyền hủy bỏ văn bản quy phạm PL của chính phủ trái với HP,Luật, Pháp lệnh.?

->Nhận định  SAI. Vì QH bãi bỏ các văn bản trái với HP,luật và nghị quyết của QH (khoản 9 điều 84 HPHH)

CÂU 23.. Theo quy định của PLHH,UBTVQH có quyền bãi bỏ các VBQPPL của HĐDT và các UB của QH trái với pháp lệnh, nghị quyết của QH?

->Nhận định SAI vì HPHH ko quy định UBTVQH có quyền này.

C ÂU 24.UBTVQH là cơ quan chuyên môn của QH?

->Nhận định SAI, vì UBTVQH là cơ quan thường trực of QH. ( Điều 90)

CÂU 25.. Theo quy định của PLHH, trong thời gian QH ko họp, thủ tướng có quyền đề nghị UBTVQH phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức đối với phó thủ tướng, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

->Nhận định SAI vì theo luật tổ chức CP 2001 thì trong time QH ko họp thủ tướng cp đc đề nghị chủ tịch nước tạm  đình chỉ công tác của PTT,BT,TTCQNB và các thành viên # của UBND cấp tỉnh.

CÂU 26.. Theo quy định của PLHH,UBTVQH chỉ đc quyền đình chỉ thi hành. Ko đc quyền bãi bỏ các văn bản trái Pháp luật của chính phủ?

->Nhận định  này Đúng. Vì văn bản trái pháp luât thì chỉ QH mới có quyền bãi bỏ.

CÂU 27. . Theo quy định của PLHH, tất cả các nghị quyết của QH phải đc qua nửa tổng số ĐBQH biểu quyết tán thành?

->Nhận định SAI vì trong trường hợp bãi nhiệm ĐB,rút ngắn hay kéo dài nhiệm kì QH, hoặc sửa đổi HP phải đc ít nhất 2/3 tổng số ĐB biểu quyết tán thành. ( điều 88- HPHH)

CÂU 28.Theo quy định của PLHH, nếu ĐBQH bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì đương nhiên mất quyền ĐB?

->Nhận định SAI vì chỉ khi tòa án có bản án chính thức có hiệu lực thì đại biểu đó mới bị mất quyền ĐBQH.

CÂU 29.Theo quy định của PLHH, CTN phải công bố tất cả các pháp lệnh của UBTVQH chậm nhất 15 ngày kể từ ngày pháp lệnh này đc thông qua?

->Nhận định SAI vì CTN óc quyền đề nghị UBTVQH xem xét lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh đc thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn đc UBTVQH thông qua mà CTN vẫn ko nhất trí thì CTN trình QH quyết định tại kì họp gần nhất. ( khoản 7 điều 103 HPHH)

CÂU 30.Theo quy định của PLHH,CTN có quyền phủ quyết các đạo luật do QH ban hành?

->Nhận định SAI vì HP 1992 ko quy định CTN có quyền phủ quyết các đạo luật do QH ban hành.

CÂU 31.Theo quy định của PLHH, CTN có quyền bổ nhiệm thẩm phán TAND các cấp?

->Nhận định SAI vì theo khoản 8 điều 103, CTN chỉ đc bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức phó chánh án, thẩm phán TANDTC, phó viện trưởng,kiểm sát viên VKSNDTC.

CÂU 32.Theo quy định của PLHH, thành viên của CP bao gồm: Thủ tướng, p.thủ tướng, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc CP?

->Nhận định SAI .điều 110 HPHH quy định CP gồm: thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên #.

CÂU 33.Theo quy định của PLHH, thủ tướng CP có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các văn bản trái PL của HĐND cấp tỉnh?

->Nhận định SAI vì thủ tướng chỉ có quyền đình chỉ, và đề nghị UBTVQH bãi bỏ. ( điều 114 khoản 5)

CÂU 34.Theo quy định của PLHH,chính phủ do QH bầu ra?

->Nhận định SAI .QH lập ra.

CÂU 35.Mọi quyết định của CP Theo quy định của PLHH đều phải đc quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành?

->Nhận định SAI vì trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì theo quyết định thủ tướng đã biểu quyết (điều 35 luật tổ chức chính phủ)

CÂU 36.Theo quy định của PLHH,chính phủ hoạt động theo cơ chế thủ trưởng?

->Nhận định SAI vì CP hoạt động vừa theo cơ chế thủ trưởng vừa theo cơ chế tập thể quyết định.

CÂU 37.Theo quy định của PLHH, chính phủ chịu trách nhiệm trước QH,UBTVQH,CTN?

->Nhận định SAI vì CP chịu trách nhiệm trước QH, và báo cáo công tác trước QH,UBTVQH,CTN. (điều 109 HPHH)

CÂU 38.Theo quy định của PLHH,các thành viên của thường trực HĐND phải làm việc chuyên trách?

->Nhận định Đúng vì ko thể “vừa đá bóng vừa thổi còi” nên  thường trực HĐND phải chuyên trchs thì mới đảm bảo tính thống nhất, giám sát khách quan đc.

CÂU 39.Theo quy định của PLHH, thường trực HĐND có quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp?

->Nhận định SAI vì HĐND chỉ có quyền đình chỉ các văn bản của UBND trái pháp luật, nghị quyết của HĐND và các văn bản của cấp trên.

CÂU 40.Theo quy định của PLHH, tất cả các nghị quyết của HĐND phải có quá nửa tổng số ĐBHĐND biểu quyết tán thành?

->Nhận định SAI vì trong trường hợp bãi nhiệm ĐBHĐND thì phải có ít nhất 2/3 tổng số ĐB biểu quyết tán thành.

CÂU 41.Theo quy định của PLHH, HĐND có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với chánh án TAND và viện trưởng VKSND cùng cấp?

->Nhận định SAI vì 2 chức danh này ko do HĐND bầu hoặc phê chuẩn nên ko đc quyền bỏ phiếu tín nhiệm.

CÂU 42,Theo quy định của PLHH, ĐBHĐND chỉ đc quyền chất vấn những người do HĐND bầu?

->Nhận định SAI vì ĐBHĐND có quyền chất vấn GĐCA,CA’TA’,VTVKS cùng cấp.

CÂU 43.Theo quy định của PLHH, chủ tịch UBND nhất thiết phải là đại biểu HĐND cùng cấp?

->Nhận định ĐÚNG

CÂU 44.Theo quy định của PLHH,CTUBND có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các văn bản trái PL của HĐND Cấp dưới trực tiếp?

->Nhận định SAI. Vì CTUBND chỉ có Quyền đình chỉ  và đồng thời đề nghị HĐND Cấp trên(UBTVQH đối với cấp tỉnh) bãi bỏ.

CÂU 45.Theo quy định của PLHH,thành viên của UBND gồm CTUBND,PCTUBND và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp?

->Nhận định SAI vì thành viên HĐND gồm: CTUBND, PCTUBND, UVUBND (điều 119- luật tổ chức HĐND VÀ UBND)

CÂU 46.Theo quy định của PLHH, bộ tư pháp quản lí tòa án nhân dân đia phương về mặt tổ chức?

->Nhận định SAI vì sau năm 2002 thì TAND địa phương chịu sự quản lí của TANDTC về mọi mặt ->tránh tình trạng hành chính hóa

CÂU 47.Theo quy định của PLHH, VKSND có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát chung?

->Nhận định SAI. Vì sau nghị quyết 51/2001 thì VKSND chỉ còn chức năng công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp (tố tụng,điều tra,xét xử, thi hành án)

CÂU 48.Theo quy định của PLHH, các thẩm phán là thành viên của HĐTPTANDTC do CATANDTC đề nghị và CTN bổ nhiệm?

->Nhận định SAI vì HĐTPTANDTC do UBTVQH quyết định theo đề nghị của CATANDTC.

CÂU 49.Theo quy định của PLHH, chánh án TAND là cấp trên của thẩm phán trong hoạt động xét xử?

->Nhận định SAI vì trong hoạt đọng xét xử, thẩm phán hoạt động độc lập về mọi mặt.

CÂU 50.Theo quy định của PLHH,  ủy ban thẩm phán đc thành lập ở các TAND địa phương?

->Nhận định SAI, vì ủy ban thẩm phán chỉ đc thành lập ở cấp tỉnh, tp trực thuộc tw còn cấp huyện thì ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published.