Em đang làm luận văn về nhà Đại đoàn kết. AD cho em hỏi mức hổ trợ nhà Đại Đoàn kết là bao nhiêu? quy định mức hổ trợ ở quyết định nào ? (em có xem quyết dinh 33, quyết định 167, quyết định 1198 thì thấy quy dinh có 6 triệu, nhưng thực tế ở địa phương hổ trợ 30 triệu)

Leave a Reply