Có thể lập di chúc bằng cách quay Video hoặc Livestream không?

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Năm nay tôi 40 tuổi sức khỏe bình thường, hiện nay cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ nên việc sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện điện tử rất phổ biến. Anh chị cho tôi hỏi tôi có thể lập di chúc bằng cách quay video hoặc livestream không? Di chúc đó của tôi có hiệu lực hay không?

 

Trả lời: Tại Điều 627 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) quy định về hình thức của di chúc như sau: “Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.”

Tại Điều 628 BLDS 2015 quy định về hình thức của di chúc bằng văn bản bao gồm 4 hình thức sau:

– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

– Di chúc bằng văn bản có công chứng.

– Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Tại Điều 629 BLDS 2015 quy định về hình thức của di chúc miện như sau:

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Tại Khoản 5 Điều 630 BLDS 2015 quy định về tính hợp pháp của di chúc miệng như sau:

“5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

Theo đó, di chúc miệng được lập khi tính mạng của một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản. Bên cạnh đó, sau 03 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên hủy bỏ.

Như vậy, theo như bạn trình bày là hiện tai bạn được 40 tuổi và đang khỏe mạnh thì bạn không thể lập di chúc miệng bằng hình thức quay video hoặc livestream, trong trường hợp này thì xem là không có di chúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.