[16] LUẬT NGÂN HÀNG – LÝ THUYẾT – CHƯƠNG 1 – ĐỊA VỊ PHÁP LÝ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM.

[16] LUẬT NGÂN HÀNG – LT – CHƯƠNG 1.pdf


https://drive.google.com/open?id=1wiBjwQ3Oyp9FcHJAGvIqv348Zg9YefXE&fbclid=IwAR0FaV0tEkcrEcPFlNENTZDf39sUCyCc8c92OPydSZp20VeLQbYo3hwrR5k

Credit: Group TÀI LIỆU – SINH VIÊN LUẬT – Admin Bun Bắc

Leave a Reply