Về khiếu nại hành chính đối với Quyết định cưỡng chế thu hồi đất


Cho mình hỏi ý kiến về việc có thụ lý hay không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất theo Điều 71 Luật đất đai năm 2013 trong trường hợp Quyết định thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết lần hai theo quy định Luật khiếu nại!

Leave a Reply

Your email address will not be published.