kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi Pháp Luật kinh doanh quốc tế sưu tầm

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

De thi luat dau tu quoc teDe thi luat dau tu quoc teDe thi luat dau tu quoc teDe thi luat dau tu quoc teDe thi luat dau tu quoc teDe thi luat dau tu quoc te

 1. Nêu khái niệm, đặc điểm của đầu tư, đầu tư quốc tế? Đầu tư quốc tế khác đầu tư

 

trong nước ở điểm nào?

 

 1. Đầu tư quốc tế là gì? Khái niệm đầu tư quốc tế và đầu tư nước ngoài có khác

 

nhau không?

 

 1. Đầu tư quốc tế và xuất khẩu tư bản khác nhau cơ bản như thế nào?

 

 1. Phân loại đầu tư quốc tế theo chủ đầu tư?

 

 1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài?

 

 1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư gián tiếp nước ngoài?

 

 1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng quốc tế (vay thương mại nước ngoài)?

 

 1. Khái niệm và đặc điểm của ODA? OA khác ODA ở điểm nào?

 

 1. Nêu những điều kiện để các nước đang và chậm phát triển có thể nhận được

 

ODA?

 

 1. Tính ưu đãi của ODA thể hiện qua những yếu tố nào? Các khoản viện trợ không hoàn lại có thành tố ưu đãi là bao nhiêu?
 2. So sánh điểm giống và khác nhau giữa FDI và FPI?

 

 1. So sánh sự giống và khác nhau giữa FDI và ODA?

 

 1. Trình bày các giai đoạn trong Lý thuyết vòng đời quốc tế của sản phẩm (International product life cycle) của Raymond Vernon? Theo lý thuyết này FDI xuất

 

hiện ở giai đoạn nào?

 

 1. Trình bày các lợi thế trong mô hình OLI của Dunning? Theo Dunning, nhà đầu tư chỉ nên đầu tư ra nước ngoài khi nào?

 

 

1

 

 1. Nêu, phân tích và cho ví dụ về 3 tác động tích cực của FDI đối với nước chủ đầu tư?
 2. Nêu, phân tích và cho ví dụ về 3 tác động tiêu cực của FDI đối với nước chủ đầu tư?
 3. Nêu, phân tích và cho ví dụ về 3 tác động tích cực của FDI đối với nước nhận đầu tư?
 4. Nêu, phân tích và cho ví dụ về 3 tác động tiêu cực của FDI đối với nước nhận đầu tư?
 5. Tại sao nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giữ vai trò quan trọng trong số các nguồn vốn nước ngoài vào các nước đang phát triển? Liên hệ Việt Nam
 6. Nêu những xu thế vận động của FDI trên thế giới những năm gần đây?

 

 1. Nêu những xu hướng mới của dòng ODA trên thế giới?

 

CHƯƠNG 2: TỰ DO HÓA ĐẦU TƯ

 

 1. Nêu khái niệm, nội dung cơ bản của tự do hóa đầu tư?

 

 

 1. Trình bày vấn đề “Hạn chế liên quan đến tiếp nhận và thành lập” trong nội dung “Loại bỏ dần các rào cản và những ưu đãi mang tính phân biệt đối xử trong hoạt động đầu tư”?

 

 1. Trình bày vấn đề “Hạn chế về vốn và quyền kiểm soát người nước ngoài” trong nội dung “Loại bỏ dần các rào cản và những ưu đãi mang tính phân biệt đối xử trong hoạt động đầu tư”?

 

 1. Trình bày vấn đề “ Hạn chế về hoạt động” trong nội dung “Loại bỏ dần các rào cản và những ưu đãi mang tính phân biệt đối xử trong hoạt động đầu tư”?

 

 1. Trình bày nội dung “ Không phân biệt đối xử” trong nội dung “Thiết lập các tiêu chuẩn đối xử tiến bộ đối với hoạt động đầu tư”?

 

 

 

 

2

 

 1. Toàn cầu hóa là gì? Nêu mối quan hệ hữu cơ giữa toàn cầu hóa và tự do hóa đầu

 

tư?

 

 

 1. Nêu những xu hướng tự do hóa đầu tư cơ bản trên thế giới?

 

 

 1. Nêu một số nguyên tắc chung liên quan đến tự do hóa đầu tư được quy định trong BIT?

 

 1. Trình bày nội dung liên quan đến tự do hóa đầu tư trong GATS, TRIMS, TRIPS và ASCM?

 

 1. Nêu lý do thành lập, mục tiêu và nguyên tắc quan trọng nhất của AIA?

 

 

 1. Nêu những thông tin cơ bản và mục tiêu của EIA?

 

 

 1. Nêu những thông tin cơ bản và mục tiêu của NAIA?

 

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

 

 

 1. Môi trường đầu tư là gì? Sự cần thiết của môi trường đầu tư đối với doanh nghiệp và đối với chính phủ? Những yesu tố cầu thành môi trường đầu tư của một quốc gia?

 

 1. Trình bày những yếu tố quyết định thu hút FDI của nước nhận đầu tư được trình bày trong Hội nghị của Liên hiệp quốc về thương mại và Phát triển (UNCTAD, WIR 1998)?

 

 1. Trình bày các thế mạnh của môi trường đầu tư quốc tế của Việt Nam?

 

CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

 

 1. ODA là gì? Tại sao nói ODA là nguồn vốn có khả năng gây nợ?

 

 1. Phân biệt ODA song phương và ODA đa phương? Cho ví dụ cụ thể?

 

 

 

 

3

 

 1. Phân loại ODA theo tính chất tài trợ, mục đích sử dụng, điều kiện và nhà cung cấp?
 2. Phân biệt ODA hỗ trợ dự án và ODA hỗ trợ phi dự án?

 

 1. Trình bày vai trò của ODA đối với nước nhận tài trợ?

 

 1. Trình bày vai trò của ODA đối với nhà tài trợ?

 

 1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì? Phân biệt FDI theo hình thức đầu tư mới và

 

FDI theo hình thức mua lại và sáp nhập?

 

 1. Phân biệt FDI chiều dọc, chiều ngang và hỗn hợp? Cho ví dụ?

 

 1. Phân loại FDI theo định hướng nước nhận đầu tư?

 

 1. Phân loại FDI theo định hướng nước chủ đầu tư?

 

 1. Nêu những hình thức FDI tại Việt Nam (phân loại theo hình thức pháp lý)?

 

 1. Trình bày những lợi ích và hạn chế của đầu tư gián tiếp nước ngoài đối với nhà

 

đầu tư?

 

 1. Trình bày những lợi ích và hạn chế của đầu tư gián tiếp nước ngoài đối với người sử dụng vốn?

CHƯƠNG 5: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC TNCs

 

 1. Theo quan điểm của UNCTAD hãy phân tích định nghĩa TNC, định nghĩa về công ty mẹ và công ty con ở nước ngoài? Theo định nghĩa này, đâu là điểm khác biệt

 

giữa các dạng chính của công ty con ở nước ngoài?

 

 1. Nêu các đặc trưng cơ bản của các loại Tổ chức kinh doanh xuyên quốc gia?

 

 1. Trình bày tóm tắt các chiến lược hoạt động của TNC theo Phân loại mức độ hội nhập các chức năng của sản xuất quốc tế? Một TNC tham gia vào sản xuất quốc tế thông qua chiến lược tìm kiếm nguồn lực bên ngoài (outsourcing) thì TNC này đang

 

sử dụng chiến lược gì?

 

 1. Trình bày tóm tắt các chiến lược hoạt động của TNC theo Phân loại phạm vi địa lý của chiến lược sản xuất quốc tế? Trong các ngành bán lẻ và thực phẩm, TNCs thường sử dụng chiến lược nào? Tại sao?

 

 

4

 

 1. Chiến lược toàn cầu là gì? Chiến lược toàn cầu phổ biến ở ngành nào? Cho ví dụ.

 

 1. Trình bày ngắn gọn vai trò của TNC trong nền kinh tế toàn cầu?

 

 1. Phân biệt các chiến lược hội nhập căn cứ vào chức năng và lấy ví dụ về các công ty thực hiện các chiến lược này cũng như lý giải tại sao các công ty chọn chiến lược

 

này?

 

 1. Lấy ví dụ về các TNC với các chiến lược hội nhập đa dạng hóa thị trường nội địa, khu vực và toàn cầu. Theo bạn trong điều kiện nào các TNC nói trên lựa chọn

 

chiên lược này?

 

 1. Giải thích tại sao quốc tế hóa hoạt động R&D có xu hướng tiếp tục diễn ra. Tại sao một số nước đang phát triển thu hút FDI vào các hoạt động R&D trong khi một số

 

nước khác không làm như vậy?

 

 1. Nêu 03 cách mà theo đó các công ty nước ngoài có thể tiếp cận các thị trường quốc tế dễ dàng hơn các công ty nội địa?

CHƯƠNG 6: MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP TRÊN THẾ GIỚI

 

 1. Mua lại và sáp nhập là gì? Cho ví dụ cụ thể về hoạt động mua lại và sáp nhập?

 

 

 1. Nêu 2 lý do có thể khiến M&A là phương thức thâm nhập phổ biến hơn tại các nước phát triển so với các nước đang phát triển?

 

 1. Phân loại M&A theo dây chuyền sản xuất kinh doanh? Lấy vị dụ cụ thể?

 

 

 1. Lấy ví dụ về hoạt động M&A theo chiều dọc, chiều ngang, và tổ hợp tại Việt Nam? Cho biết mục tiêu của các công ty trong các thương vụ cụ thể này?

 

 1. Có các cách tái cấu trúc doanh nghiệp như thế nào trong hoạt động M&A? cách thức này phù hợp với những doanh nghiệp có đặc điểm như thế nào? Cho

 

 1. Trình bày các lợi ích đối với doanh nghiệp khi thực hiện M&A?Cho ví dụ

 

 

 1. Trình bày một số nguyên nhân thất bại trong hoạt động M&A? Cho ví dụ

 

 

 

 

5

 

CHƯƠNG 7: HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

 

 1. Hãy nêu bản chất và mục đích chính của IIAs?

 

 1. Hãy trình bày những nội dung cơ bản của IIAs?

 

 1. Hiện nay trên thế giới có những loại hình IIA nào?

 

 1. Trình bày những xu hướng phát triển gần đây của IIAs?

 

 1. Những xu hướng chính liên quan đến số lượng, đặc điểm của BITs từ năm 1990 đến nay, từ đó hãy nêu lý do lựa chọn lý kết BITs ngày càng nhiều của các quốc gia trên thế

 

giới?

 

 1. Hãy liệt kê những điều khoản chủ yếu trong BIT? Hiện nay Việt Nam đã ký kết bao nhiêu hiệp định song phương?
 2. Vai trò của việc tham gia vào IIAs?

 

 1. Trình bày một số điểm lưu ý khi tham gia vào IIAs?

 

 1. Trình bày các điều khoản nhằm mục đích tự do hóa đầu tư trong IIAs?

 

BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT                              Q. TRƯỞNG BỘ MÔN

đề cô Quyên:

đề 1

 1. Nếu tác động tiêu cực của M&A với nước tiếp nhận đầu tư. HIện nay TNC đang lựa chọn

M&A hay đầu tư mới?

 1. Khi quyết định đầu tư thì nhà đầu tư phải tính đến những yếu tố nào của môi trường đầu tư? ví

dụ

đề 2:

 1. định nghĩa đặc điểm của ODA
 2. so sánh M&A và đầu tư mới.

đề đầu tư thấy Minh :

Đê 1:

 1. yếu tố quyết định tới FDI
 2. thuyết chiết trung Dunning
 3. chiến lược đầu tư đa nội địa

Đề 2:

câu 1 thì là phân tích động cơ của Honda khi đầu tư vào VN và

câu 2 là dựa vào thuyết chiết trung phân tích thành công của Viettel khi đầu tư vào Lào và

Campuchia

Của cô Oanh:

 1. Khái niệm mục đích Tự do hoáđầu tư.
 2. Phân biệt FDI vàIPL
 3. Tình hình FPI tại VN từnăm 2005 đến nay.

Cua co Phuong :

 1. ODA va vai tro cua ODA
 2. So sanh M&A va dau tu moi. Nha dau tu nen chon hinh thuc nao?

Đề Đầu tư quốc tế 21/10 thầy Minh (cuối kì)
1. Áp dụng lý thuyết chiết trung của John Dunning để phân tích việc tập đoàn thức ăn nhanh
McDonald đầu tư vào Việt Nam năm 2013 và lựa chọn thành phố HCM để mở cửa hàng đầu tiên
2. Thương vụ hợp tác giữa Tổng công ty tài chính Dầu khí PVFC và Ngân hàng TMCP Phương Tây
Western Bank để thành lập ngân hàng PVCombank năm 2012 (chấm dứt sự tồn tại của PVFC và
Western Bank) được coi là loại hình hợp tác nào sau đây: mua lại, sáp nhập, liên doanh, hợp nhất?
=> Hợp nhất vì PVFC và Western Bank không còn tồn tại.
3. Tập đoàn khách sạn Hilton thành lập năm 1919 tại Mỹ với hơn 4000 khách sạn tại 90 quốc gia.
Phân tích chiến lược mà Hilton đang áp dụng: chiến lược đa thị trường nội địa, chiến lược toàn cầu,
chiến lược quốc tế hay chiến lược đa quốc gia?
4. Trình bày những lợi ích của ODA đối với các nước nhận tài trợ?

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN NGHIỆP VỤ

 

CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP

Môn: PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

 

Phần: Các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới

 1. Thế nào là luật kinh doanh quốc tế? Yếu tố nước ngoài trong hoạt động KDQT
 2. Nêu tên các hệ thống PL chính trên thế giới theo sự phân loại của Toà án Quốc tế Liên hiệp quốc
 3. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống PL Anh Mỹ (Common Law)
 4. Ưu và nhược điểm của hệ thống PL Anh Mỹ (Common Law)
 5. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống PL châu Âu lục địa (Civil Law)
 6. Ưu và nhược điểm của hệ thống PL châu Âu lục địa (Civil Law)
 7. Ưu và nhược điểm của hệ thống PL châu Âu lục địa (Civil Law)
 8. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống PL Hồi giáo (Islamic Law)
 9. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống PL Ấn Độ (Indian Law)
 10. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống PL Trung Quốc (Chinese Law)
 11. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống PL XHCN (Law inspired by Communism)?
 12. Những hệ thống PL nào trên thế giới chịu ảnh hưởng nhiều bởi tôn giáo? Nêu khái niệm?

Phần: Những vấn đề pháp lý chung về hợp đồng

 1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng dân sự
 2. Thế nào là hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ? Nêu ví dụ
 3. Thế nào là hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù? Nêu ví dụ
 4. Thế nào là Hợp đồng ước hẹn và Hợp đồng thực tế? Nêu ví dụ
 5. Thế nào là Hợp đồng chính và Hợp đồng phụ? Nêu ví dụ
 6. Các loại điều khoản của hợp đồng? Ví dụ
 7. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng
 8. Thế nào là hợp đồng vô hiệu. Nêu các loại hợp đồng vô hiệu
 9. Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu
 10. Các hình thức ký kết hợp đồng? Thế nào là đề nghị giao kết HĐ và chấp nhận đề nghị giao kết HĐ
 11. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
 12. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Khái niệm và các yếu tố cấu thành
 13. Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Phần: HĐMBHHQT

 1. Từ góc độ pháp lý, hãy giải thích sự giống và khác nhau giữa các khái niệm: hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng mua bán ngoại thương, hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài, hợp đồng xuất nhập khẩu.
 2. Hãy nêu sự khác nhau về tiêu chí cơ bản xác định hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa Công ước Viên 1980 và Luật Thương mại Việt Nam 2005.
 3. Hãy cho ví dụ về trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không được di chuyển qua biên giới của một nước.
 4. Điều ước quốc tế về thương mại là gì? Hãy trình bày điều kiện để điều ước quốc tế về thương mại trở thành nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
 5. Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ là điều ước quốc tế thuộc loại nào? Giải thích.
 6. Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc về mua bán quốc tế hàng hóa là điều ước quốc tế thuộc loại nào? Giải thích.
 7. Phát biểu sau đây đúng hay sai: vì Hoa Kỳ và Trung Quốc đã là thành viên của Công ước Viên 1980 nên Công ước này đương nhiện trở thành nguồn luật áp dụng đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa thương nhân hai nước, các bên không có sự lựa chọn khác? Giải thích.
 8. Phát biểu sau đây đúng hay sai: nếu hệ thống pháp luật của nước được chọn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không có luật chuyên ngành và luật liên quan trực tiếp đến hợp đồng thì áp dụng các nguyên lý chung về hợp đồng trong Bộ luật dân sự? Giải thích.
 9. Trình bày sự khác biệt cơ bản giữa tập quán quốc tế về thương mại và hai nguồn luật: điều ước quốc tế về thương mại và luật quốc gia.
 10. Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có sử dụng EXW (Incoterms 2000) làm điều kiện cơ sở giao hàng, các bên có thể thỏa thuận rằng nghĩa vụ làm thủ tục thông quan xuất khẩu lô hàng thuộc về người bán được hay không? Giải thích.
 11. Từ góc độ pháp lý, hãy nêu sự khác biệt giữa hai trường hợp xảy ra trong mua bán quốc tế: di chuyển rủi ro đối với hàng hóa và di chuyển quyền sở hữu về hàng hóa từ người bán và người mua.
 12. Khi áp dụng tập quán quốc tế về thương mại để điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, tại sao cần kết hợp với các nguồn luật khác, không nên áp dụng tập quán một cách riêng lẻ? Cho ví dụ minh họa.
 13. Tại sao các bên nên thỏa thuận về nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ngay từ lúc đàm phán và ký kết hợp đồng?
 14. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến hiện tượng xung đột pháp luật về mua bán quốc tế là gì?
 15. Hãy nêu các điều kiện hiệu lực của một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
 16. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, những hàng hóa nào được xem là đối tượng hợp pháp của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?
 17. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, ai là người có thẩm quyền thay mặt doanh nghiệp ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế? Cho ví dụ minh họa.
 18. Hãy nêu sự khác biệt cơ bản về quy định điều kiện được xem là chấp nhận vô điều kiện một đơn chào hàng giữa pháp luật Việt Nam và Công ước Viên 1980.
 19. Tại sao nội dung về tên và địa chỉ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cần phải là thông tin được thể hiện trong giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp?
 20. Tại sao thông tin về tên hàng cần phải được thống nhất giữa các chứng từ khác nhau trong cùng một bộ chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu?
 21. Người ta thường sử dụng mẫu hàng (sample) trong mua bán quốc tế đối với những mặt hàng có đặc điểm gì? Cho ví dụ minh họa.
 22. Hãy nêu những trường hợp người bán bắt buộc phải tổ chức kiểm tra phẩm chất hàng hóa tại địa điểm ở nước xuất khẩu trước khi giao hàng cho người chuyên chở.
 23. Hãy nêu những trường hợp người mua bắt buộc phải tổ chức giám định phẩm chất hàng hóa tại địa điểm ở nước nhập khẩu sau khi nhận hàng từ người chuyên chở.
 24. Phát biểu sau đây đúng hay sai: về mặt pháp lý, giấy chứng nhận phẩm chất có tính quyết định được lập ra ở cảng đi ràng buộc tuyệt đối người mua và người mua không bác lại được? Giải thích.
 25. Thế nào là chấp hành hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lợi ích của nhau?
 26. Thế nào là nguyên tắc suy đoán lỗi trong mua bán quốc tế hàng hóa?
 27. Hãy phân biệt hai trường hợp miễn trách trong mua bán quốc tế hàng hóa: bất ngờ và bất khả kháng.
 28. Phát biểu sau đây đúng hay sai: việc áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại Việt Nam 2005 không phụ thuộc vào việc có thiệt hại thực tế xảy ra hay không? Cho ví dụ minh họa.
 29. Hãy phân biệt chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng và chế tài hủy bỏ một phần hợp đồng theo Luật Thương mại Việt Nam 2005.
 30. Hãy nêu sự khác biệt cơ bản về quy định điều kiện được xem là hành vi vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng giữa Luật Thương mại Việt Nam 2005 và Công ước Viên 1980.

Phần: Hợp đồng chuyên chở XNK bằng đường biển

 1. Nêu các nguồn luật điều chỉnh hợp đồng thuê tàu chợ
 2. Phân biệt lỗi hàng vận (Nautical fault) và lỗi thương mại (commercial fault). Cho ví dụ.
 3. Trình bày trách nhiệm của người chuyên chở khi hàng bị tổn thất do nước mưa trong những tình huống cụ thể sau:
 4. Tàu không có phương tiện che mưa
 5. Tàu có phương tiện che mưa, nhưng không được người chuyên chở che chắn
 6. Tàu có phương tiện che mưa, người chuyên chở có che chắn một phần, nhưng phần hàng nằm ở cầu cảng bị ướt
 7. Nghĩa vụ cơ bản của người chuyên chở theo Công ước Brussels 1924 (Quy tắc Hague)
 8. So sánh phạm vi trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa theo Công ước Brussels 1924, Công ước Hamburg 1978 và Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005
 9. Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích: Mối quan hệ giữa người chuyên chở và người nhập khẩu chỉ được điều chỉnh bởi B/L trong trường hợp quyền đi thuê tàu thuộc về người xuất khẩu.
 10. Nhận định sau đây đúng hay sai: Khi vận chuyển hàng hóa dễ bị hấp hơi, nếu tàu biển do người chuyên chở cung cấp không được trang bị phương tiện thông hơi, thông gió thì người chuyên chở đã mắc lỗi hàng vận.
 11. Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng chuyên chở hàng hóa XNK bằng tàu chuyến
 12. Thời hiệu khởi kiện người chuyên chở theo Công ước Brussels 1924, Công ước Hamburg 1978 và Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005
 13. Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích: Nghĩa vụ cơ bản của người chuyên chở trong hợp đồng thuê tàu chuyến chỉ là cấp phát một bộ vận đơn hoàn hảo.
 14. Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích: Theo Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005, người chuyên chở phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của hàng hóa do tàu đi chệch hướng.
 15. Một hợp đồng mua bán được ký kết giữa người mua và người bán nước ngoài. Trong hợp đồng có các điều khoản sau:
 • Đối tượng HĐ: 5000 MT ± 4% xi măng P500
 • Điều kiện giao hàng: CFR Haiphong Incoterms 1990.
 • Thời hạn giao hàng: 10/1994

Thanh toán bằng L/C at sight 100% giá trị HĐ

Thực hiện HĐ, Người bán ký hợp đồng chuyên chở tàu chuyến với người chuyên chở. Trong HĐ quy định người thuê chở có nghĩa vụ bốc hàng lên tàu, xếp hàng trong hầm tàu và chịu chi phí. Tháng 10/1994, người bán giao hàng và nhận vận đơn hoàn hảo. Hàng đến cảng đến bị tổn thất. Người mua lập COR và lập BBGĐ, kết luận:

 • 6394 bao (319,2 MT) bị ướt, cứng do tàu quá cũ (tàu đóng năm 1974), tàu có một vết nứt dài 10 cm, rộng 1mm làm nước biển rò chảy vào (1)
 • 2968 bao (148,4 MT) bị rách vỡ do khuân vác khi đưa hàng lên tàu (2)
 • 3246 bao (162,3 MT) bị vón cứng do chất xếp trong hầm tàu, hàng được chất xếp liên tục từ đáy hầm tàu lên nóc hầm tàu cao 10m (3)

Người mua sẽ khiếu nại ai và sẽ được bồi thường những khoản nào?

Phần: Giải quyết tranh chấp

 1. Hồ sơ khiếu nại và cách giải quyết khiếu nại trong trường hợp người bán giao hàng chậm
 2. Hồ sơ khiếu nại và cách giải quyết khiếu nại trong trường hợp người bán giao hàng kém phấm chất
 3. Hồ sơ khiếu nại và cách giải quyết trong trường hợp người bán giao hàng thiếu
 4. Một trong những vấn đề mà các bên phải lưu ý khi tiến hành khiếu nại là thời hạn khiếu nại. Thời hạn này được quy định ở đâu? Luật thương mại Việt Nam 2005 và Công ước Viên 1980 quy định về vấn đề này như thế nào?
 5. Một hợp đồng mua bán có điều khoản như sau:“Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này phải được giải quyết hữu nghị giữa các bên bằng con đường thương lượng trước khi đưa ra giải quyết tại tòa án”. Anh/chị hiểu như thế nào về điều khoản này? Nếu các bên không tiến hành thương lượng mà đưa đơn kiện trực tiếp ra Trọng tài/ Tòa án thì Trọng tài/ Tòa án có thụ lý đơn kiện không và nếu thụ lý đơn kiện thì khi xét xử có bác yêu cầu đơn kiện không?
 6. Người mua gởi cho người bán một bức thư khiếu nại có nội dung như sau:

“ Tên, địa chỉ người gởi;

Tên, địa chỉ người nhận;

Ngày, tháng, năm

Đơn khiếu nại

Kính gửi:

Theo HĐ số……ký ngày…… giữa công ty chúng tôi với công ty của các ông, các ông đã cam kết cung cấp cho chúng tôi 5000 MT bột mỳ theo giá. CIF Haiphong. Điều 6 hợp đồng quy định thời hạn giao hàng là tháng 8 năm 2011 nhưng cho đến hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2011, các ông vẫn chưa giao hàng. Vậy, chúng tôi xin các ông lưu ý và khẩn trương giao hàng cho chúng tôi.

Xin gửi tới các ông lời chào trân trọng.

Ký tên”.

Theo anh/chị, bức thư trên có được xem là một đơn khiếu nại hợp lệ hay không? Vì sao?

 1. Trong quan hệ hợp đồng chuyên chở, người ta thường dựa vào nguyên tắc suy đoán trách nhiệm để quy trách nhiệm cho người chuyên chở. Trình bày những hiểu biết của anh chị về nguyên tắc này.
 2. Phân biệt luật hình thức và luật nội dung
 3. Tòa án có thẩm quyền xét xử các tranh chấp trong ngoại thương trong những trường hợp nào?
 4. Trình bày những đặc điểm của việc giải quyết tranh chấp trong ngoại thương bằng Tòa án
 5. Trình bày những đặc điểm của việc giải quyết tranh chấp trong ngoại thương bằng Trọng tài thương mại
 6. So sánh những đặc điểm của việc giải quyết tranh chấp trong ngoại thương bằng con đường Trọng tài thương mại và Tòa án
 7. Phân biệt Trọng tài ad-hoc (trọng tài vụ việc) và trọng tài quy chế
 8. Trong hợp đồng có điều khoản:

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết trước tiên tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam sau đó sẽ được giải quyết chung thẩm tại Tòa án”.

Anh (chị) hiểu như thế nào về điều khoản này?

 1. Tranh chấp giữa nguyên đơn người bán Việt Nam và bị đơn người mua Hàn Quốc: “Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết bằng Trọng tài tại Việt Nam”

Anh chị hiểu như thế nào về điều khoản này? Thỏa thuận trọng tài có bị xem là vô hiệu theo quy định tại Điều 18 của Luật TTTM 2010?

 1. Trong hợp đồng có điều khoản sau: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến hợp đồng này trước hết sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng. Nếu thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được chuyển đến Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) xét xử theo Quy tắc về hòa giải và Trọng tài của Phòng thương mại Quốc tế ICC ở Paris”. Anh (chị) hiểu như thế nào về điều khoản này?
 2. Điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Cách thức thiết lập và hình thức của thỏa thuận trọng tài theo quy định của Luật TTTM 2010.
 3. Đặc điểm của phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải qua trung gian
 4. Đặc điểm của thời hiệu khởi kiện. Luật thương mại 2005 quy định về vấn đề này như thế nào?
 5. Hủy phán quyết trọng tài: Thời hạn yêu cầu, căn cứ để Tòa án hủy phán quyết trọng tài theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.

 

BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT                                        Q. TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply