Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

kienthuc4share Tổng hợp đề thi luật – các đề thi của trường Luật, chủ yếu nguồn đề thi của ĐH Luật TP.HCM.

Các bạn hãy vào các tab tương ứng dưới đây để xem danh sách các môn mình cần tìm là ở Khoa nào, sau đó chọn Khoa tương ứng để tìm đề thi nhé

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Dân sự, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1. Án lệ
 2. Luật Đất đai
 3. Luật Dân sự
 4. Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 5. Luật Hôn nhân và gia đình
 6. Luật Kinh doanh bất động sản
 7. Luật Lao động
 8. Luật sở hữu trí tuệ
 9. Luật Thuế
 10. Luật Tố dụng Dân sự
 11. Áp dụng Luật lao động vào quản lý
 12. Giao dịch dân sự về nhà ở

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Dân sự nhé bạn

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Hình sự, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Chứng minh trong Tố tụng Hình sự
 2.  Luật Hình sự học phần chung
 3.  Luật Hình sự học phần riêng
 4.  Luật thi hành án Hình sự
 5.  Luật Tố tụng Hình sự
 6. Tội phạm học
 7. Điều tra phòng chống tội phạm

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Hình sự nhé bạn

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Hành chính, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Công chứng Luật sư
 2.  Giám sát Hiến pháp
 3.  Luật Hành chính
 4.  Hiến pháp
 5.  Hiến pháp nước ngoài
 6.  Luật Khiếu nại, tố cáo
 7.  Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
 8.  Luật Ngân sách nhà nước
 9.  Luật Tố tụng Hành chính

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Hành chính nhé bạn

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Thương mại, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Anti Dumping law
 2.  Luật Cạnh tranh
 3.  Luật Chứng khoán
 4.  Cooperation law
 5. Competitive Law
 6.  Luật Doanh nghiệp
 7.  Luật Môi trường
 8.  Luật Ngân hàng
 9.  Pháp chế trong Doanh nghiệp
 10.  Pháp luật thương mại ASEAN
 11.  Tập quán thương mại quốc tế
 12.  Luật Thương mại điện tử
 13.  Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ
 14.  Pháp luật về xuất nhập khẩu
 15.  Pháp luật về y tế và kiểm dịch
 16. Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án
 17. Luật Hàng hải

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Thương mại nhé bạn

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Quốc tế, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Khái luận chung về luật quốc tế
 2.  Luật Công pháp Quốc tế
 3.  Luật Hàng không dân dụng quốc tế
 4.  Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế
 5.  Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
 6.  Luật Sở hữu trí tuệ quốc tế
 7.  Luật Thương mại quốc tế
 8.  Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế
 9.  Tư pháp quốc tế
 10.  WTO dispute

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Quốc tế nhé bạn

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Quản trị, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Kế toán quản trị
 2.  Nghệ thuật lãnh đạo
 3.  Lý thuyết tài chính tiền tệ
 4.  Nguyên lý quản trị
 5.  Phân tích hoạt động kinh doanh
 6.  Quản trị dự án
 7.  Quản trị hành chính văn phòng
 8.  Quản trị học
 9.  Quản trị marketing
 10.  Quản trị tài chính
 11.  Toán cao cấp
 12.  Lý thuyết trò chơi
 13. Brand Management

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Quản trị nhé bạn

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa cơ bản hoặc chưa được phân loại, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Đảng cộng sản Việt Nam
 2.  Kỹ năng đàm phán
 3.  Kỹ năng hành nghề luật
 4.  Kỹ năng nghiên cứu và lập luận
 5.  Legal reasoning
 6.  Logic học
 7.  Lịch sử nhà nước và pháp luật
 8.  Lịch sử văn minh thế giới
 9.  Lý luận định tội
 10.  Lý luận nhà nước và pháp luật
 11.  Triết học Mác-Lênin
 12.  Tư tưởng Hồ Chí Minh
 13.  Quyền nhân thân
 14.  Luật so sánh
 15.  Tin học
 16.  Xã hội học
 17. Xây dựng văn bản pháp luật
 18. An sinh xã hội
 19. Customary and precedent
 20. Đại cương văn hóa

 

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Cơ bản nhé bạn

Dưới đây là danh sách các môn thuộc Lớp Cao học hoặc lớp Luật sư, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Luật sư và Nghề Luật sư

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Cơ bản nhé bạn

+ Dân sự

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Dân sự, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1. Án lệ
 2. Luật Đất đai
 3. Luật Dân sự
 4. Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 5. Luật Hôn nhân và gia đình
 6. Luật Kinh doanh bất động sản
 7. Luật Lao động
 8. Luật sở hữu trí tuệ
 9. Luật Thuế
 10. Luật Tố dụng Dân sự
 11. Áp dụng Luật lao động vào quản lý
 12. Giao dịch dân sự về nhà ở

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Dân sự nhé bạn

+ Hình sự

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Hình sự, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Chứng minh trong Tố tụng Hình sự
 2.  Luật Hình sự học phần chung
 3.  Luật Hình sự học phần riêng
 4.  Luật thi hành án Hình sự
 5.  Luật Tố tụng Hình sự
 6. Tội phạm học
 7. Điều tra phòng chống tội phạm

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Hình sự nhé bạn

+ Hành chính

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Hành chính, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Công chứng Luật sư
 2.  Giám sát Hiến pháp
 3.  Luật Hành chính
 4.  Hiến pháp
 5.  Hiến pháp nước ngoài
 6.  Luật Khiếu nại, tố cáo
 7.  Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
 8.  Luật Ngân sách nhà nước
 9.  Luật Tố tụng Hành chính

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Hành chính nhé bạn

+ Thương mại

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Thương mại, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Anti Dumping law
 2.  Luật Cạnh tranh
 3.  Luật Chứng khoán
 4.  Cooperation law
 5. Competitive Law
 6.  Luật Doanh nghiệp
 7.  Luật Môi trường
 8.  Luật Ngân hàng
 9.  Pháp chế trong Doanh nghiệp
 10.  Pháp luật thương mại ASEAN
 11.  Tập quán thương mại quốc tế
 12.  Luật Thương mại điện tử
 13.  Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ
 14.  Pháp luật về xuất nhập khẩu
 15.  Pháp luật về y tế và kiểm dịch
 16. Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án
 17. Luật Hàng hải

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Thương mại nhé bạn

+ Quốc tế

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Quốc tế, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Khái luận chung về luật quốc tế
 2.  Luật Công pháp Quốc tế
 3.  Luật Hàng không dân dụng quốc tế
 4.  Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế
 5.  Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
 6.  Luật Sở hữu trí tuệ quốc tế
 7.  Luật Thương mại quốc tế
 8.  Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế
 9.  Tư pháp quốc tế
 10.  WTO dispute

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Quốc tế nhé bạn

+ Quản trị

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa Quản trị, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Kế toán quản trị
 2.  Nghệ thuật lãnh đạo
 3.  Lý thuyết tài chính tiền tệ
 4.  Nguyên lý quản trị
 5.  Phân tích hoạt động kinh doanh
 6.  Quản trị dự án
 7.  Quản trị hành chính văn phòng
 8.  Quản trị học
 9.  Quản trị marketing
 10.  Quản trị tài chính
 11.  Toán cao cấp
 12.  Lý thuyết trò chơi
 13. Brand Management

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Quản trị nhé bạn

+ Cơ bản

Dưới đây là danh sách các môn thuộc khoa cơ bản hoặc chưa được phân loại, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Đảng cộng sản Việt Nam
 2.  Kỹ năng đàm phán
 3.  Kỹ năng hành nghề luật
 4.  Kỹ năng nghiên cứu và lập luận
 5.  Legal reasoning
 6.  Logic học
 7.  Lịch sử nhà nước và pháp luật
 8.  Lịch sử văn minh thế giới
 9.  Lý luận định tội
 10.  Lý luận nhà nước và pháp luật
 11.  Triết học Mác-Lênin
 12.  Tư tưởng Hồ Chí Minh
 13.  Quyền nhân thân
 14.  Luật so sánh
 15.  Tin học
 16.  Xã hội học
 17. Xây dựng văn bản pháp luật
 18. An sinh xã hội
 19. Customary and precedent
 20. Đại cương văn hóa

 

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Cơ bản nhé bạn

+ Cao học

Dưới đây là danh sách các môn thuộc Lớp Cao học hoặc lớp Luật sư, lưu ý danh sách này có thể không chính xác hoàn toàn:

 1.  Luật sư và Nghề Luật sư

Click vào nút dưới đây để tới trang đề thi khoa Cơ bản nhé bạn

Trong các bài post đề thi, các bạn hãy làm theo các hướng dẫn sau để tìm đề thi liên quan một các hiệu quả nhất nhé

tong hop de thi luat 1 tong hop de thi luat 2

Hi vọng website hữu ích cho những bạn đang theo học ngành Luật và Quản trị ^^

HaiChauBK